Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/12/48

Luxemburg, 27. marraskuuta 2012

Uusien jäsenvaltioiden viljelijöille tarkoitetun tulotuen jakoa olisi tarkistettava” – EU:n tarkastajat

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on julkaissut ensimmäisen erityiskertomuksensa (nro 16/2012) uusien jäsenvaltioiden viljelijöille maksettavasta tulotuesta. Tilintarkastustuomioistuin kehottaa uudistamaan järjestelmää, jotta varmistetaan, että tulotuki osoitetaan aktiivisille viljelijöille, joiden harjoittama maataloustoiminta on konkreettista ja säännöllistä. EU:n tilatuen ulkopuolelle olisi suljettava erityisesti valtion maita hallinnoivat julkisyhteisöt, jotka eivät muutoin harjoita maataloustoimintaa. Tukea ei myöskään pitäisi maksaa maasta, joka ei ole käytössä tai jota käytetään pääasiassa muuhun kuin maataloustoimintaan.

Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän tarkoituksena oli, että Euroopan unioniin vuosina 2004 ja 2007 liittyneet uudet jäsenvaltiot pystyvät maksamaan tulotukea viljelijöilleen. Järjestelmää sovelletaan nykyään kymmenessä EU:n jäsenvaltiossa. Vuonna 2011 järjestelmän menot olivat 5 miljardia euroa. Tilintarkastustuomioistuimen kertomus kohdistuu tulotuen edunsaajiin ja tukikelpoiseen alaan. Lisäksi arvioidaan, miten järjestelmä on edistänyt viljelijöiden tulojen tukemiseen liittyvän tavoitteen saavuttamista.

Yleisesti ottaen tarkastuksen perusteella pääteltiin, että järjestelmän täytäntöönpano johti useisiin kyseenalaisiin tilanteisiin:

  • Järjestelmän edunsaajia ei ole määritelty riittävän hyvin: tukea voidaan maksaa edunsaajille, jotka eivät harjoita maataloustoimintaa tai joiden maataloustoiminta on vain vähäistä. Tukea maksettiin mm. kiinteistöalan yrityksille, lentokentille, metsästysseuroille, kalastuskerhoille ja hiihtoseuroille.

  • Lisäksi tietyissä tarkastetuissa jäsenvaltioissa tukea (ja tulotukea) maksettiin lain mukaan myös julkisyhteisöille, jotka hallinnoivat valtion maata mutta eivät muutoin harjoittaneet maataloutta. Unkarissa yhtenäisen pinta-alatuen suurin edunsaaja oli valtio (vuonna 2010 tukea maksettiin 82 000 hehtaarin kokonaispinta-alasta 14 miljoonaa euroa).

  • Jäsenvaltiot eivät määrittäneet luotettavasti yhtenäisen pinta-alatuen piiriin kuuluvan maatalousmaan kokonaisalaa, mutta komissio hyväksyi sen siitä huolimatta. Tämä vaikutti kullekin viljelijälle maksetun hehtaarikohtaisen tuen määrään; joskus tukea maksettiin liikaa ja joskus liian vähän. Tietyt maat tarkistivat maatalousmaan kokonaisalaa ilman asianmukaisia perusteluja. Tämän ansiosta ne pystyivät hyödyntämään vuotuiset määrärahansa täysimääräisesti.

  • Asianomaisten jäsenvaltioiden ponnisteluista huolimatta tukea maksettiin lohkoista, joilla ei harjoitettu maataloustoimintaa.

  • Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä on ristiriitainen: yhtäältä tarkoituksena on antaa tuottajakohtaista tulotukea ja toisaalta tuki jaetaan tiloille niiden käytössä olevien lohkojen pinta-alan perusteella.

  • Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmästä hyötyvät ennen kaikkea suuret tilat: 0,2 prosenttia edunsaajista saa yli 100 000 euroa eli 24 prosenttia tuen kokonaismäärästä.

  • Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä suunniteltiin väliaikaiseksi järjestelmäksi, mutta suurin osa jäsenvaltioista ei ole valmistautunut ottamaan (vuonna 2014) käyttöön EU‑15-jäsenvaltioissa jo käytössä olevaa (tukioikeuksiin perustuvaa) järjestelmää. Tämä saattaa johtaa siihen, että tuet maksetaan tulevaisuudessa huomattavalla viipeellä.

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että tuki kohdistettaisiin paremmin ja toiminta olisi tulosperusteista. Tulotuki olisi suunnattava aktiivisille viljelijöille, jotka harjoittavat konkreettista ja säännöllistä maataloustoimintaa. Julkisyhteisöt olisi suljettava tuen ulkopuolelle. Maa-alan tukikelpoisuus olisi määritettävä selkeästi ja sen olisi rajoituttava lohkoihin, joilla edellytetään konkreettista ja säännöllistä maataloustoimintaa. Tukea olisi pyrittävä jakamaan tasapuolisemmin viljelijöiden kesken joko asettamalla rajat suuremmille yksittäisille tukimaksuille tai ottamalla huomioon tilojen erityisolosuhteet eri alueilla. Komission olisi korjattava maatalousalan rakenteelliset puutteet ja tuettava jäsenvaltioita aktiivisesti sekä seurattava tarkemmin, miten jäsenvaltiot valmistautuvat tulevan tukioikeuksiin perustuvan järjestelmän käyttöönottoon.

Vuoden 2013 jälkeistä yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevissa komission lainsäädäntöehdotuksissa otetaan ainoastaan osittain huomioon tilintarkastustuomioistuimen esittämät havainnot (tilintarkastustuomioistuimen lausunto nro 1/2012 tietyistä kauden 2014–2020 yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevista asetusehdotuksista). Parlamentti ja neuvosto voivat kyseisistä ehdotuksista käytävän keskustelun ja ehdotusten hyväksynnän yhteydessä harkita, olisiko ehdotuksia tarkistettava tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti.

Yhteyshenkilö:

Aidas Palubinskas

Lehdistösihteeri

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Puhelin: +352 4398 45410 – Matkapuhelin: +352 621 552224

press@eca.europa.euwww.eca.europa.eu – Twitter: @EUauditorsECA


Side Bar