Navigation path

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

RUNA

ECA/12/45

Briselē, 2011. gada 6. novembrī

Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētāja Vitora Kaldeiras (Vítor Caldeira) runa

2011. finanšu gada pārskata prezentācija

EIROPAS PARLAMENTA

BUDŽETA KONTROLES KOMITEJĀ

Jāsaskaņo ar runāto tekstu. Izšķirošā ir runātā runa.

Augsti godātais priekšsēdētāja Theurer kungs, godātie komitejas locekļi!

Man ir gods šodien jūs iepazīstināt ar Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto pārskatu par 2011. finanšu gada ES budžeta izpildi.

Mūsu secinājumi par 2011. gadu diez vai būs pārsteidzoši, jo pašreizējā ES finanšu pārvaldības kārtība ir spēkā jau vairākus gadus. 2011. gada pārskati patiesi atspoguļo Eiropas Savienības finanšu stāvokli, darbības rezultātus un naudas plūsmu. Ieņēmumos un maksājumu saistībās kļūdu līmenis nebija būtisks. Tomēr maksājumos tas bija būtisks, un aplēstais kļūdu īpatsvars ES budžetam kopumā ir 3,9 %. Aplēstais kļūdu līmenis saglabājas līdzīgs 2010. gada līmenim, kad tas bija 3,7 %.

Šā pārskata vēstījums saskan ar iepriekšējo gadu vēstījumiem, taču šogad tam ir īpaši liela nozīme. Tā kā Eiropas publiskais finansējums jūt lielu spiedienu, joprojām ir iespējams to izlietot vēl efektīvāk un mērķtiecīgāk.

Vienkāršāk izsakoties, Revīzijas palātai pārāk bieži nācās konstatēt, ka ES naudas izlietojums ne vienmēr ir sasniedzis iecerēto mērķi vai arī tas nav bijis pats optimālākais. Pārskatā ir sniegti šādu gadījumu piemēri.

  • Subsīdijas par zemes gabaliem, kas pieteikti kā “pastāvīgās ganības”, lai gan faktiski tos daļēji klāja biezu mežu audzes;

  • mācībās, kas bija paredzētas elektronikas nozares darbiniekiem, piedalījās citu nozaru darbinieki;

  • atlīdzinātas izmaksas par ēku, kura saskaņā ar pieteikumu bija paredzēta lauksaimnieciskām vajadzībām, lai gan tas neatbilda patiesībai;

  • pētniecības projektos bija norādītas nepamatoti lielas personāla izmaksas;

  • attīstības palīdzības saņēmēji, iegādājoties iekārtas, nebija ievērojuši izcelsmes noteikumus;

  • publiskā iepirkuma procedūras, kuras izstrādātas tā, lai nodrošinātu maksimālu rentabilitāti, netika pienācīgi piemērotas.

Kā noprotams no šiem piemēriem, Palāta atklāja kļūdas daudzu un dažādu izmaksu programmu un shēmu maksājumos. Palāta konstatēja arī to, ka pārbaudītās kontroles sistēmas kopumā bija tikai daļēji efektīvas. Citiem vārdiem sakot, kontroles sistēmu piedāvātās iespējas netiek pilnībā izmantotas, lai novērstu vai atklātu un izlabotu kļūdas.

Palāta secina, ka faktiski tikai divās jomās jeb “politikas grupās” 2011. gadā kļūdu līmenis nebija būtisks. Tās ir “Ārējās attiecības, atbalsts un paplašināšanās” un “Administratīvie un citi izdevumi”.

Pārējās piecās politikas grupās kļūdu līmenis bija būtisks, īpaši tajās, kurās ietilpa lauku attīstība un reģionālā politika. ERP aplēstais kļūdu īpatsvars izdevumiem politikas grupā “Lauku attīstība, vide, zivsaimniecība un veselība” bija 7,7 %; šajā izdevumu jomā ir visvairāk kļūdu. Arī politikas grupā “Reģionālā politika, enerģētika un transports” aplēstais kļūdu īpatsvars joprojām ir augsts — 6 %.

Mēs konstatējām, ka tieši šajās jomās dalībvalstis nedara visu, kas ir to spēkos. Dalībvalstu iestādēm būtu apņēmīgāk jāiesaistās ES līdzekļu pārvaldībā un kontrolē, jo tieši dalībvalstu iestādes veido pirmo un pašu svarīgāko aizsardzības līniju ES iedzīvotāju finanšu interešu aizsargāšanā.

Palāta atklāja vairākus gadījumus, kad kontrole nebija pietiekama. Piemēram, saistībā ar vairāk nekā 60 % no revidētajiem reģionālās politikas darījumiem, kuros bija kļūdas, dalībvalstu iestāžu rīcībā bija nepieciešamā informācija, lai atklātu un izlabotu vismaz dažas no tām pirms izmaksu atlīdzināšanas pieprasījumu nosūtīšanas uz Komisiju.

Līdzīgi arī lauku attīstības jomā Palāta atklāja, ka pārbaudes uz vietas ne vienmēr tika veiktas pienācīgi. Manis minētais gadījums ar ēku, kuru kļūdaini deklarēja lauksaimniecības vajadzībām, liecina par to, ka šādu kļūdu neizlaboja, lai gan maksājumu aģentūra bija veikusi pārbaudi uz vietas.

Tātad ir iespējams samazināt kļūdu skaitu, ja vien efektīvāk izmanto esošās sistēmas. Tomēr arī tās iespējams vēl uzlabot, tāpat kā attiecīgās izdevumu shēmas.

ES nevar atļauties gaidīt. Ir iespējams, pat nepieciešams, rīkoties tūlīt. Dalībvalstīm ir jāvienojas un jāpilnveido noteikumi un pēc tam tie noteikti jāievēro.

Savukārt Eiropas Komisijai ir jāpastiprina dalībvalstu pārraudzība. Taču Komisijai no dalībvalstīm jāsaņem ticama informācija par to, kā tiek izlietoti ES līdzekļi un kādas finanšu korekcijas un kādus līdzekļu atgūšanas pasākumus tās veic.

Līdz šim es savā runā biju pievērsies tiem 80 % ES līdzekļu, kurus pārvalda dalībvalstis, taču 20 % tieši pārvalda Komisija, un tajos ietilpst arī vitāli svarīgā pētniecības joma. Komisijai būtu jārāda priekšzīme, piemērojot labāko praksi ES dotāciju piešķiršanas noteikumu ievērošanā.

Tomēr Palātai nācās secināt, ka jomā “Pētniecība un citu iekšējo nozaru politika” bija būtisks kļūdu līmenis. Aplēstais kļūdu īpatsvars 2011. gadā bija 3 %.

Daudzi kļūdu veidi un nepietiekamā kontrole, ko Palāta konstatēja pētniecības jomā, bija sastopami arī jomās, kurās pārvaldība ir dalīta. Galvenais kļūdu avots ir nepamatoti lielu izmaksu norādīšana saņēmēju iesniegtajās izmaksu deklarācijās, kuras attiecas uz pētniecības pamatprogrammu finansētajiem projektiem.

Saskaņā ar noteikumiem šīs izmaksu deklarācijas jāpapildina ar neatkarīgu revidentu sabiedrību sagatavotiem revīzijas apliecinājumiem. Vairāk nekā 80 % projektu, kuriem bija pozitīvi revīzijas apliecinājumi un kurus Palāta revidēja, tika konstatētas kļūdas.

Palāta atrada būtiskas kļūdas arī starpposma un galīgajos maksājumos jomā “Ārējais atbalsts, attīstība un paplašināšanās”, kuru lielā mērā tieši pārvalda Komisija, kā arī maksājumos, kas veikti ar Eiropas attīstības fondu starpniecību.

Vēl viens veids, kā Komisija saņem apstiprinājumu par ES budžeta izpildi, ir ziņojumu sagatavošana par finanšu pārvaldību. Tajos ir ziņots par darījumu pareizību un darbības rezultātiem.

Palāta norāda, ka saskaņā ar Komisijas ģenerāldirektoru aplēsēm summa, kas pakļauta nepareizību riskam, ir palielinājusies no 0,4 miljardiem EUR 2010. gadā līdz 2,0 miljardiem EUR 2011. gadā. Komisija tātad atzīst, ka dažās jomās, īpaši lauku attīstības, kohēzijas un pētniecības jomā, kļūdu risks ir augsts.

Tomēr Palāta uzskata, ka apdraudētā summa, iespējams, ir novērtēta par zemu, jo tā saucamais “atlikušo kļūdu īpatsvars”, kas ir pamatā Komisijas aplēsēm, 2011. gadā vēl nebija izmantojams kā ticams radītājs, lai gūtu priekšstatu par to, cik lielā mērā darījumos vēl arvien konstatējamas būtiskas kļūdas pēc kontroles procedūru piemērošanas.

Komisijas atskaitei par darbības rezultātiem Palāta ir pievērsusies Gada pārskata nodaļā “ES budžeta izpildes rezultāti”.

Par paveikto Komisija ziņo divējādi, proti, jaunajā novērtējuma ziņojumā par Savienības finansēm, balstoties uz sasniegtajiem rezultātiem, un ģenerāldirektoru gada darbības pārskatos.

Kā Palāta jau minēja pirms vairākiem mēnešiem sagatavotajā atzinumā, pirmais 2012. gada februārī publicētais novērtējuma ziņojums sniedz nelielu pievienoto vērtību, un Palāta ieteica Parlamentam, Padomei un Komisijai pētīt iespējas, kā to padarīt noderīgāku, lai palielinātu ES tēriņu atdevi.

Komisijai ir jāuzlabo arī gada darbības pārskatu kvalitāte. Pārskatot Lauksaimniecības un lauku attīstības, Reģionālās politikas, kā arī Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorātu gada darbības pārskatus, Palāta konstatēja, ka darbības rādītājus varētu labāk saskaņot ar politikas mērķu sasniegšanu. Turklāt neviens no trim ģenerāldirektoriem nav ziņojis par saimnieciskumu un efektivitāti.

Nodaļā “ES budžeta izpildes rezultāti” ir ietvertas arī vairākas atziņas, kas gūtas no Palātas 2011. gadā sagatavotajiem īpašajiem ziņojumiem un kas ir nozīmīgas, lai uzlabotu atskaiti par darbības rezultātiem. Minētajā nodaļā Palāta tostarp iesaka Komisijai:

  • pienācīgi novērtēt vajadzības, lai galveno uzmanību pievērstu iecerēto rezultātu un ietekmes panākšanai;

  • definēt tādus politikas mērķus, kas uzskatāmi parādītu pievienoto vērtību Eiropai; un

  • strādāt ar dalībvalstīm, lai uzlabotu iesniegto datu kvalitāti un savlaicīgumu.

Augsti godātais priekšsēdētāja kungs, godātie komitejas locekļi!

ES finanšu pārvaldība vēl nav sasniegusi vajadzīgo standartu. Vēl joprojām saglabājas, lai gan mazākā mērā, daudzas problēmas, uz kurām esam norādījuši iepriekšējos gads

To atrisināšana vēl nekad nav bijusi tik svarīga. Un tagad, kad tiek apspriesti likumdošanas priekšlikumi nākamajai finanšu shēmai, ir iespēja atrisināt šo problēmu cēloņus. Kopš 2010. gada Palāta ir mudinājusi ieviest vienkāršākas izmaksu shēmas ar skaidrāk noteiktiem mērķiem, vieglāk izmērāmiem rezultātiem un rentablāku kontroles kārtību.

Mūsu sagatavotajā 2011. gada pārskatā ir ietverti arī daudzi konkrēti ieteikumi, tāpat kā atzinumos, kurus esam snieguši par tiesību aktu priekšlikumiem. Atzinumos ir formulētas arī norādes uz jaunajiem izaicinājumiem, kas var rasties finanšu pārvaldībā un uzskaitē.

Saistībā ar priekšlikumiem par vienoto stratēģisko satvaru, kurā būs iekļautas riskam visvairāk pakļautās izdevumu jomas, Palāta norāda uz vajadzību pastiprināt Komisijas pārraudzības funkcijas, uzlabot finanšu korekciju mehānismus un nodrošināt finanšu instrumentu pienācīgu revīzijas un kontroles kārtību.

Augsti godātais priekšsēdētāja kungs, godātie komitejas locekļi!

Laiki ir grūti. Dalībvalstīm ir jāvienojas par labāk izstrādātiem ES līdzekļu izlietošanas noteikumiem, un kopā ar Komisiju tie ir pienācīgi jāievieš. Tādējādi ES budžetu varēs izmantot efektīvāk un produktīvāk, lai iedzīvotājiem sniegtu lielāku pievienoto vērtību. Tas ir galvenais vēstījums mūsu sagatavotajā gada pārskatā, ar kuru man bija gods jūs šodien iepazīstināt.

Būtībā tas ir vēstījums par pārskatatbildības uzlabošanu ES finanšu izlietojumā. Tas ir mērķis, kuru jātiecas sasniegt visām ES iestādēm un kuram Palāta ir atvēlējusi galveno vietu savā turpmāko gadu stratēģijā.

Paldies par uzmanību!


Side Bar