Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

PREJAV

ECA/12/45

Brusel 6. novembra 2012

Prejav Vítora Caldeiru, predsedu Európskeho dvora audítorov

Predstavenie výročných správ za rok 2011

VÝBOR PRE KONTROLU ROZPOČTU

EURÓPSKEHO PARLAMENTU

V prednesenom texte sa môžu vyskytnúť odchýlky. V prípade rozdielov má prednosť hovorený text.

Vážený pán predseda Theurer, vážení poslanci,

je mi cťou predložiť dnes tomuto výboru Výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu EÚ za rok 2011.

Naše závery týkajúce sa roku 2011 nebudú prekvapivé, pretože v súčasnosti platné opatrenia na hospodárenie s prostriedkami EÚ platia už niekoľko rokov. Účtovná závierka za rok 2011 vyjadruje verne finančnú situáciu Európskej únie a výsledky jej transakcií a tokov hotovosti za príslušný rok. Príjmy a záväzky na platby neobsahovali významné chyby. Platby však boli ovplyvnené významnými chybami, pričom odhadovaná chybovosť predstavovala 3,9 % za rozpočet EÚ ako celok. Odhadovaná chybovosť zostala na podobnej úrovni ako v roku 2010, keď predstavovala 3,7 %.

Odkaz tohtoročnej výročnej správy je zhodný s predchádzajúcimi rokmi, ale tento rok má ešte väčší význam ako kedykoľvek predtým. Keďže európske verejné financie sú pod obrovským tlakom, zostáva tu priestor na efektívnejšie vynakladanie prostriedkov EÚ a na ich lepšie zameranie.

Jednoducho povedané, Dvor audítorov našiel príliš veľa prípadov, keď sa pomocou peňazí EÚ nedosiahol stanovený cieľ alebo sa peniaze nepoužívali optimálnym spôsobom. V správe sa uvádzajú tieto príklady:

  • dotácie na pôdu, ktorá bola v žiadosti uvedená ako „trvalé pasienky“, no v skutočnosti boli časti tejto plochy pokryté hustým lesom,

  • na vzdelávacích kurzoch určených pre zamestnancov v sektore elektroniky sa zúčastňovali zamestnanci z iných sektorov,

  • preplatenie nákladov na budovu, ktorá mala byť určená na poľnohospodárske účely, ale nebola,

  • nadhodnotené náklady na zamestnancov na výskumné projekty;

  • príjemcovia rozvojovej pomoci nedodržiavali pri kúpe zariadenia pravidlo pôvodu,

  • postupy verejného obstarávania určené na zabezpečenie prijatia finančne najvýhodnejšej ponuky nie sú správne uplatňované.

Ako naznačujú tieto príklady, Dvor audítorov zistil chyby v platbách týkajúcich sa množstva rozličných výdavkových programov a systémov. Dvor audítorov tiež zistil, že celkovo boli preskúmané systémy kontroly len čiastočne účinné. Inými slovami, systémy kontroly nenapĺňali svoj potenciál, pokiaľ ide o predchádzanie chybám alebo ich zisťovanie a nápravu.

Dvor audítorov dospel k záveru, že v roku 2011 len dve oblasti – alebo „skupiny politík“ – neobsahovali významné chyby. Ide o Vonkajšie vzťahy, pomoc a rozšírenie a Administratívne a iné výdavky.

V ďalších piatich skupinách politík sa vyskytli významné chyby, najmä v tých, ktoré zahŕňajú oblasti rozvoja vidieka a regionálnej politiky. Odhad Dvora audítorov týkajúci sa chybovosti výdavkov v skupine politík Rozvoj vidieka, životné prostredie, rybné hospodárstvo a zdravie (oblasť výdavkov, ktorá je najviac náchylná na chyby) bol na úrovni 7,7 %. Odhadovaná chybovosť v skupine politík Regionálna politika, energetika a doprava zostala takisto vysoká na úrovni 6 %.

Zistili sme, že členské štáty práve v týchto oblastiach nerobia svoju prácu v takom rozsahu, v akom by mali. Je potrebné, aby vnútroštátne orgány prevzali vyšší stupeň záväzku k riadeniu a kontrole peňazí EÚ. Pretože vnútroštátne orgány zabezpečujú prvú, najdôležitejšiu obrannú líniu pri ochrane finančných záujmov občanov EÚ.

Dvor audítorov zistil mnohé prípady chýb v kontrole. Napríklad vo viac ako 60 % kontrolovaných transakcií v oblasti regionálnej politiky ovplyvnených chybami mali orgány členských štátov k dispozícii dostatočné informácie na to, aby odhalili a opravili aspoň časť týchto chýb pred tým, ako požiadali Komisiu o preplatenie výdavkov.

Podobne v prípade rozvoja vidieka Dvor audítorov zistil, že kontroly na mieste neboli vždy správne vykonané. Prípad, ktorý som už uviedol a týkal sa budovy, ktorá mala byť určená na poľnohospodárske účely, je príkladom chyby, ktorá nebola opravená napriek tomu, že platobná agentúra vykonala kontrolu na mieste.

Takže existuje potenciál na zníženie chýb účinnejším využívaním súčasných systémov. Ale je tu takisto priestor na zlepšenie týchto systémov – a príslušných výdavkových systémov.

EÚ si nemôže dovoliť čakať. Je tu príležitosť – a potreba – konať hneď. Členské štáty by sa mali dohodnúť na lepších pravidlách a následne zabezpečiť, aby sa dodržiavali.

Aj samotná Európska komisia musí zintenzívniť dohľad nad členskými štátmi. Na to však potrebuje spoľahlivé informácie z členských štátov o tom, ako sa peniaze EÚ vynakladajú, ako aj o finančných korekciách a spätnom získavaní prostriedkov.

Zatiaľ som hovoril o 80 percentách prostriedkov EÚ, s ktorými hospodária členské štáty, ale 20 % prostriedkov spravuje priamo Komisia – vrátane rozhodujúcej oblasti výskumu. Komisia by svojím úspešným plnením podmienok grantov EÚ mala ísť príkladom a zaviesť osvedčené postupy.

Dvor audítorov však dospel k záveru, že oblasť Výskum a iné vnútorné politiky bola ovplyvnená významnými chybami. Chybovosť v roku 2011 sme odhadli na 3 %.

Mnohé druhy chýb a nedostatky v kontrole zistené v oblasti výskumu boli podobné ako v oblastiach zdieľaného hospodárenia. Hlavným zdrojom chýb bola skutočnosť, že príjemcovia nadhodnotili náklady na projekty financované z výskumných rámcových programov.

V súlade s pravidlami sa k žiadostiam o preplatenie nákladov pripájajú audítorské osvedčenia, ktoré vydávajú nezávislé audítorské spoločnosti. Dvor audítorov zistil chyby vo viac ako 80 % projektov, ktoré kontroloval a ktoré mali kladné audítorské osvedčenie.

Dvor audítorov zistil významné chyby aj v priebežných a konečných platbách v oblasti Vonkajšie vzťahy, pomoc a rozšírenie, ktorú taktiež prevažne priamo riadi Komisia, a v platbách realizovaných prostredníctvom Európskych rozvojových fondov.

Ďalším spôsobom, akým Komisia nesie svoju zodpovednosť za plnenie rozpočtu EÚ, je predkladanie správ o finančnom hospodárení. To zahŕňa predkladanie správ o správnosti transakcií a o dosiahnutých výsledkoch.

Dvor audítorov poznamenáva, že suma, pri ktorej podľa generálnych riaditeľov Komisie existuje riziko nezrovnalosti, sa zvýšila z 0,4 mld. EUR v roku 2010 na 2,0 mld. EUR v roku 2011. Tento odhad odráža skutočnosť, že Komisia pripúšťa vysoké riziko chýb v oblasti rozvoja vidieka, súdržnosti a výskumu.

Dvor audítorov sa však nazdáva, že mohlo dôjsť k podhodnoteniu tejto ohrozenej sumy, pretože takzvaná „ miera zostatkových chýb“, na ktorej sa suma zakladá, nebola ešte v roku 2011 spoľahlivým ukazovateľom rozsahu, v akom zostávajú transakcie po uplatnení kontrolných postupov ovplyvnené významnými chybami.

Pokiaľ ide o predkladanie správ Komisie o výkonnosti, Dvor audítorov sa tejto téme venuje v kapitole výročnej správy s názvom „Rozpočet EÚ a výsledky“.

Komisia predkladá správy o výkonnosti dvomi hlavnými spôsobmi, a síce prostredníctvom novej hodnotiacej správy o financiách Únie na základe dosiahnutých výsledkov a prostredníctvom výročných správ o činnosti generálnych riaditeľstiev.

Ako už Dvor audítorov uviedol vo svojom stanovisku začiatkom tohto roka, nazdáva sa, že prvá hodnotiaca správa uverejnená vo februári 2012 priniesla malú pridanú hodnotu a odporúča, aby Európsky parlament, Rada a Komisia preskúmali, ako by mohla byť hodnotiaca správa užitočnejšia pri dosahovaní lepšej hodnoty výdavkov EÚ.

Komisia by zároveň mala zlepšiť kvalitu výročných správ o činnosti. Dvor audítorov pri preskúmaní výročných správ o činnosti generálnych riaditeľstiev pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, regionálnu politiku a pre rozvoj a spoluprácu zistil, že ukazovatele výkonnosti by mohli priamo súvisieť s dosahovaním cieľov politiky. Okrem toho ani jedno z troch generálnych riaditeľstiev neinformovalo o hospodárnosti a efektívnosti.

V kapitole „Rozpočet EÚ a výsledky“ sú takisto uvedené viaceré ponaučenia z osobitných správ Dvora audítorov z roku 2011, ktoré sú relevantné z hľadiska zlepšenia podávania správ o výkonnosti. Dvor audítorov Komisii okrem iného odporúča:

  • využívať kvalitné posúdenie potrieb, aby sa mohla zamerať na výsledky a účinky, ktoré plánuje dosiahnuť,

  • definovať politické ciele, ktoré pomôžu preukázať európsku pridanú hodnotu,

  • pracovať s členskými štátmi na zlepšovaní kvality poskytovaných údajov a včasného zadávania údajov.

Vážený pán predseda Theurer, vážení poslanci,

finančné hospodárenie EÚ ešte nedosiahlo želateľnú úroveň. Veľa problémov, ktoré sme identifikovali v minulosti, stále pretrváva, i keď v menšom rozsahu.

Tieto problémy sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. A teraz, keď prebieha diskusia o legislatívnych návrhoch pre ďalší finančný rámec, je príležitosť na to, aby sa riešili ich základné príčiny. Od roku 2010 sa Dvor audítorov domáha jednoduchších výdavkových systémov s jasnejšími cieľmi, ľahším meraním výsledkov a nákladovo efektívnejšími kontrolnými opatreniami.

Naša výročná správa za rok 2011 poskytuje aj mnoho konkrétnych odporúčaní, rovnako ako naše stanoviská vydané k návrhom. Stanoviská obsahujú aj pripomienky k novým problémom pre finančné hospodárenie a zodpovednosť, ktoré sa môžu objaviť.

V súvislosti s návrhmi súvisiacimi so spoločným strategickým rámcom, ktoré budú zahŕňať oblasti výdavkov, ktoré sú najviac náchylné na chyby, Dvor audítorov upriamuje pozornosť na potrebu posilnenia úlohy dohľadu Komisie, zlepšenia mechanizmov finančných korekcií a zabezpečenia primeraného auditu a kontroly finančných nástrojov.

Vážený pán predseda Theurer, vážení poslanci,

časy sú ťažké. Členské štáty sa musia dohodnúť na lepších pravidlách vynakladania peňazí EÚ a členské štáty a Komisia ich musia správne presadzovať. Takto by rozpočet EÚ mohol byť efektívnejšie a účinnejšie využívaný, aby priniesol občanom väčšiu pridanú hodnotu. Toto je odkaz našej výročnej správy, ktorú som mal česť Vám dnes predstaviť.

Vo svojej podstate je to posolstvo o zlepšovaní zodpovednosti za peniaze EÚ. Tento cieľ, ktorý sa musia snažiť dosiahnuť všetky inštitúcie EÚ, sa stal stredobodom stratégie Dvor audítorov pre nasledujúce roky.

Ďakujem Vám za pozornosť.


Side Bar