Navigation path

Left navigation

Additional tools


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ECA/12/44

Λουξεμβούργο 6 Νοεμβρίου 2012

Ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2011
Συχνές ερωτήσεις

  • Ενέκρινε το ΕΕΣ τους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος 2011;

Το ΕΕΣ ενέκρινε τους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος 2011 ως πλήρεις και ακριβείς, διαπιστώνει ωστόσο υπερβολικά πολλά σφάλματα στις σχετικές πληρωμές. Το ΕΕΣ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι λογαριασμοί για το 2011 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της ΕΕ και των αποτελεσμάτων της για το εν λόγω οικονομικό έτος. Εντούτοις, το ΕΕΣ διαπίστωσε εκ νέου την ύπαρξη απαράδεκτου επιπέδου σφάλματος στις πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, γεγονός το οποίο είχε ως συνέπεια τη διατύπωση αρνητικής γνώμης όσον αφορά τις δαπάνες.

  • Τι σημαίνει εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 3,9 %;

Το 3,9 % αντανακλά τη δημοσιονομική επίπτωση των σφαλμάτων που υπάρχουν στις δημοσιονομικές δαπάνες της ΕΕ, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επίπτωση αυτή μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικώς. Το ΕΕΣ χρησιμοποιεί τους δειγματοληπτικούς ελέγχους του προκειμένου να εντοπίζει σφάλματα στις πληρωμές. Τα σφάλματα προκαλούνται από τη μη συμμόρφωση των δικαιούχων με τους κανόνες που διέπουν τις δαπάνες. Ο αντίκτυπος ορισμένων σφαλμάτων μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικώς, για ορισμένα άλλα όμως αυτό δεν είναι δυνατόν. Το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος αντικατοπτρίζει τη δημοσιονομική επίπτωση των προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων. Το 2011 το ποσοστό αυτό ήταν 3,9 % για το σύνολο των δημοσιονομικών δαπανών της ΕΕ.

  • Τι προκύπτει από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων του 2011 με τα αντίστοιχα του 2010;

Τα αποτελέσματα ελέγχου του 2011 προσεγγίζουν σε μεγάλο βαθμό τα αντίστοιχα του 2010. Το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για τις πληρωμές της ΕΕ στο σύνολό τους αυξήθηκε από 3,7 % το 2010 σε 3,9 % το 2011. Η διαφορά αυτή δεν είναι σημαντική από στατιστική άποψη και αυτό σημαίνει ότι, συνολικά, η κατάσταση παραμένει σχεδόν η ίδια.

  • Τι σημαίνει συχνότητα εμφάνισης των σφαλμάτων;

Με τη συχνότητα εμφάνισης των σφαλμάτων μετράται η αναλογία των πράξεων εσόδων ή πληρωμών που περιέχουν ένα ή περισσότερα σφάλματα. Η δημοσιονομική επίπτωση ορισμένων σφαλμάτων μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικώς, ενώ άλλα σφάλματα δεν είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς. Η συχνότητα εμφάνισης των σφαλμάτων είναι πάντοτε υψηλότερη από το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος, δεδομένου ότι για τον υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος λαμβάνονται υπόψη μόνο τα προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα, πολλά από τα οποία έχουν περιορισμένη δημοσιονομική επίπτωση. Παραδείγματος χάριν, το ΕΕΣ διαπιστώνει πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι γεωργοί δηλώνουν επιλέξιμη έκταση μεγαλύτερη της πραγματικής, αλλά αυτό αντιστοιχεί σε χαμηλά ποσοστά μεμονωμένων αιτήσεων.

  • Πώς προκύπτουν τα σφάλματα;

Τα σφάλματα προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση των δικαιούχων με τους ισχύοντες κανόνες, όταν αυτοί ζητούν χρηματοδότηση από την ΕΕ. Οι δικαιούχοι, προκειμένου να είναι επιλέξιμοι χρηματοδότησης από την ΕΕ, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με συγκεκριμένους κανόνες της ΕΕ, ενίοτε δε και εθνικούς. Τα σφάλματα προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των κανόνων: παραδείγματος χάριν, γεωργοί που δεν τηρούν τις γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις τους, ανάδοχοι έργων που δεν τηρούν τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων ή ερευνητικά κέντρα που ζητούν την απόδοση δαπανών οι οποίες δεν αφορούν τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ σχέδια. Η ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2011 περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα σφαλμάτων που εντοπίστηκαν κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους.Τα σφάλματα σημαίνουν απάτη;

Μικρό μόνο ποσοστό σφαλμάτων είναι απόρροια απάτης. Απάτη είναι η δόλια παραπλάνηση άλλου με σκοπό τον προσπορισμό οφέλους. Κάθε χρόνο, το ΕΕΣ εντοπίζει μικρό αριθμό περιπτώσεων που εγείρουν υπόνοιες απάτης. Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται στην OLAF, την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης της ΕΕ, η οποία διενεργεί σχετικές έρευνες και δίνει την κατάλληλη συνέχεια σε κάθε περίπτωση.

  • Ποιος ο ρόλος των κρατών μελών στη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ;

Τα κράτη μέλη διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση και τον έλεγχο του 80 % των κονδυλίων της ΕΕ. Ενώ η Επιτροπή φέρει τη συνολική ευθύνη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, η διαχείριση των δαπανών στους τομείς της γεωργίας και της συνοχής επιμερίζεται μεταξύ αυτής και των κρατών μελών. Η διαχείριση του εναπομένοντος 20 % του προϋπολογισμού ασκείται άμεσα από την Επιτροπή. Τόσο τα κράτη μέλη όσο και η Επιτροπή υποχρεούνται να εφαρμόζουν αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων του εντοπισμού και της διόρθωσης των σφαλμάτων. Η ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2011 περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα αδυναμιών οι οποίες εντοπίστηκαν από το ΕΕΣ στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών και της Επιτροπής.

  • Στην ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2011 ταυτοποιούνται τα κράτη μέλη με τις χαμηλότερες επιδόσεις;

Συγκρίσεις μεταξύ κρατών μελών δεν υπάρχουν. Το ΕΕΣ διατυπώνει την ελεγκτική γνώμη του σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, ο οποίος διαρθρώνεται βάσει τομέων πολιτικής και όχι βάσει εθνικών κατευθύνσεων. Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ελέγχων του ΕΕΣ καθιστούν δυνατή τη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τομέων δαπανών αλλά όχι μεταξύ κρατών μελών. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει αξιολογήσεις της ποιότητας των συστημάτων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο ορισμένων τομέων δαπανών σε δείγματα κρατών μελών.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΥΠΟΥ σχετικά με την ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2011
σε
22 γλώσσες της ΕΕ www.eca.europa.eu


Side Bar