Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

ECA/12/44
Luxemburg den 6 november 2012

Årsrapporten för 2011 – Vanliga frågor

  • Har revisionsrätten godkänt räkenskaperna för 2011?

Revisionsrätten har intygat att räkenskaperna för 2011 är fullständiga och korrekta, men har hittat alltför många fel i de underliggande betalningarna. Revisionsrätten drar slutsatsen att räkenskaperna för 2011 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av unionens finansiella ställning och av årets resultat. Revisionsrätten har dock än en gång konstaterat en oacceptabel felnivå i de underliggande betalningarna, vilket leder till ett uttalande med avvikande mening avseende utgifterna.

  • Vad innebär den uppskattade felprocenten på 3,9 %?

3,9 % är felens ekonomiska effekt på EU:s budgetutgifter, i de fall då denna effekt kan kvantifieras. Revisionsrätten använder sin revision till att identifiera fel i betalningar. Felen beror på att stödmottagarna inte följer de regler som styr utgifterna. Effekten av en del, men inte alla fel kan kvantifieras. Den uppskattade felprocenten speglar de kvantifierbara felens ekonomiska effekt. Den var 3,9 % för EU:s budgetutgifter för 2011 som helhet.

  • Hur är resultatet för 2011 jämfört med 2010?

Granskningsresultatet för 2011 är nästan samma som 2010. Den uppskattade felprocenten i EU:s betalningar som helhet ökade från 3,7 % år 2010 till 3,9 % år 2011. Det är ingen statistiskt signifikant skillnad, vilket visar att situationen överlag är densamma som förra året.

  • Vad motsvarar felfrekvensen?

Felfrekvensen mäter den andel av inkomst- eller betalningstransaktionerna som innehåller ett eller flera fel. Den ekonomiska effekten av vissa fel kan kvantifieras medan andra fel inte går att kvantifiera. Felfrekvensen är alltid högre än den uppskattade felprocenten eftersom endast kvantifierbara fel ingår i beräkningen av felprocenten, och många har endast en liten ekonomisk effekt. Till exempel konstaterar revisionsrätten i många fall att jordbrukare redovisar sin stödberättigande markareal som större än vad den är, men endast som en liten procentandel av enskilda ersättningsanspråk.

  • Hur uppstår fel?

Fel uppstår om stödmottagare inte följer reglerna när de begär EU-finansiering. För att vara berättigade till EU-finansiering är stödmottagarna skyldiga att följa EU:s särskilda utgiftsregler och i vissa fall särskilda nationella regler. Fel uppstår när dessa regler överträds. Exempel på fel är jordbrukare som inte iakttar sina miljöåtaganden, projektansvariga som inte följer reglerna för offentlig upphandling och forskningscentrum som begär ersättning för kostnader som inte är kopplade till de EU-finansierade projekten. I årsrapporten för 2011 finns många exempel på fel som konstaterades under revisionerna.

  • Är fel samma sak som oegentlighet?

Endast en mycket liten andel av felen beror på oegentligheter. En oegentlighet är en medveten bedräglig handling som en person begår för att få en fördel för egen räkning. Revisionsrätten upptäcker ett litet antal misstänkta oegentligheter varje år. De rapporteras till Olaf (EU:s byrå för bedrägeribekämpning) som utreder och följer upp varje ärende när så krävs.

  • Vilken roll har medlemsstaterna i förvaltningen av EU-medel?

Medlemsstaterna har en nyckelroll i förvaltningen och kontrollen av 80 % av EU-medlen. Kommissionen har det övergripande ansvaret för genomförandet av EU:s budget, men förvaltningen av jordbruks- och sammanhållningsutgifterna delas med medlemsstaterna. De återstående 20 % av budgeten förvaltas direkt av kommissionen. Medlemsstaterna och kommissionen är skyldiga att ha ändamålsenliga förvaltnings- och kontrollsystem (bland annat för att upptäcka och korrigera fel). Årsrapporten för 2011 innehåller många exempel på brister som revisionsrätten konstaterade i förvaltnings- och kontrollsystemen både i medlemsstaterna och vid kommissionen.

  • Pekas medlemsstaterna med sämst resultat ut i årsrapporten för 2011?

Ingen jämförelse görs mellan medlemsstaterna. Revisionsrätten lämnar ett revisionsuttalande om genomförandet av EU:s budget, som är indelad i politikområden och inte i nationella budgetposter. Revisionsrättens detaljerade granskningsresultat möjliggör en jämförelse mellan olika utgiftsområden men inte mellan medlemsstater. Men årsrapporten innehåller bedömningar av kvaliteten på systemen inom utgiftsområden i urval av medlemsstater.

Årsrapporten för 2011 PRESSMATERIAL på 22 EU-språk www.eca.europa.eu


Side Bar