Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI

KALBA

ECA/12/45

Briuselis, 2011 m. lapkričio 6 d.

Europos Audito Rūmų pirmininko Vítor Caldeira‘os kalba

2011 m. metinių ataskaitų pristatymas

EUROPOS PARLAMENTO BIUDŽETO KONTROLĖS

KOMITETUI

Tikrinti prieš skelbiant. Sakytinė versija turi pirmenybę.

Gerbiamas Pirmininke Theuer, gerbiami nariai,

Man didelė garbė pristatyti jūsų komitetui Audito Rūmų metinę ataskaitą dėl 2011 m. ES biudžeto vykdymo.

Mūsų išvados dėl 2011 metų neturėtų jūsų nustebinti, kadangi dabartinė ES biudžeto įgyvendinimo tvarka gyvuoja jau ne vienerius netus. 2011 m. finansinėse ataskaitose teisingai pateikta Europos Sąjungos finansinė padėtis ir jos tų metų operacijų ir pinigų srautų rezultatai. Pajamose ir mokėjimų įsipareigojimuose reikšmingų klaidų nebuvo. Tačiau mokėjimai buvo paveikti reikšmingo klaidų lygio: įvertintas viso ES biudžeto klaidų lygis sudarė 3,9 %. Šis įvertintas klaidų lygis yra panašus kaip ir 2010 metų, tuomet jis sudarė 3,7 %.

Šios metinės ataskaitos pagrindinės mintys atitinka ankstesnių metų ataskaitas, tačiau šiais metais jos svarbesnės negu bet kada iki šiol. Dabar, kai Europos Sąjungos viešieji finansai patiria didžiulį spaudimą, vis dar yra galimybių panaudoti ES pinigus efektyviau ir geriau pasirenkant tikslus.

Paprastai tariant, Audito Rūmai aptiko pernelyg daug atvejų, kai ES pinigai nepasiekė tikslo arba buvo panaudoti neoptimaliai. Ataskaitoje pateikta tokių pavyzdžių:

  • buvo skirtos dotacijos už deklaruotas „daugiametes ganyklas“, tuo tarpu jos buvo iš dalies užaugusios tankiu mišku;

  • elektronikos sektoriaus darbuotojams skirtus mokymo kursus lankė kitų sektorių darbuotojai;

  • buvo kompensuotos išlaidos pastatui, deklaruotam kaip „žemės ūkio paskirties“, bet jis toks nebuvo;

  • deklaruotos perdėtos mokslinių tyrimų projektų personalo išlaidos;

  • paramos vystymuisi gavėjai, pirkdami įrangą nesilaikė kilmės taisyklės; ir

  • nebuvo tinkamai taikomos viešųjų pirkimų procedūros, turėjusios užtikrinti didžiausią ekonominę naudą.

Kaip rodo šie pavyzdžiai, Audito Rūmai aptiko klaidų mokėjimuose, susijusiuose su daugeliu įvairių išlaidų programų ir schemų. Audito Rūmai nustatė, kad apskritai tikrintos kontrolės sistemos buvo tik iš dalies veiksmingos. Kitaip sakant, kontrolės sistemos, nustatant ir ištaisant klaidas bei jų išvengiant, neveikė visu savo pajėgumu.

Iš tiesų Audito Rūmai nustatė, kad 2011 m. tik dviejose srityse – arba „politikos grupėse“ – nebuvo reikšmingų klaidų. Tai „Išorės santykių, pagalbos ir plėtros“ bei „Administracinių ir kitų išlaidų“ sritys.

Kitos penkios politikos sritys buvo paveiktos reikšmingo klaidų lygio, ypač kaimo plėtros ir regioninės politikos sritys. Labiausiai klaidų veikiamoje išlaidų srityje „Kaimo plėtra, žuvininkystė ir sveikata“ Audito Rūmų klaidų lygio įvertis siekė 7,7 %. O įvertintas klaidų lygis „Regioninės politikos, energetikos ir transporto“ srityje taip pat išliko didelis, čia jis sudarė 6 %.

Mes nustatėme, kad būtent čia, šiose srityse valstybės narės neatlieka savo darbo taip, kaip turėtų. Valdant ir kontroliuojant ES lėšas, būtinas didesnis valstybių narių nacionalinių institucijų įsipareigojimas. Kadangi nacionalines institucijos dirba priešakinėse – svarbiausiose – gynybos linijose, saugant finansinius ES piliečių interesus.

Audito Rūmai nustatė daug kontrolės trūkumų. Pavyzdžiui, daugiau kaip 60 % audituotų regioninės politikos operacijų, kurios buvo paveiktos klaidų, atveju valstybių narių institucijos turėjo pakankamai informacijos, kad, prieš patvirtindamos išlaidas Komisijai, galėtų nustatyti ir ištaisyti bent dalį šių klaidų.

Panašiai ir kaimo plėtros srityje Audito Rūmai nustatė, kad nebuvo tinkamai atliekamos patikros vietoje. Mano jau minėtu atveju, kai neteisingai buvo deklaruota pastato žemės ūkio paskirtis, turime pavyzdį, kai klaida nebuvo ištaisyta, nepaisant mokėjimo agentūros atliktos patikros vietoje.

Taigi yra galimybių sumažinti klaidų lygį, veiksmingiau taikant esamas sistemas. Tačiau dar yra galimybių jas pagerinti, taip pat galima pagerinti atitinkamas išlaidų schemas.

ES negali sau leisti delsti. Yra proga – ir būtinybė – veikti dabar. Valstybės narės turėtų susitarti dėl geresnių taisyklių ir užtikrinti, kad jos būtų taikomos.

Savo ruožtu Komisija taip pat turi esmingai sustiprinti savo priežiūrą valstybių narių atžvilgiu. Tačiau norint tai padaryti, būtina iš jų gauti patikimą informaciją apie tai, kaip jos ES pinigus išleidžia, taip pat, kaip atlieka finansinius pataisymus ir lėšas susigrąžina.

Iki šiol kalbėjau apie 80 % ES lėšų, kurias valdo valstybės narės, tačiau 20 % jų tiesiogiai valdo Komisija, įskaitant gyvybiškai svarbią mokslinių tyrimų sritį. Tikrindama, ar ES dotacijos atitinka sąlygas, Komisija turėtų tapti gerosios praktikos pavyzdžiu.

Tačiau Audito Rūmai nustatė, kad „Mokslinių tyrimų ir kitų vidaus politikų“ sritis yra paveikta reikšmingo klaidų lygio. 2011 m. mūsų įvertintas klaidų lygis buvo 3 %.

Daugelis klaidų tipų ir kontrolės trūkumų yra tokie patys kaip pasidalijamojo valdymo srityse. Pagrindinis klaidų šaltinis buvo tai, kad naudos gavėjai deklaravo perdėtas pagal mokslinių tyrimų bendrąsias programas finansuojamų projektų išlaidas.

Pagal taisykles su tokiomis išlaidų deklaracijomis turėtų būti teikiami nepriklausomų įmonių išduoti audito sertifikatai. Daugiau kaip 80 % teigiamus sertifikatus turėjusių projektų, kuriuos patikrino Audito Rūmai, buvo aptikta klaidų.

Audito Rūmai taip pat nustatė reikšmingą klaidų lygį tarpiniuose ir galutiniuose mokėjimuose išorės santykių, pagalbos ir plėtros srityje, kurios didžiajai daliai taip pat taikomas tiesioginis Komisijos valdymas, bei mokėjimuose, atliktuose per Europos plėtros fondus.

Vienas iš būdų, kuriuo Komisija patvirtina įvykdžiusi savo pareigą vykdant ES biudžetą, yra finansų valdymo ataskaitų teikimas. Jos apima pranešimą apie operacijų tvarkingumą ir pasiektus veiklos rezultatus.

Audito Rūmai pažymi, kad suma, kuriai, Komisijos generalinių direktorių manymu, kyla netvarkingumo rizika, išaugo nuo 0,4 milijardo eurų 2010 m. iki 2,0 milijardo eurų 2011 m. Šis įvertis patvirtina, kad Komisija pripažįsta esant didelę klaidų riziką kaimo plėtros, sanglaudos ir mokslinių tyrimų srityse.

Tačiau Audito Rūmai mano, kad suma, kuriai kyla rizika, galėjo būti nepakankamai įvertinta, kadangi vadinamasis „likutinis klaidų lygis“, kuriuo ši suma grindžiama, 2011 m. dar nebuvo patikimas rodiklis to, kokiu mastu operacijas ir toliau, po to kai buvo taikomos kontrolės procedūros, veikia reikšmingas klaidų lygis.

Temą, kaip Komisija praneša apie veiklos rezultatus, Audito Rūmai nagrinėja metinės ataskaitos skyriuje „Siekiant ES biudžeto rezultatų“.

Du pagrindiniai būdai, kuriais Komisija praneša apie veiklos rezultatus, yra naujoji pasiektais rezultatais grindžiama Sąjungos finansų vertinimo atskaita ir generalinių direktoratų metinės veiklos ataskaitos.

Kaip buvo konstatuota anksčiau šiais metais paskelbtoje nuomonėje, Audito Rūmai mano, kad pirmosios 2012 m. vasario mėnesį paskelbtos vertinimo ataskaitos pridėtinė vertė buvo menka ir rekomenduoja, kad Europos Parlamentas, taryba ir Komisija ištirtų galimybes padaryti vertinimo ataskaitą naudingesnę siekiant didesnės ES išlaidų pridėtinės vertės.

Komisija taip pat turėtų pagerinti savo metinių veiklos ataskaitų kokybę. Peržiūrėdami Žemės ūkio ir kaimo plėtros, Regioninės politikos ir Vystymosi ir bendradarbiavimo generalinių direktoratų metines veiklos ataskaitas, Audito Rūmai nustatė, kad veiklos rodikliai galėtų būti geriau pritaikyti siekti politikos tikslų. Be to, nė vienas iš šių trijų generalinių direktoratų nepranešė apie ekonomiškumą ir efektyvumą.

Skyriuje „Siekiant ES biudžeto rezultatų“ taip pat pateikiamos pranešimų apie veikos rezultatus gerinimui svarbios Audito Rūmų 2011 m. specialiųjų ataskaitų pamokos. Be kita ko, Komisija rekomenduoja Komisijai:

  • remtis kokybišku poreikių vertinimu, pagrįstu norimais pasiekti rezultatais ir poveikiais;

  • nustatyti politikos tikslus, kurie padėtų parodyti Europos Sąjungos pridėtinę vertę; ir

  • dirbti su valstybėmis narėmis, siekiant pagerinti jų teikiamų duomenų kokybę ir pateikimą laiku.

Gerbiamas Pirmininke Theuer, gerbiami nariai,

ES finansų valdymas dar nepasiekė reikiamo lygio. Vis dar išlieka, nors ir mažesniu mastu, daugelis mūsų anksčiau nustatytų problemų.

Šios problemos yra svarbios kaip niekada. Kaip tik dabar, kai svarstomi teisėkūros pasiūlymai ateinančiam finansiniam laikotarpiui, turime progą pašalinti pagrindines jų priežastis. Nuo 2010 m. Audito Rūmai taip pat pasisakė už paprastesnes išlaidų schemas su aiškesniais tikslais, pagal kuriuos lengviau matuoti rezultatus, ir ekonomiškai naudingesnius susitarimus dėl kontrolės.

Taip pat ir mūsų 2011 m. metinėje ataskaitoje bei nuomonėse, kurias mes paskelbėme konkrečiomis progomis, pateikta daug rekomendacijų. Šiose nuomonėse taip pat pateikta pastabų dėl galimų naujų iššūkių, galinčių iškilti finansų valdymui ir atskaitomybei.

Dėl pasiūlymų, susijusių su bendrąja strategine programa, apimančia didžiausios rizikos išlaidų sritis, Audito Rūmai atkreipia dėmesį į būtinumą stiprinti Komisijos priežiūros vaidmenį, gerinti finansinių pataisymų mechanizmus ir užtikrinti tinkamus susitarimus dėl finansiniams instrumentams taikomo audito ir kontrolės.

Gerbiamas Pirmininke Theuer, gerbiami nariai,

Gyvename sunkius laikus. Valstybės narės turi susitarti dėl geresnių ES pinigų naudojimo taisyklių, o valstybės narės ir Komisija turi užtikrinti tinkamą jų vykdymą. Tai padarius, ES biudžetas galėtų būti naudojamas efektyviau ir veiksmingiau, o jo pridėtinė vertė piliečiams galėtų išaugti. Tokios yra mūsų metinės ataskaitos pagrindinės mintys, kurias šiandien turėjau progą jums pristatyti.

Iš esmės tai mintys apie tai, kaip pareginti atskaitomybę už ES pinigus. Tai tikslas, kurio turėtų siekti visos ES institucijos ir kurį Audito Rūmai iškėlė kaip svarbiausią savo ateinančio laikotarpio strategijoje.

Dėkoju už dėmesį.


Side Bar