Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

ECA/12/44
Luxemburg, 6 noiembrie 2012

Raportul anual 2011: întrebări frecvente

  • A validat Curtea de Conturi Europeană conturile aferente exercițiului 2011?

Curtea de Conturi Europeană a validat conturile aferente exercițiului 2011 ca fiind complete și exacte, însă a constatat un număr prea mare de erori la nivelul plăților subiacente. Curtea concluzionează că, pentru exerciţiul 2011, conturile prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situaţia financiară a Uniunii Europene, precum şi rezultatele acesteia. Totuși, Curtea a identificat din nou un nivel inacceptabil de eroare la nivelul plăților subiacente, ceea ce a condus la formularea unei opinii contrare cu privire la cheltuieli.

  • Ce reprezintă indicele de eroare estimat de 3,9 %?

Indicele de 3,9 % reprezintă impactul financiar al erorilor care afectează cheltuielile bugetare ale UE și care poate fi cuantificat. Curtea recurge la teste de audit pentru a identifica erorile de la nivelul plăților. Erorile sunt cauzate de nerespectarea de către beneficiari a normelor care reglementează cheltuielile. Impactul erorilor nu poate fi cuantificat în toate cazurile. Indicele de eroare estimat reflectă impactul financiar al erorilor cuantificabile și a fost de 3,9 % pentru ansamblul cheltuielilor bugetare ale UE aferente exercițiului 2011.

  • Cum se prezintă rezultatele pentru 2011, comparativ cu 2010?

Rezultatele de audit pentru exercițiul 2011 sunt foarte asemănătoare cu cele obținute pentru exercițiul 2010. Indicele de eroare estimat pentru ansamblul plăților UE a crescut de la 3,7 % în 2010 la 3,9 % în 2011. Această diferență nu este semnificativă din punct de vedere statistic. Ea arată că, per ansamblu, situația rămâne similară.

  • Ce înseamnă frecvența erorilor?

Prin frecvența erorilor se măsoară proporția de operațiuni aferente veniturilor sau plăților care conțin una sau mai multe erori. Impactul financiar al erorilor nu poate fi cuantificat în toate cazurile. Frecvența erorilor este întotdeauna mai mare decât indicele de eroare estimat întrucât în calculul indicelui de eroare sunt incluse numai erorile cuantificabile și multe dintre acestea au doar un impact financiar scăzut. De exemplu, Curtea identifică numeroase cazuri în care fermierii și-au supradeclarat suprafața de teren eligibilă, dar procentajul de supradeclarare este mic la nivel individual.

  • Cum apar erorile?

Erorile apar atunci când beneficiarii care solicită finanţare din partea UE nu respectă normele aplicabile. Pentru a fi eligibili pentru finanţare din partea UE, beneficiarii trebuie să respecte norme specifice ale UE şi, în unele cazuri, norme naţionale. Dacă aceste norme sunt încălcate, apar erori. Cazurile de eroare includ, de exemplu, fermierii care nu îşi îndeplinesc angajamentele de mediu, promotorii de proiecte care nu respectă normele în materie de achiziţii publice şi centrele de cercetare care solicită rambursarea unor costuri ce nu au legătură cu proiectele finanţate de UE. Raportul anual 2011 prezintă numeroase exemple de erori identificate în cursul testelor de audit.

  • Erorile înseamnă fraudă?

Doar o foarte mică proporţie din erori sunt rezultatul unor fraude. Frauda este un act deliberat de inducere în eroare în vederea obţinerii unui beneficiu. Curtea identifică în fiecare an un număr mic de posibile cazuri de fraudă. Acestea sunt semnalate Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), care efectuează investigaţii şi procedează la urmărirea subsecventă a fiecărui caz în parte, acolo unde este necesar.

  • Ce rol au statele membre în gestionarea fondurilor UE?

Statele membre au un rol-cheie în gestionarea şi controlul a 80 % din fondurile UE. Comisia este cea căreia îi revine responsabilitatea de ansamblu pentru execuția bugetului Uniunii Europene, dar gestionarea cheltuielilor pentru agricultură și pentru politica de coeziune este partajată cu statele membre. Restul de 20 % din buget este gestionat direct de către Comisie. Statele membre și Comisia au obligația de a aplica sisteme eficace de gestiune și de control (inclusiv în ceea ce priveşte detectarea și corectarea erorilor). Raportul anual 2011 conține numeroase exemple de deficiențe pe care Curtea le-a identificat în cadrul sistemelor de gestiune și de control, atât la nivelul statelor membre, cât și la nivelul Comisiei.

  • Sunt semnalate în Raportul anual 2011 statele membre cu performanțele cele mai slabe?

Nu se face nicio comparație între statele membre. Curtea formulează o opinie de audit cu privire la execuția bugetului UE, care este structurat pe grupuri de politici și nu pe țări. Rezultatele detaliate de audit obținute de Curte permit comparații între diferitele domenii de cheltuieli, dar nu și între statele membre. Raportul anual conține însă evaluări realizate pe eșantioane de state membre cu privire la calitatea sistemelor aplicate în cadrul unor domenii de cheltuieli.

DOSARUL DE PRESĂ privind Raportul anual 2011, în 22 de limbi ale Uniunii Europene www.eca.europa.eu


Side Bar