Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

ECA/12/44
Luxemburg 6. novembra 2012

Výročná správa za rok 2011 – Často kladené otázky

  • Schválil Dvor audítorov účtovnú závierku za rok 2011?

Dvor audítorov schválil účtovnú závierku za rok 2011 ako úplnú a presnú, ale zistil príliš veľa chýb v príslušných platbách. Dvor audítorov dospel k záveru, že účtovná závierka za rok 2011 vyjadruje verne vo všetkých významných hľadiskách finančnú situáciu EÚ a jej výsledky za príslušný rok. Dvor audítorov však opäť zistil neprijateľnú chybovosť v príslušných platbách, čo viedlo k zápornému výroku k výdavkom.

  • Čo znamená odhadovaná chybovosť 3,9 %?

3,9 % je finančný dosah chýb vo výdavkoch z rozpočtu EÚ, pri ktorých tento dosah možno vyčísliť. Na zistenie chýb v platbách Dvor audítorov používa audítorské testovanie. Chyby sú spôsobené tým, že príjemcovia nedodržiavajú pravidlá platné pre výdavky. Dosah niektorých chýb možno vyčísliť, pri iných to možné nie je. Odhadovaná chybovosť je odrazom finančného dosahu vyčísliteľných chýb. V roku 2011 to bolo 3,9 % za rozpočtové výdavky EÚ ako celok.

  • Aké je porovnanie výsledkov za rok 2011 s výsledkami za rok 2010?

Výsledky auditov za rok 2011 sú veľmi podobné tým za rok 2010. Odhadovaná chybovosť platieb EÚ ako celku vzrástla z 3,7 % v roku 2010 na 3,9 % v roku 2011. Nie je to štatisticky významný rozdiel, čo znamená, že situácia zostáva celkovo podobná.

  • Čo znamená frekvencia chýb?

Frekvenciou chýb sa meria podiel príjmových alebo platobných transakcií, ktoré obsahujú jednu chybu alebo viac chýb. Finančný dosah niektorých chýb možno vyčísliť, ale iné chyby sú nevyčísliteľné. Frekvencia chýb je vždy vyššia ako odhadovaná chybovosť, pretože do výpočtu chybovosti sa zaraďujú len vyčísliteľné chyby, a mnohé chyby majú len nízky finančný dosah. Dvor audítorov napríklad zisťuje mnoho prípadov, keď poľnohospodári predložia žiadosti s nadhodnotenou oprávnenou plochou, ale len o malé percento jednotlivých žiadostí.

  • Ako vznikajú chyby?

Chyby vznikajú vtedy, keď príjemcovia nedodržia pravidlá pri predkladaní žiadostí o financovanie EÚ. Na získanie nároku na financovanie EÚ príjemcovia musia dodržať osobitné pravidlá EÚ a v niektorých prípadoch vnútroštátne pravidlá. Chyby vznikajú vtedy, keď sa tieto pravidlá porušia. Napríklad poľnohospodári, ktorí nedodržiavajú svoje záväzky v oblasti životného prostredia, navrhovatelia projektov, ktorí nedodržiavajú pravidlá verejného obstarávania, a výskumné strediská, ktoré žiadajú o preplatenie nákladov, ktoré sa netýkajú projektov financovaných EÚ. Vo výročnej správe za rok 2011 sa nachádza mnoho príkladov chýb zistených počas audítorského testovania.

  • Znamenajú chyby podvod?

Len veľmi malý podiel chýb je výsledkom podvodu. Podvod znamená úmyselné klamanie s cieľom získať výhody. Dvor audítorov zistí každý rok niekoľko podozrení z podvodu, ktoré oznámi úradu OLAF (Európskemu úradu pre boj proti podvodom), ktorý potom podľa potreby vyšetrí jednotlivé prípady a kontroluje prijatie následných opatrení.

  • Akú úlohu hrajú členské štáty v riadení finančných prostriedkov EÚ?

Členské štáty hrajú kľúčovú úlohu v riadení a kontrolovaní 80 % finančných prostriedkov EÚ. Hoci Komisia nesie celkovú zodpovednosť za plnenie rozpočtu EÚ, riadenie výdavkov na poľnohospodárstvo a súdržnosť zdieľa s členskými štátmi. Zvyšných 20 % rozpočtu riadi Komisia priamo. Členské štáty a Komisia sú povinné prevádzkovať účinné systémy hospodárenia a kontroly (vrátane odhalenia a nápravy chýb). Vo výročnej správe za rok 2011 sa nachádza mnoho príkladov nedostatkov, ktoré Dvor audítorov zistil v systémoch hospodárenia a kontroly na úrovni členských štátov aj Komisie.

  • Je vo výročnej správe za rok 2011 uvedený členský štát s najhoršou výkonnosťou?

Členské štáty sa neporovnávajú. Dvor audítorov vyjadruje svoje stanovisko k čerpaniu rozpočtu EÚ, ktorý je usporiadaný podľa oblastí politík a nie podľa členských štátov. Podrobné výsledky auditov Dvora audítorov umožňujú porovnávať rôzne oblasti výdavkov, ale nie členské štáty. Výročná správa však obsahuje hodnotenia kvality systémov v rámci výdavkových oblastí vzorky členských štátov.

Výročná správa za rok 2011 TLAČOVÁ DOKUMENTÁCIA v 22 jazykoch EÚ www.eca.europa.eu


Side Bar