Navigation path

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

ECA/12/44

Luksemburgā, 2012. gada 6. novembrī

2011. gada pārskats. Bieži uzdotie jautājumi

  • Kāds ir Revīzijas palātas atzinums par 2011. gada pārskatiem?

Palāta ir atzinusi, ka 2011. gada pārskati ir pilnīgi un precīzi, taču tā konstatēja pārāk daudz kļūdu pārskatiem pakārtotajos maksājumos. Palāta secina, ka 2011. gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo ES finanšu stāvokli un darbības rezultātus. Tomēr Palāta atkal konstatēja nepieņemami augstu kļūdu līmeni pakārtotajos maksājumos un tāpēc sniedz negatīvu atzinumu par izdevumiem.

  • Ko nozīmē aplēstais kļūdu īpatsvars 3,9 %?

3,9 % ir skaitļos izsakāmā kļūdu finansiālā ietekme ES budžeta izdevumos. Palāta veic revīzijas pārbaudes ar mērķi konstatēt kļūdas maksājumos. Kļūdas rodas tad, ja līdzekļu saņēmēji neievēro izdevumiem piemērojamos noteikumus. Dažu kļūdu ietekmi var izteikt skaitļos, citu kļūdu ne. Aplēsto kļūdu īpatsvars norāda uz skaitļos izsakāmo kļūdu finansiālo ietekmi. 2011. gada ES budžeta izdevumos kopā šis īpatsvars ir 3,9 %.

  • Kādi ir 2011. gada rezultāti salīdzinājumā ar 2010. gada rezultātiem?

2011. gada revīzijas rezultāti ir ļoti līdzīgi 2010. gada rezultātiem. Aplēstais kļūdu īpatsvars ES maksājumiem kopumā pieaudzis no 3,7 % 2010. gadā līdz 3,9 % 2011. gadā. Statistiski šī atšķirība nav nozīmīga un liecina, ka stāvoklis visumā ir līdzīgs.

  • Ko nozīmē “kļūdu biežums”?

Kļūdu biežums ir mērījums par to, cik lielā ieņēmumu vai maksājumu darījumu daļā ir viena vai vairākas kļūdas. Dažu kļūdu finansiālo ietekmi var izteikt skaitļos, bet citu ne. Kļūdu biežums vienmēr ir lielāks rādītājs nekā aplēstais kļūdu īpatsvars, jo kļūdu īpatsvara aprēķinā ņem vērā tikai skaitļos izsakāmās kļūdas, un daudzas no tām finansiālā izteiksmē nav lielas. Piemēram, Palāta konstatē daudzus gadījumus, kad lauksaimnieki deklarējuši pārāk lielas zemes platības kā attiecināmas, bet katrā atsevišķā atlīdzības pieprasījumā tā ir tikai neliela procentuālā daļa.

  • rodas kļūdas?

Kļūdas rodas tad, ja līdzekļu saņēmēji neievēro ES finansējuma pieprasīšanas noteikumus. Lai pretendētu uz ES finansējumu, līdzekļu saņēmējiem ir jāievēro attiecīgie ES (un reizēm arī valsts) noteikumi. Kļūdas rodas, ja šos noteikumus pārkāpj. Piemēram, lauksaimnieki neievēro vides prasības, projektu iniciatori neievēro publiskā iepirkuma noteikumus vai pētniecības centri prasa atlīdzināt izmaksas, kas nav saistītas ar ES finansētiem projektiem. 2011. gada pārskatā doti daudzi revīzijas pārbaudēs atrasto kļūdu piemēri.

  • Vai kļūdas liecina par krāpšanu?

Tikai pavisam neliela daļa kļūdu ir krāpšanas rezultāts. Krāpšana ir tīša maldināšana nolūkā gūt labumu. Palāta katru gadu atklāj dažus gadījumus, kuros ir aizdomas par krāpšanu un par kuriem tā ziņo Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF), kurš veic vajadzīgo izmeklēšanu.

  • Kāda ir dalībvalstu loma ES līdzekļu pārvaldībā?

Dalībvalstīm ir svarīga loma 80 % ES līdzekļu pārvaldībā un kontrolē. Komisija ir galvenā atbildīgā par ES budžeta izpildi, bet lauksaimniecības un kohēzijas izdevumu pārvaldībā ir iesaistītas arī dalībvalstis. Atlikušos 20 % budžeta Komisija pārvalda tieši. Dalībvalstu un Komisijas pienākums ir ieviest efektīvas vadības un kontroles sistēmas, tostarp kļūdu atklāšanai un labošanai. 2011. gada pārskatā ir daudz piemēru par nepilnībām, ko Palāta konstatējusi gan dalībvalstu, gan Komisijas vadības un kontroles sistēmās.

  • Vai 2011. gada pārskatā ir nopeltas “sliktākās” dalībvalstis?

Dalībvalstis netiek salīdzinātas. Palāta sniedz revīzijas atzinumu par ES budžeta izpildi, un budžets ir iedalīts politikas grupās, nevis noteiktām valstīm. Palātas detalizētie revīzijas rezultāti ļauj salīdzināt izdevumu jomas, bet ne dalībvalstis. Tomēr gada pārskatā ir novērtēta revidēto dalībvalstu sistēmu kvalitāte atsevišķās tēriņu jomās.

2011. gada pārskata PRESES MATERIĀLI 22 ES valodās www.eca.europa.eu


Side Bar