Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

ECA/12/44

Luxembourg, 6. marraskuuta 2012

Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2011 –
Usein kysyttyjä kysymyksiä

  • Onko tilintarkastustuomioistuin vahvistanut varainhoitovuoden 2011 tilit?

Tilintarkastustuomioistuin on vahvistanut, että varainhoitovuoden 2011 tilit ovat täydelliset ja oikeelliset, mutta tilien perustana olevissa maksuissa havaittiin liikaa virheitä. Euroopan tilintarkastustuomioistuin toteaa, että varainhoitovuoden 2011 tilinpäätös antaa olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot EU:n taloudellisesta asemasta ja toimien tuloksista päättyneeltä varainhoitovuodelta. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin jälleen, että tilien perustana olevien maksujen virhetaso oli liian korkea, ja se antoi siksi menoista kielteisen lausuman.

  • Mitä merkitsee 3,9 prosentin arvioitu virhetaso?

Arvioitu virhetaso 3,9 prosenttia kuvastaa EU:n talousarviomenoissa olevien virheiden taloudellista vaikutusta siltä osin kuin vaikutus voidaan ilmaista määrällisesti. Tilintarkastustuomioistuin pyrkii tarkastuksillaan yksilöimään maksuissa olevat virheet. Virheitä aiheutuu, kun edunsaajat eivät noudata varojen käyttöä koskevia sääntöjä. Kaikkien virheiden vaikutusta ei tosin voida kvantifioida. Arvioitu virhetaso kuvastaa niiden virheiden taloudellista vaikutusta, jotka on mahdollista ilmaista kvantitatiivisesti. EU:n kaikkien talousarviomenojen osalta virhetaso oli 3,9 prosenttia vuonna 2011.

  • Miltä vuoden 2011 tarkastustulokset näyttävät verrattuna vuoden 2010 tuloksiin?

Varainhoitovuoden 2011 tarkastustulokset ovat hyvin samankaltaiset kuin vuoden 2010. EU:n kokonaismenojen arvioitu virhetaso kasvoi 3,7 prosentista (vuonna 2010) 3,9 prosenttiin (vuonna 2011). Ero ei ole tilastollisesti merkittävä, mikä osoittaa kokonaistilanteen säilyneen samana.

  • Mitä tarkoitetaan virheiden esiintyvyydellä?

Virheiden esiintyvyydellä mitataan, kuinka suuressa osuudessa tulo- tai maksutapahtumia on vähintään yksi virhe. Joidenkin virheiden taloudellinen vaikutus voidaan ilmaista kvantitatiivisesti, toisten ei. Virheiden esiintyvyys on aina suurempi kuin arvioitu virhetaso, sillä arvioituun virhetasoon sisällytetään ainoastaan kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevat virheet ja monien virheiden taloudellinen vaikutus on vähäinen. Tilintarkastustuomioistuin havaitsee esimerkiksi usein, että viljelijät ovat ilmoittaneet tukikelpoisen maa-alansa liian suurena, mutta yksittäisissä tukihakemuksissa kyse on vain pienistä prosenttimääristä.

  • Mistä virheet johtuvat?

Virheitä aiheutuu, kun edunsaajat eivät noudata sääntöjä hakiessaan EU:n rahoitusta. Jotta edunsaajat olisivat oikeutettuja saamaan tukea EU:lta, heidän on noudatettava erityisiä EU:n ja toisinaan myös kansallisia sääntöjä. Virheitä aiheutuu, kun näitä sääntöjä rikotaan: viljelijä ei täytä ympäristöä koskevia sitoumuksiaan, hankkeen toteuttaja ei noudata julkisia hankintoja koskevia sääntöjä, tutkimuskeskus ilmoittaa kuluja, jotka eivät liity EU:n varoin rahoitettavaan hankkeeseen jne. Varainhoitovuotta 2011 koskevassa vuosikertomuksessa annetaan lukuisia esimerkkejä tarkastusten aikana havaituista virheistä.

  • Merkitseekö virhe petosta?

Ainoastaan hyvin pieni osuus virheistä johtuu petoksesta. Petoksesta on kyse silloin, kun harhaanjohtavia tietoja on annettu tahallisesti hyötymistarkoituksessa. Tilintarkastustuomioistuin havaitsee vuosittain vähäisen määrän tapauksia, joissa epäillään petosta. Se ilmoittaa tapauksista OLAFille (unionin petostentorjuntavirasto), joka tutkii tapaukset ja ryhtyy tarvittaessa jatkotoimiin.

  • Mikä on jäsenvaltioiden rooli EU:n varojen hallinnoinnissa?

Jäsenvaltiot ovat merkittävällä tavalla mukana hallinnoimassa ja valvomassa 80:tä prosenttia EU:n varoista. Komissio kantaa kokonaisvastuun EU:n talousarvion toteuttamisesta. Se kuitenkin hallinnoi maatalouden ja koheesiopolitiikan menoja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Komission suoraan hallinnoimien talousarviomenojen osuus on 20 prosenttia. Jäsenvaltioiden ja komission täytyy ylläpitää vaikuttavia hallinto- ja valvontajärjestelmiä (joiden avulla virheet havaitaan ja korjataan). Varainhoitovuotta 2011 koskevassa vuosikertomuksessa on esitetty lukuisia esimerkkejä puutteista, joita tilintarkastustuomioistuin havaitsi niin jäsenvaltioiden kuin komissionkin hallinto- ja valvontajärjestelmissä.

  • Yksilöidäänkö varainhoitovuotta 2011 koskevassa vuosikertomuksessa jäsenvaltiot, joissa tulokset ovat huonoimmat?

Jäsenvaltioita ei verrata toisiinsa. Tilintarkastustuomioistuin antaa tarkastuslausuman EU:n talousarvion toteuttamisesta. Talousarvio jakautuu toimintalohkoihin eikä jäsenvaltiokohtaisiin budjettikohtiin. Tilintarkastustuomioistuimen eritellyt tarkastustulokset mahdollistavat vertailut eri menoalojen - eivät eri jäsenvaltioiden - kesken. Vuosikertomuksessa on kuitenkin arvioitu eri menoaloja koskevien järjestelmien laatua jäsenvaltioista koostuvien otosten perusteella.

Vuoden 2011 vuosikertomuksen LEHDISTÖPAKETTI EU:n 22 virallisella kielellä www.eca.europa.eu


Side Bar