Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI

ECA/12/44

Liuksemburgas, 2012 m. lapkričio 6 d.

2011 m. metinė ataskaita. Dažnai užduodami klausimai

  • Ar Audito Rūmai patvirtino 2011 m. finansines ataskaitas?

Audito Rūmai patvirtino 2011 m. finansines ataskaitas kaip užbaigtas ir kruopščiai parengtas, tačiau jose atspindimuose mokėjimuose mano esant pernelyg daug klaidų. Audito Rūmai daro išvadą, kad 2011 m. finansinėse ataskaitose ES finansinė būklė ir tų metų rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai. Tačiau Audito Rūmai nustatė nepriimtiną klaidų lygį jose atspindimuose mokėjimuose ir tuo remdamiesi pateikė neigiamą nuomonę dėl išlaidų.

  • Ką reiškia 3,9 % įvertintas klaidų lygis?

3,9  yra finansinis klaidų poveikis ES biudžeto išlaidoms ten, kur jis gali būti kiekybiškai įvertintas. Klaidoms mokėjimuose nustatyti Audito Rūmai naudoja nuosavą audito testų metodą. Klaidos atsiranda todėl, kad naudos gavėjai nesilaiko lėšų panaudojimo taisyklių. Vienų klaidų finansinis poveikis gali būti kiekybiškai įvertintas, kitų – negali. Įvertintas klaidų lygis atspindi kiekybiškai įvertinamų klaidų finansinį poveikį. Visose 2011 m. biudžeto išlaidose jis sudarė 3,9 %.

  • Kokie yra 2011 m. rezultatai palyginti su 2010 m.?

2011 m. audito rezultatai labai panašūs į 2010 m. rezultatus. Bendras įvertintas ES mokėjimų klaidų lygis padidėjo nuo 3,7 % 2010 m. iki 3,9 % 2011 m. Tai nėra statistiškai reikšmingas skirtumas, – jis rodo, kad padėtis iš esmės išlieka tokia pat.

  • Ką reiškia klaidų dažnis?

Klaidų dažnis parodo pajamų ar mokėjimo operacijose esant vieną ar daugiau klaidų. Vienų klaidų finansinis poveikis gali būti kiekybiškai įvertintas, o kitų jis yra kiekybiškai neįvertinamas. Klaidų dažnis visuomet didesnis už įvertintą klaidų lygį. Kadangi apskaičiuojant klaidų lygį įtraukiamos tik kiekybiškai įvertinamos klaidos, ir daugelis jų turi tik mažą finansinį poveikį. Pavyzdžiui, Audito Rūmai nustato didelį skaičių ūkininkų deklaravusių perdėtą tinkamą finansuoti žemės plotą, tačiau tie perdėjimai sudaro tik mažą atskirų deklaracijų dalį.

  • Kaip klaidos atsiranda?

Klaidos atsiranda tuomet, kai prašydami ES paramos naudos gavėjai nesilaiko taisyklių. Kad turėtų teisę gauti ES finansavimą, naudos gavėjai privalo laikytis specialių ES ir, tam tikrais atvejais, nacionalinių taisyklių. Klaidos atsiranda tuomet, kai pažeidžiamos taisyklės. Pavyzdžiui, ūkininkai nesilaiko savo aplinkosaugos įsipareigojimų, projektų teikėjai pažeidžia viešųjų pirkimų taisykles ir mokslinių tyrimų centrai deklaruoja su ES remiamais projektais nesusijusias išlaidas. 2011 m. metinėje ataskaitoje pateikta nemažai pavyzdžių, nustatytų atliekant audito testus.

  • Ar klaidos reiškia sukčiavimą?

Su sukčiavimu susijusi tik labai maža Audito Rūmų aptiktų klaidų dalis. Sukčiavimas yra sąmoninga apgaulė siekiant naudos. Kiekvienais metais Audito Rūmai nustato nedidelį skaičių įtariamų sukčiavimų. Apie juos pranešama Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), kuri atlieka tyrimus ir tinkamai išnagrinėja kiekvieną atvejį.

  • Koks valstybių narių vaidmuo valdant ES lėšas?

Valstybės narės vaidina pagrindinį vaidmenį valdant 80 % ES lėšų. Nors galutinė atsakomybė už ES biudžeto vykdymą tenka Komisijai, žemės ūkio ir sanglaudos fondo išlaidų valdymą ji dalijasi su valstybėmis narėmis. Likusius 20 % biudžeto Komisija valdo tiesiogiai. Iš Komisijos ir valstybių narių reikalaujama naudoti veiksmingas valdymo ir kontrolės sistemas (kuriomis, be kita ko, aptinkamos ir ištaisomos klaidos). 2011 m. metinė ataskaitoje pateikta daug Audito Rūmų nustatytų valdymo ir kontrolės sistemų trūkumų, tiek valstybių narių, tiek Komisijos lygmeniu.

  • Ar 2011 m. metinėje ataskaitoje nustatyta blogiausiai dirbanti valstybė narė?

Valstybės narės nėra lyginamos viena su kita? Audito Rūmai pateikia savo audito nuomonę apie ES biudžeto įgyvendinimą, kuri yra skirstoma pagal politikos sritis, o ne pagal nacionalinius požymius. Audito Rūmų išsamaus audito rezultatai leidžia palyginti skirtingas išlaidų sritis, bet ne valstybes nares. Tačiau metinėje ataskaitoje yra pateikti valstybių narių sistemų imčių kokybės vertinimai pagal išlaidų sritis.

2011 m. metinės ataskaitos APLANKAS SPAUDOS ATSTOVAMS 22 ES kalbomis www.eca.europa.eu


Side Bar