Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

ECA/12/44

Lucemburk 6. listopadu 2012

Výroční zpráva za rok 2011 – Často kladené dotazy

  • Schválil EÚD účetní závěrku za rok 2011?

EÚD schválil účetní závěrku za rok 2011 jako úplnou a přesnou, v souvisejících platbách však zjistil četné chyby. EÚD dospěl k závěru, že účetní závěrka za rok 2011 ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje finanční situaci EU a výsledky jejího hospodaření za daný rok. Zjistil však nepřijatelnou míru chyb v souvisejících platbách, jejímž důsledkem bylo vydání záporného výroku k výdajům.

  • Co znamená 3,9% odhadovaná míra chyb?

Údaj 3,9 % odpovídá finančnímu dopadu chyb v rozpočtových výdajích EU v případech, kdy je možné tento dopad vyčíslit. K identifikaci chyb v platbách využívá EÚD auditní testování. Příčinou chyb je skutečnost, že příjemci nedodržují pravidla, jimiž se výdaje řídí. Dopad některých chyb vyčíslit lze, jiných nikoliv. Odhadovaná míra chyb je odrazem finančního dopadu vyčíslitelných chyb. Tento dopad činil za rok 2011 u rozpočtových výdajů EU jako celku 3,9 %.

  • Jaké jsou výsledky za rok 2011 v porovnání s rokem 2010?

Auditní výsledky za rok 2011 se velmi podobají výsledkům za rok 2010. Odhadovaná míra chyb u plateb EU jako celku se zvýšila z 3,7 % v roce 2010 na 3,9 % v roce 2011. Tento rozdíl není statisticky významný, což znamená, že situace se celkově nezměnila.

  • Co se míní četností chyb?

Četnost chyb měří podíl příjmů či platebních operací obsahujících jednu chybu nebo více chyb. Finanční dopad některých chyb lze vyčíslit, jiné jsou ale nevyčíslitelné. Četnost chyb je vždy vyšší než odhadovaná míra chyb, neboť do výpočtu míry chyb jsou zahrnuty pouze vyčíslitelné chyby, z nichž mnohé mají pouze malý finanční dopad. EÚD například zjistil mnoho případů, kdy zemědělci nadhodnocovali způsobilou plochu půdy, ale pouze o malá procenta jednotlivých nároků.

  • Jak chyby vznikají?

Chyby vznikají, když příjemci žádající o podporu z prostředků EU nedodržují pravidla. Aby byli způsobilí pro financování z prostředků EU, jsou příjemci povinni dodržovat specifická evropská a v některých případech i vnitrostátní pravidla. Porušením těchto pravidel dochází k chybám. Například zemědělci, již nedodržují závazky týkající se životního prostředí, navrhovatelé projektů, kteří nedodržují pravidla pro zadávání veřejných zakázek, a výzkumná střediska, která žádají o uhrazení nákladů, jež s projekty financovanými EU nesouvisejí. Výroční zpráva za rok 2011 uvádí řadu příkladů chyb zjištěných v průběhu auditního testování.

  • Znamenají chyby podvod?

Pouze velmi malá část chyb je důsledkem podvodu. Podvod je úmyslné podvodné jednání, jehož cílem je zisk. EÚD každoročně zjišťuje omezený počet případů, u nichž je podezření z podvodu. Ty hlásí úřadu OLAF (úřadu Unie pro boj proti podvodům), který podle nutnosti každý případ vyšetřuje a sleduje.

  • Jakou roli hrají členské státy při řízení fondů EU?

Při řízení a kontrole 80 % prostředků EU hrají klíčovou roli členské státy. Zatímco za plnění rozpočtu EU nese celkovou odpovědnost Komise, řízení výdajů na zemědělství a soudržnost Komise sdílí s členskými státy. Zbývajících 20 % rozpočtu řídí Komise přímo. Členské státy a Komise jsou povinny zavést účelné řídicí a kontrolní systémy (včetně systémů pro odhalování a opravy chyb). Výroční zpráva za rok 2011 uvádí mnoho příkladů nedostatků, které Účetní dvůr zjistil u řídicích a kontrolních systému jak na úrovni členských států, tak na úrovni Komise.

  • Uvádí výroční zpráva za rok 2011 členské státy, které si vedou nejhůře?

Srovnání jednotlivých členských států se neuvádí. EÚD vydává auditní výrok k plnění rozpočtu EU; tento výrok je strukturován podle oblastí politiky, nikoliv podle států. Podrobné auditní výsledky EÚD umožňují srovnání různých výdajových oblastí, ale nikoliv členských států. Výroční zpráva nicméně uvádí posouzení kvality systémů v rámci výdajových oblasti vzorků členských států.

TISKOVÉ MATERIÁLY k výroční zprávě za rok 2011 ve 22 jazycích EU www.eca.europa.eu


Side Bar