Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

ECA/12/44
Luksemburg, 6 listopada 2012 r.

Sprawozdanie roczne za 2011 r. – najczęściej zadawane pytania

  • Czy Europejski Trybunał Obrachunkowy zaaprobował sprawozdanie finansowe za 2011 r.?

Trybunał zaaprobował sprawozdanie finansowe za 2011 r., gdyż uznał je za kompletne i dokładne. Wykrył jednak zbyt wiele błędów w płatnościach leżących u podstaw rozliczeń. Trybunał stwierdza, że sprawozdanie finansowe za 2011 r. rzetelnie przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową Unii Europejskiej oraz jej wyniki za badany rok. Trybunał po raz kolejny stwierdził jednak niedopuszczalny poziom błędu w płatnościach leżących u podstaw rozliczeń, co spowodowało wydanie negatywnej opinii na temat wydatków.

  • Co oznacza szacowany poziom błędu w wysokości 3,9%?

3,9% to możliwy do skwantyfikowania wpływ finansowy błędów w wydatkach z budżetu UE. Trybunał przeprowadza badania kontrolne w celu wykrycia błędów w płatnościach. Błędy powstają w wyniku nieprzestrzegania przez beneficjentów zasad regulujących wydatkowanie środków. Nie we wszystkich przypadkach można skwantyfikować wpływ błędów. Szacowany poziom błędu odzwierciedla zatem finansowy wpływ błędów kwantyfikowalnych, który w 2011 r. w zakresie wydatków z budżetu UE jako całości wyniósł 3,9%.

  • Jak wygląda porównanie wyników za 2011 r. z wynikami za 2010 r.?

Wyniki kontroli dotyczące 2011 r. są bardzo zbliżone do wyników z 2010 r. Szacowany poziom błędu w płatnościach UE jako całości wzrósł z 3,7% w 2010 r. do 3,9% w 2011 r. Nie jest to różnica statystycznie istotna, co wskazuje, że sytuacja ogólnie się nie zmieniła.

  • Co oznacza częstość błędów?

Częstość występowania błędów wskazuje odsetek transakcji w zakresie dochodów lub płatności, które zawierają co najmniej jeden błąd. Nie we wszystkich przypadkach można skwantyfikować wpływ finansowy błędów. Częstość błędów jest zawsze wyższa niż szacowany poziom błędu, ponieważ przy obliczaniu poziomu błędu uwzględnia się jedynie błędy kwantyfikowalne, a wiele z nich ma niewielki wpływ finansowy. Przykładowo Trybunał wykrywa liczne przypadki zawyżania przez rolników powierzchni gruntów kwalifikowalnych, ale dotyczą one jedynie niewielkiego odsetka gruntów deklarowanych w indywidualnych wnioskach.

  • Jak powstają błędy?

Do błędów dochodzi, gdy beneficjenci nie przestrzegają zasad przy ubieganiu się o środki UE. Aby beneficjenci mogli ubiegać się o wsparcie unijne, wymaga się od nich przestrzegania określonych zasad unijnych oraz niekiedy krajowych. Do błędów dochodzi, gdy zasady te zostają złamane, na przykład gdy rolnicy nie przestrzegają podjętych zobowiązań środowiskowych, promotorzy projektów nie stosują się do zasad udzielania zamówień publicznych, a ośrodki badawcze wnioskują o zwrot kosztów niezwiązanych z projektami finansowanymi ze środków UE. W sprawozdaniu rocznym za 2011 r. przedstawiono wiele przykładów błędów wykrytych w trakcie badań kontrolnych.

  • Czy błędy oznaczają nadużycia finansowe?

Jedynie nieznaczny odsetek błędów wynika z nadużyć finansowych. Nadużycie finansowe jest aktem umyślnego oszustwa w celu odniesienia korzyści. Każdego roku Trybunał stwierdza nieliczne przypadki podejrzeń nadużycia finansowego. Są one zgłaszane do OLAF (Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych), który przeprowadza dochodzenie i w razie konieczności monitoruje każdy taki przypadek.

  • Jaką rolę w zarządzaniu środkami UE odgrywają państwa członkowskie?

Państwa członkowskie odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu 80% funduszy unijnych oraz ich kontroli. Choć Komisja ponosi ogólną odpowiedzialność za wykonanie budżetu UE, zarządzanie wydatkami w zakresie rolnictwa i polityki spójności jest dzielone z państwami członkowskimi. Pozostałymi 20% budżetu zarządza bezpośrednio Komisja. Państwa członkowskie i Komisja są zobowiązane stosować skuteczne systemy zarządzania i kontroli (w tym wykrywania i korygowania błędów). W sprawozdaniu rocznym za 2011 r. przedstawiono wiele przykładów wykrytych przez Trybunał uchybień w systemach zarządzania i kontroli zarówno na poziomie państw członkowskich, jak i Komisji.

  • Czy w sprawozdaniu rocznym za 2011 r. wskazano państwa członkowskie o najsłabszych wynikach?

Państwa członkowskie nie są ze sobą porównywane. Trybunał wydaje opinię pokontrolną w sprawie wykonania budżetu UE skupiającą się na poszczególnych obszarach polityki, a nie państwach. Szczegółowe wyniki kontroli przeprowadzonej przez Trybunał umożliwiają zatem porównanie różnych obszarów wydatkowania, nie zaś państw członkowskich. Sprawozdanie roczne zawiera jednak oceny jakości systemów w obszarach wydatkowania w wybranych państwach członkowskich.

Sprawozdanie roczne 2011 – PAKIET PRASOWY22 językach UE www.eca.europa.eu


Side Bar