Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

ECA/12/44
Luxembourg, 6. november 2012

Letno poročilo za leto 2011 – pogosta vprašanja

  • Ali je Evropsko računsko sodišče odobrilo računovodske izkaze za leto 2011?

Evropsko računovodsko sodišče je odobrilo računovodske izkaze za leto 2011 kot popolne in točne, vendar je v plačilih, povezanih z njimi, odkrilo preveč napak. Sodišče je ugotovilo, da računovodski izkazi za leto 2011 v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančno stanje EU in njene rezultate za to leto, vendar je ponovno odkrilo nesprejemljivo visoko stopnjo napak v plačilih, kar je privedlo do negativnega mnenja v zvezi z odhodki.

  • Kaj pomeni 3,9-odstotna stopnja napak?

3,9 % je finančni učinek napak v proračunskih odhodkih EU, kadar je ta učinek mogoče količinsko opredeliti. Sodišče napake v plačilih ugotavlja z revizijskim preizkušanjem. Napake so posledica tega, da upravičenci ne spoštujejo pravil, ki urejajo porabo. Učinek nekaterih napak se da količinsko opredeliti, učinek drugih pa ne. Ocenjena stopnja napak kaže finančni učinek količinsko opredeljivih napak. Leta 2011 je za proračunske odhodke EU kot celoto znašala 3,9 %.

  • Kakšni so rezultati za leto 2011 v primerjavi z rezultati za leto 2010?

Rezultati revizije za leto 2011 so zelo podobni rezultatom za leto 2010. Ocenjena stopnja napak za plačila EU kot celoto se je zvišala s 3,7 % v letu 2010 na 3,9 % v letu 2011, kar ni statistično pomembna razlika in kaže, da položaj na splošno ostaja podoben.

  • Kaj pomeni pogostost napak?

S pogostostjo napak se ugotavlja delež prihodkovnih ali plačilnih transakcij, ki vsebujejo eno ali več napak. Finančni učinek nekaterih napak se da količinsko opredeliti, učinek drugih pa ne. Pogostost napak je vedno večja od ocenjene stopnje napak, saj so v izračun stopnje napak vključene samo količinsko opredeljive napake, mnoge od katerih imajo le majhen finančni učinek. Na primer, Evropsko računsko sodišče odkrije veliko primerov, v katerih kmetje prijavljajo prevelike upravičene površine, vendar je odstotek preveč prijavljene površine v posameznih zahtevkih le majhen.

Kako prihaja do napak?

Do napak prihaja, kadar upravičenci pri zahtevkih za financiranje EU ne spoštujejo pravil. Upravičenci morajo spoštovati specifična pravila EU in v nekaterih primerih nacionalna pravila, da so upravičeni do sredstev EU. Do napak pride zaradi kršitve teh pravil. Tako na primer kmetje ne spoštujejo svojih okoljskih zavez, nosilci projektov ne spoštujejo pravil javnega naročanja, raziskovalni centri pa vlagajo zahtevke za stroške, ki niso povezani s projekti, financiranimi s sredstvi EU. V letnem poročilu za leto 2011 je navedenih veliko primerov napak, odkritih med revizijskim preizkušanjem.

  • Ali napake pomenijo goljufijo?

Samo zelo majhen delež napak je posledica goljufije. Goljufija je namenska prevara zaradi koristi. Sodišče vsako leto odkrije majhno število napak, pri katerih sumi, da gre za goljufijo. O teh poroča OLAF (uradu Unije za boj proti goljufijam), ki razišče vsak primer in ukrepa, kot je potrebno.

  • Kakšna je vloga držav članic pri upravljanju sredstev EU?

Države članice imajo ključno vlogo pri upravljanju in nadziranju 80 % sredstev EU. Komisija je sicer v celoti odgovorna za izvrševanje proračuna EU, toda upravljanje porabe za kmetijstvo in kohezijo si deli z državami članicami. Ostalih 20 % proračuna upravlja sama. Države članice in Komisija morajo imeti uspešne upravljavske in kontrolne sisteme (ki med drugim tudi odkrivajo in popravljajo napake). Letno poročilo za leto 2011 vključuje veliko primerov slabosti, ki jih je Sodišče odkrilo v upravljavskih in kontrolnih sistemih na ravni držav članic in Komisije.

  • Ali je v letnem poročilu za leto 2011 navedeno, katere države članice dosegajo najslabše rezultate?

Med državami članicami niso narejene nobene primerjave. Evropsko računsko sodišče izreče svoje revizijsko mnenje o izvrševanju proračuna EU za posamezna področja politik in ne za posamezne države članice. Podrobni rezultati revizije Sodišča omogočajo primerjavo med posameznimi področji porabe, ne pa med posameznimi državami članicami, vendar letno poročilo vsebuje ocene kakovosti sistemov po področjih porabe za vzorce držav članic.


Side Bar