Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

PROJEV

ECA/12/45

Brusel 6. listopadu 2012

Projev pana Vítora Caldeiry, předsedy Evropského účetního dvora

Prezentace výročních zpráv za rok 2011

VÝBORU EVROPSKÉHO PARLAMENTU PRO ROZPOČTOVOU KONTROLU

V předneseném projevu se mohou vyskytnout odchylky. V případě rozdílů platí mluvený text.

Vážený pane předsedo Theurere, vážení členové,

je mi ctí předložit dnes Vašemu výboru výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu EU v roce 2011.

Naše závěry ohledně roku 2011 nebudou překvapivé, neboť stávající mechanismy řízení finančních prostředků EU jsou platné již řadu let. Účetní závěrka za rok 2011 věrně zobrazuje finanční situaci Evropské unie a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za daný rok. V příjmech a platebních závazcích nebyl zjištěn významný (materiální) rozsah chyb. Naopak platby byly ve významném (materiálním) rozsahu zatíženy chybami, přičemž odhadovaná míra chyb činila 3,9 % rozpočtu EU jako celku. Odhadovaná míra chyb byla podobná jako v roce 2010, kdy dosáhla 3,7 %.

Tato výroční zpráva potvrzuje hlavní sdělení z předchozích let, význam tohoto sdělení je však v letošním roce větší než kdykoli předtím. V situaci, kdy jsou veřejné finance v Evropě pod značným tlakem, zůstává nicméně prostor pro efektivnější a cílenější vynakládání finančních prostředků EU.

Stručně řečeno, Účetní dvůr zjistil celou řadu případů, kdy se finanční prostředky EU minuly cílem nebo nebyly použity optimálně. Ve zprávě se uvádějí tyto příklady:

  • dotace na půdu, která byla v žádosti o podporu uvedena jako „stálá pastvina“, ale jejíž části byly ve skutečnosti pokryty hustým lesem;

  • školení konkrétně určeného pro pracovníky z odvětví elektroniky se účastnili pracovníci z jiných odvětví;

  • byly proplaceny náklady na budovu, která se měla používat k zemědělským účelům, ale ve skutečnosti k těmto účelům používána nebyla;

  • nadhodnocené osobní náklady u výzkumných projektů;

  • příjemci rozvojové pomoci nedodržovali při nákupu vybavení pravidlo původu;

  • postupy zadávání veřejných zakázek, jež mají zajišťovat optimální využití prostředků, se neuplatňovaly řádným způsobem.

Z těchto příkladů vyplývá, že Účetní dvůr nacházel chyby v platbách souvisejících s množstvím rozdílných výdajových programů a režimů. Účetní dvůr rovněž zjistil, že celkově byly zkoumané kontrolní systémy jen částečně účelné, jinými slovy, že nevyužívají plně svého potenciálu, pokud jde o prevenci či zjišťování a nápravu chyb.

Účetní dvůr dospěl k závěru, že v roce 2011 nebyly ve významném (materiálním) rozsahu zatíženy chybami pouze dvě oblasti neboli „skupiny politik“. Jedná se konkrétně o skupiny politik „vnější vztahy, pomoc a rozšíření“ a „správní a jiné výdaje“.

Ostatních pět skupin politik bylo ve významném (materiálním) rozsahu zatíženo chybami, zejména skupiny politik zahrnující oblast rozvoje venkova a regionální politiky. Podle odhadu Účetního dvora míra chyb u výdajů ve skupině politik „rozvoj venkova, životní prostředí, rybolov a ochrana zdraví“ (což je oblast výdajů EU, jež je nejvíce náchylná k chybám) činila 7,7 %. Odhadovaná míra chyb ve skupině politik „regionální politika, energetika a doprava“ zůstala také na vysoké úrovni – 6,0 %.

Dle našich zjištění právě v těchto oblastech členské státy nepracují naplno tak, jak by měly. Je zapotřebí, aby se vnitrostátní orgány při řízení a kontrole prostředků EU více angažovaly, neboť fungují jako první (a nejdůležitější) obranná linie při hájení finančních zájmů občanů EU.

Účetní dvůr též zjistil mnoho případů, kdy kontrola selhala. Například u více než 60 % kontrolovaných operací v oblasti regionální politiky, které obsahovaly chyby, měly orgány členských států k dispozici dostatečné informace k tomu, aby před tím, než požádaly Komisi o proplacení výdajů, alespoň některé z nich zjistily a opravily.

Podobně v oblasti rozvoje venkova Účetní dvůr zjistil, že kontroly na místě se ne vždy prováděly řádně. Případ, který jsem zmiňoval a který se týkal budovy, která měla být dle žádosti určena na zemědělské účely, ale ve skutečnosti tomu tak nebylo, je příkladem chyby, která nebyla opravena, přestože platební agentura provedla kontrolu na místě.

Je zde tedy potenciál omezit počet chyb účelnějším využíváním stávajících systémů, ale i prostor pro zlepšení těchto systémů – a tím zároveň i zlepšení příslušných výdajových režimů.

EU si nemůže dovolit čekat. Nyní je příležitost – ale i potřeba – jednat. Členské státy se musí dohodnout na lepších pravidlech a pak zajistit jejich faktické uplatňování.

Evropská komise musí zintenzivnit svůj dohled nad členskými státy. K tomu však od nich potřebuje spolehlivé informace o tom, jak jsou prostředky EU vynakládány a jak tyto členské státy provádějí opravy a zpětné získávání prostředků.

Doposud jsem hovořil o 80 procentech finančních prostředků, které řídí členské státy. 20 procent prostředků, včetně klíčové oblasti výzkumu, je nicméně řízeno přímo Komisí. Komise v rámci řízení dodržování podmínek grantů EU měla být příkladem osvědčených postupů.

Účetní dvůr však dospěl k závěru, že skupina politik „výzkum a jiné vnitřní politiky“ byla ve významném (materiálním) rozsahu zatížena chybami. Dle našeho odhadu činila v roce 2011 míra chyb v této oblasti 3%.

Mnoho typů chyb a případů selhání kontrol, které byly zjištěny v oblasti výzkumu, se podobalo těm, které Účetní dvůr odhalil v oblastech, u nichž se uplatňuje sdílené řízení. Hlavní příčinou chyb bylo nadhodnocování nákladů ze strany příjemců u projektů financovaných z rámcových programů pro výzkum.

Podle platných pravidel se musí k výkazům nákladů připojit osvědčení o auditu těchto výkazů, která vydávají nezávislí auditoři. Přes 80 % projektů s kladným auditním osvědčením, které Účetní dvůr posuzoval, bylo však zatíženo chybami.

Účetní dvůr rovněž zjistil, že ve významném rozsahu byly zatíženy chybami i předběžné a konečné platby ve skupině politik „vnější vztahy, pomoc a rozšíření“, což je oblast, která je také z větší části přímo řízena Komisí, a platby prováděné prostřednictvím evropských rozvojových fondů.

Dalším způsobem, jakým kterým Komise vykonává svou odpovědnost za plnění rozpočtu EU, je předkládání zpráv o finančním řízení. Sem patří také předkládání zpráv o správnosti operací a dosažených výsledcích.

Účetní dvůr konstatuje, že objem částek, které jsou podle generálních ředitelů Komise vystaveny riziku nesprávnosti, vzrostl z 0,4 miliardy EUR v roce 2010 na 2,0 miliardy EUR v roce 2011. Tento odhad svědčí o tom, že Komise zohledňuje vysoké riziko výskytu chyb v oblasti rozvoje venkova, soudržnosti a výzkumu.

Účetní dvůr se nicméně domnívá, že objem částek, které jsou vystaveny riziku, mohl být podhodnocen, neboť tzv. „míra zbytkových chyb“, z níž tento objem vychází, nebyla v roce 2011 spolehlivým ukazatelem rozsahu, v jakém operace zůstávají i po zavedení kontrolních postupů zatíženy chybami.

Co se týče předkládání zpráv Komise o dosažených výsledcích, Účetní dvůr se této oblasti věnuje v kapitole výroční zprávy nazvané „Rozpočet EU a dosahování výsledků“.

Komise předkládá zprávy o výsledcích dvěma hlavními způsoby: jednak formou nové hodnoticí zprávy o financích Unie založené na dosažených výsledcích a jednak formou výročních zpráv o činnosti generálních ředitelství.

Jak také uvedl ve svém stanovisku, které bylo přijato  začátkem tohoto roku, je Účetní dvůr toho názoru, že první hodnoticí zpráva zveřejněná v únoru 2012 má jen malou přidanou hodnotu. Účetní dvůr doporučuje, aby Evropský parlament, Rada a Komise prozkoumaly možnosti, jak zajistit, aby zpráva byla užitečnější a ve větší míře napomáhala k tomu, aby výdaje EU generovaly větší hodnotu.

Komise by rovněž měla zkvalitnit výroční zprávy o činnosti. Přezkumem výročních zpráv o činnosti Generálních ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, pro regionální politiku a pro rozvoj a spolupráci Účetní dvůr zjistil, že ukazatele výkonnosti mohly být z hlediska dosahování cílů politiky relevantnější. Ani jedno z těchto generálních ředitelství také nevykazovalo informace o hospodárnosti a efektivnosti.

Kapitola „Rozpočet EU a dosahování výsledků“ též uvádí řadu poznatků, které vycházejí ze zvláštních zpráv Účetního dvora přijatých v roce 2011 a které jsou relevantní pro zlepšení zpráv o výkonnosti. Účetní dvůr mezi jiným Komisi doporučuje, aby:

  • používala kvalitní posouzení potřeb, která by se zaměřovala na výsledky a dopady, kterých chce Komise dosáhnout,

  • definovala cíle politik, které pomohou prokázat evropskou přidanou hodnotu,

  • spolupracovala s členskými státy na zlepšování kvality a včasnosti poskytovaných údajů.

Vážený pane předsedo Theurere, vážení členové,

finanční řízení EU ještě nedosáhlo žádoucí úroveň. Mnoho problémů, které jsme v minulosti identifikovali, stále přetrvává, i když v menším rozsahu.

Tyto problémy jsou však v současnosti důležitější než kdykoliv předtím. Nyní, kdy se projednávají legislativní návrhy pro příští finanční rámec, máme příležitost příčiny těchto problémů řešit. Účetní dvůr se od roku 2010 zasazuje za jednodušší výdajové režimy, které by měly jasnější cíle, snadněji měřitelné výsledky a nákladově efektivnější kontrolní mechanismy.

Naše výroční zpráva za rok 2011 také předkládá mnoho konkrétních doporučení, což platí i pro naše stanoviska vydaná k návrhům. Tato stanoviska obsahují i připomínky k novým problémům souvisejícím s finančním řízením a odpovědností, které se mohou objevit.

Co se týče návrhů souvisejících se společným strategickým rámcem, které se týkají oblastí výdajů nejvíce náchylných k chybám, Účetní dvůr upozorňuje na potřebu posílit dozorčí roli Komise, zlepšit mechanismy finančních oprav a zajistit vhodné auditní a kontrolní mechanismy pro finanční nástroje.

Vážený pane předsedo Theurere, vážení členové,

Žijeme ve velmi složité době. Členské státy se musí dohodnout na lepších pravidlech pro výdaje finančních prostředků EU a členské státy a Komise musí tato pravidla řádně vynucovat. Tímto způsobem bude možné rozpočtové prostředky EU využívat efektivněji a účelněji, a občanům tedy budou přinášet vyšší přidanou hodnotu. To je hlavní sdělení naší výroční zprávy, kterou jsem dnes měl tu čest Vám prezentovat.

Ve své podstatě se toto sdělení týká zkvalitnění oblasti odpovědnosti za prostředky EU. To je cíl, kterého se musí snažit dosáhnout všechny orgány EU a který si Účetní dvůr zvolil jako středobod své strategie pro nadcházející roky.

Děkuji Vám za Vaši laskavou pozornost.


Side Bar