Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPESE REKENKAMER

ECA/12/44

Luxemburg, 6 november 2012

Jaarverslag 2011 – Veelgestelde vragen

  • Heeft de ERK de rekeningen over 2011 afgetekend?

De ERK heeft de rekeningen over 2011 afgetekend als zijnde volledig en juist, maar treft te veel fouten aan in de onderliggende betalingen. De ERK concludeert dat de jaarrekening 2011 een in elk materieel opzicht getrouw beeld geeft van de financiële situatie van de EU en van haar resultaten over het jaar. De ERK heeft echter opnieuw een onaanvaardbaar foutenniveau geconstateerd in de onderliggende betalingen, wat leidt tot een afkeurende verklaring over de uitgaven.

  • Wat betekent het geschatte foutenpercentage van 3,9 %?

3,9 % is de financiële impact van de fouten in de begrotingsuitgaven van de EU, voor de gevallen waarin dit gekwantificeerd kan worden. De ERK gebruikt haar controletoetsing om fouten op te sporen in betalingen. Fouten worden veroorzaakt door begunstigden die de voor de uitgaven geldende regels niet naleven. De impact van sommige fouten kan worden gekwantificeerd, in andere gevallen kan dat niet. Het geschatte foutenpercentage geeft de financiële impact weer van de kwantificeerbare fouten. Voor het geheel van de EU-begrotingsuitgaven over 2011 was dit 3,9 %.

  • Hoe verhouden de resultaten over 2011 zich tot de resultaten over 2010?

De controleresultaten over 2011 waren zeer vergelijkbaar met de resultaten over 2010. Het geschatte foutenpercentage voor het geheel van de EU‑betalingen steeg van 3,7 % voor 2010 naar 3,9 % voor 2011. Dit is geen statistisch significant verschil, wat erop duidt dat de situatie over het geheel genomen gelijk bleef.

  • Wat betekent de foutenfrequentie?

De foutenfrequentie meet het aandeel van de ontvangsten- of betalingsverrichtingen dat één of meer fouten bevatte. De financiële impact van sommige fouten kan worden gekwantificeerd, andere zijn niet‑kwantificeerbaar. De foutenfrequentie is altijd hoger dan het geschatte foutenpercentage, aangezien uitsluitend kwantificeerbare fouten worden opgenomen in de berekening van het foutenpercentage, en veel daarvan hebben slechts een geringe financiële impact. Zo constateert de ERK veel gevallen van landbouwers die de oppervlakte van hun subsidiabele grond te hoog opgeven, maar met slechts kleine percentages van de individuele declaraties.

  • Hoe treden er fouten op?

Fouten doen zich voor wanneer de begunstigden bij het aanvragen van EU‑financiering niet voldoen aan de regels. Om in aanmerking te komen voor EU‑financiering moeten begunstigden voldoen aan specifieke EU‑regels en, in sommige gevallen, aan nationale regels. Fouten doen zich voor wanneer deze regels worden overtreden. Voorbeelden betreffen landbouwers die hun milieuverplichtingen niet nakomen, projectontwikkelaars die de regels voor openbare aanbestedingen niet naleven en onderzoekscentra die kosten declareren die geen verband houden met door de EU gefinancierde projecten. Het Jaarverslag 2011 bevat talrijke voorbeelden van fouten die werden aangetroffen tijdens de controletoetsing.

  • Betekenen fouten fraude?

Slechts een klein deel van de fouten is het gevolg van fraude. Fraude is een handeling van bewuste misleiding om voordeel te behalen. De ERK treft ieder jaar een klein aantal gevallen aan van verdenking van fraude. Deze worden gemeld aan OLAF (het bureau voor fraudebestrijding van de Unie), dat waar nodig ieder geval onderzoekt en opvolgt.

  • Welke rol spelen de lidstaten in het beheer van de EU-middelen?

De lidstaten hebben een essentiële rol in het beheer en de controle van 80 % van de EU-middelen. Terwijl de Commissie de algehele verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van de EU‑begroting, wordt het beheer van de landbouw‑ en cohesieuitgaven gedeeld met de lidstaten. De resterende 20% van de uitgaven wordt direct door de Commissie beheerd. De lidstaten en de Commissie moeten doeltreffende beheers- en controlesystemen (met inbegrip van het opsporen en corrigeren van fouten) ten uitvoer leggen. Het Jaarverslag 2011 bevat veel voorbeelden van gebreken die de ERK aantrof in beheers- en controlesystemen, zowel op het niveau van de lidstaten als van de Commissie.

  • Worden in het Jaarverslag 2011 de zwakst presterende lidstaten genoemd?

Er wordt geen vergelijking gemaakt tussen de lidstaten. De ERK geeft haar controleoordeel over de uitvoering van de EU-begroting, die is gestructureerd in beleidsterreinen en niet in nationale gebieden. De gedetailleerde controle door de ERK maakt het mogelijk de verschillende uitgaventerreinen te vergelijken, maar niet de verschillende lidstaten. Het jaarverslag bevat echter voor steekproeven van lidstaten beoordelingen van de kwaliteit van de systemen binnen de uitgaventerreinen.

Persmap Jaarverslag 2011 in 22 EU-talen www.eca.europa.eu


Side Bar