Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

ECA/12/45

Брюксел, 6 ноември 2012 г.

Реч на г-н Витор Калдейра — председател на Европейската сметна палата

Представяне на Годишния доклад за 2011 г.

ПРЕД КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТЕН КОНТРОЛ НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

В случай на различия, предимство има устното изложение на речта.

Уважаеми г-н председател Theurer, уважаеми членове,

За мен е чест да представя днес пред Вашата комисия годишния доклад на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджета на ЕС за финансовата 2011 година.

Нашите заключения за 2011 г. няма да бъдат изненада, защото съществуващите правила за управление на средствата на ЕС са в сила от много години. Отчетите за 2011 г. дават вярна представа за финансовото състояние на Европейския съюз и за резултатите от неговите операции и паричните потоци за годината. Приходите и поетите задължения не са засегнати от съществени грешки. За разлика от това обаче плащанията са засегнати от съществени грешки, а вероятният процент грешки е в размер на 3,9 % общо за бюджета на ЕС. Изчисленият процент грешки е сходен с този от 2010 г., който е 3,7 %.

Посланието на настоящия годишен доклад повтаря констатациите от предишни години, но тази година то е от особено значение. Предвид сериозните предизвикателства пред публичните финанси на ЕС, важно е средствата да бъдат разходвани ефективно и да бъдат подходящо насочвани.

Накратко — Палатата установи твърде много случаи, в които средствата на ЕС не са постигнали поставената цел или са използвани неоптимално. Примерите от доклада се отнасят до:

  • субсидии за земи, декларирани като „постоянни пасища“, когато в действителност части от тях са обрасли с гъста горска растителност;

  • обучения, предвидени конкретно за служители в сектора на електрониката, които се предоставят на служители от други сектори;

  • възстановяване на разходи за сграда, декларирана за земеделски цели, без тя да е използвана за такива цели;

  • завишени разходи за персонал по изследователски проекти;

  • получатели на помощ за развитие, които не спазват правилото за произход при закупуване на оборудване; както и

  • неправилно прилагане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, разработени с цел оптимално използване на ресурсите.

Както е видно от тези примери, Палатата установи грешки при плащанията, свързани с много различни разходни програми и схеми. Палатата също така установи, че като цяло проверените системи за контрол са само частично ефективни. С други думи,системите за контрол не реализират пълния си потенциал за предотвратяване или откриване и коригиране на грешки.

Всъщност Палатата достигна до заключението, че през 2011 г. само две области — или „групи политики“ — не са засегнати от съществени грешки. Това са областите „Външни отношения, помощ и разширяване“ и „Административни и други разходи“.

Другите пет групи политики са засегнати от съществени грешки, по-специално тези, които включват развитието на селските райони и регионалната политика. Според ЕСП вероятният процент грешки за разходите в групата политики „Развитие на селските райони, околна среда, рибарство и здравеопазване“ — най-податливата на грешки област — е 7,7 %. Вероятният процент грешки за „Регионална политика, енергетика и транспорт“ също остава висок — 6,0 %.

Тук, в тези области, констатираме, че държавите членки не изпълняват своите задължения достатъчно прецизно. Необходимо е националните органи да покажат по-сериозна ангажираност с управлението и контрола на средствата на ЕС. Защото националните органи са на първата и най-важна линия за защита на финансовите интереси на гражданите на ЕС.

Палатата откри много случаи, при които контролът не се прилага успешно. Например при повече от 60 % от засегнатите от грешки одитираните операции по регионалната политика, органите на държавите членки са разполагали с достатъчно информация, за да могат да открият и коригират поне някои от тези грешки, преди да поискат от Комисията да им бъдат възстановени средствата.

Аналогично, в областта на развитието на селските райони Палатата установи, че проверките на място не винаги се извършват правилно. Примерът, който споменах преди малко — за сграда, която неправомерно е била декларирана като използвана за земеделски цели, е показателен за това, че една грешка не е била коригирана, въпреки извършената проверка на място от разплащателната агенция.

Следователно съществува потенциал да бъде намален броят на грешките чрез по-ефикасно прилагане на съществуващите системи. Необходимо е обаче също така системите да бъдат допълнително подобрени, както и съответните разходни схеми.

Европейският съюз не може да си позволи да чака. Съществува възможност — и необходимост — да се предприемат действия незабавно. Държавите членки следва да постигнат споразумение за по-добри правила и след това да следят за тяхното прилагане.

Европейската комисия от своя страна също следва да засили надзора върху държавите членки. Но тя има нужда от надеждна информация от тяхна страна относно начина на разходване на средствата на ЕС, както и относно техните финансови корекции и възстановявания на неправомерно изплатени суми.

Досега говорих за приблизително 80 % от средствата на ЕС, които се управляват от държавите членки. Останалите 20 % обаче се управляват пряко от Комисията — в това число областта на изследванията, която е от изключително значение. Комисията следва да дава пример за добра практика с начина, по който управлява изпълнението на условията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ЕС.

Палатата обаче достигна до заключението, че областта „Изследвания и други вътрешни политики“ е засегната от съществени грешки. Изчисленият от Палатата процент грешки за 2011 г. е 3 %.

Голяма част от видовете грешки и недостатъците на контрола, установени в областта на изследванията, са сходни с тези в областите на споделено управление. Основният източник на грешки е завишаването на декларираните разходи от бенефициентите по проекти, финансирани от рамковите програми за научни изследвания.

Съгласно правилата декларациите за разходи следва да бъдат придружавани от одиторски заверки от независими одиторски дружества. Палатата откри грешки при повече от 80 % от проверените от нея проекти, за които са издадени положителни одиторски заверки.

Палатата също така установи съществени грешки при междинните и окончателните плащания в областта на външните отношения, помощта и разширяването, която също до голяма степен е под прякото управление на Комисията, както и при плащанията, извършени от Европейските фондове за развитие.

Друг начин, по който Комисията се освобождава от отговорност за изпълнението на бюджета на ЕС, е като докладва относно финансовото управление. Това включва отчет относно редовността на операциите и постигнатите резултати.

Палатата отбелязва, че сумата, която генералните директори на Комисията считат за изложена на риск от нередности, е нараснала от 0,4 милиарда евро през 2010 г. на 2,0 милиарда евро през 2011 г. Тази оценка отразява разбирането на Комисията, че съществува голям риск от грешки в областите „развитие на селските райони“, „сближаване“ и „изследвания“.

Палатата обаче счита, че е възможно изложената на риск сума да е занижена, защото така нареченият „процент остатъчни грешки“, на който се базира тази сума, през 2011 г. все още не е надежден показател за степента, в която операциите остават засегнати от съществени грешки след прилагане на процедурите на контрол.

По отношение на докладването от страна на Комисията относно изпълнението, Палатата разглежда тази тема в главата от годишния доклад „Постигане на резултати със средствата от бюджета на ЕС“.

Двата основни начина, по които Комисията докладва относно изпълнението, са посредством новия доклад за оценка на финансите на Съюза, въз основа на постигнатите резултати, и чрез годишните отчети за дейността на генералните дирекции.

Както Палатата заяви в своето становище по-рано тази година, тя счита, че първият доклад за оценка, публикуван през февруари 2012 г., не е от особена значимост и препоръчва Европейският парламент, Съветът и Комисията да обмислят как да направят доклада за оценка по-полезен за постигане на допълнителни предимства от извършването на разходи на ниво ЕС.

Комисията също така следва да се подобри качеството на годишните отчети за дейността. При проверката на годишните отчети за дейността на генералните дирекции за земеделие и развитие на селските райони, регионална политика и за развитие и сътрудничество, Палатата установи, че показателите за изпълнение следва да бъдат съобразени в по-голяма степен с постигането на целите на политиките, както и че нито една от трите генерални дирекции не е докладвала относно икономичността и ефикасността.

Главата „Постигане на резултати със средствата от бюджета на ЕС“ включва също така редица изводи, до които е достигнала Палатата в своите специални доклади за 2011 г., свързани с подобряване на докладването относно изпълнението. Наред с другите въпроси, Палатата препоръчва на Комисията да:

  • използва оценки на нуждите, които да са с добро качество, за да насочи своите дейности към резултатите и въздействията, които се стреми да постигне;

  • определя такива цели на политика, които ще спомогнат да се докаже получаването на добавена стойност за ЕС; както и

  • работи съвместно с държавите членки с цел да подобри качеството и сроковете на предоставяните данни.

Уважаеми г-н Председател Theurer, уважаеми членове,

Финансовото управление на ЕС все още не е достатъчно добро. Много от установените в миналите години проблеми продължават да съществуват, макар и в по-малка степен.

Тези проблеми са от изключителна важност в настоящия момент. Сега, когато се обсъждат законодателните предложения за следващата финансова рамка, съществува възможност да се коригират причините за тези проблеми. От 2010 г. насам Палатата призовава и за опростени разходни схеми с по-ясни цели, по-лесни за измерване резултати и по-икономични механизми за контрол.

В нашия годишен доклад за 2011 г., както и в публикуваните ни становища относно конкретните предложения, се отправят също така много специфични препоръки. В становищата се правят констатации и оценки относно евентуалните нови предизвикателства за финансовото управление и управленската отговорност.

Що се отнася до предложенията, свързани с Общата стратегическа рамка, която включва повечето от застрашените от риск области, Палатата обръща внимание на необходимостта да се засили надзорната роля на Комисията, да се подобрят механизмите за финансови корекции и да се осигурят адекватни правила за одит и контрол на финансовите инструменти.

Уважаеми г-н Председател Theurer, уважаеми членове,

Преживяваме трудни моменти. Държавите членки трябва да постигнат споразумение относно усъвършенствани правила за разходване на средствата на ЕС и заедно с Комисията да ги прилагат правилно. По този начин бюджетът на ЕС може да се използва по-ефективно и по-ефикасно и да постига по-добри резултати за гражданите. Това е посланието от нашия годишен доклад, който имах честта да представя днес.

По своята същност това е едно послание за подобряване на управленската отговорност по отношение на средствата на ЕС. Това е цел, която всички институции на ЕС трябва да се стремят да постигнат, цел, която Сметната палата постави в основата на своята стратегия за следващите години.

Благодаря за вниманието.


Side Bar