Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

ECA/12/44

Люксембург, 6 ноември 2012 г.

Годишен доклад за 2011 г. — често задавани въпроси

  • Приема ли ЕСП отчетите за 2011 г.?

ЕСП приема отчетите за 2011 г. като изчерпателни и точни, но констатира твърде много грешки в плащанията, свързани с тези отчети. ЕСП заключава, че отчетите за 2011 г. дават вярна представа, във всички съществени аспекти, за финансовото състояние на Европейския съюз и за резултатите от неговите операции за годината. ЕСП обаче отново констатира неприемливо ниво на грешки в плащанията, свързани с тези отчети, което е основание за изразяване на отрицателно становище относно разходите.

  • Какво означава вероятният процент грешки 3.9%?

3.9% е финансовият ефект от грешките в бюджетните разходи на ЕС, когато този ефект може да бъде остойностен. ЕСП използва отдитни тестове за установяване на грешките в плащанията. Грешките се дължат на неспазване на правилата относно разходите от страна на бенефициентите. Ефектът от някои грешки може да бъде остойностен, а от други — не. Вероятният процент грешки отразява финансовият ефект на количествено измеримите грешки. За бюджетните разходи за 2011 г. като цяло той е 3.9%.

  • Какви са резултатите за 2011 г. в сравнение с тези за 2010 г?

Резултатите от одита за 2011г. са сходни с тези за 2010 г. Установеният процент грешки за плащанията на ЕС като цяло се е увеличил от 3.7 % през 2010 г. на 3.9 % през 2011 г. Това не представлява статистически значима разлика и показва, че като цяло ситуацията остава сходна.

  • Какво означава честота на грешките?

Честотата на грешките отразява частта от операциите, свързани с приходите или плащанията, която съдържа една или повече грешки. Финансовият ефект от някои грешки може да бъде остойностен, а от други – не. Честотата на грешките винаги е по-висока от вероятния процент грешки, тъй като само остойностените грешки се включват в изчисляването на процента грешки, и много от тях имат съвсем нисък финансов ефект. Например ЕСП констатира много случаи, при които земеделски производители завишават размера на земята, допустима за подпомагане, но само с малки проценти при отделни заявления.

  • Как възникват грешките?

Грешките са резултат от неспазването на правилата от страна на бенефициентите в заявленията им за получаване на финансиране от ЕС. За да имат право на финансиране от ЕС, бенефициентите трябва да спазят определени правила на ЕС или в някои случаи национални правила. Грешките възникват, когато тези правила се нарушават. Например когато земеделските производители не спазват своите екологични задължения, заявителите на проекти не спазват правилата за обществените поръчки или когато изследователските центрове заявяват разходи, които не са свързани с проекти, финансирани от ЕС. В годишния доклад за 2011 г. са описани много примери за грешки, констатирани по време на одитните тестове.

  • Означават ли измама грешките?

Много малка част от грешките са свързани с измама. Измамата е умишлена заблуда с цел извличане на изгода. Всяка година ЕСП установява малко на брой предполагаеми измами. Тя докладва за това на OLAF (Европейската служба за борба с измамите). След това OLAF провежда разследване и проследява всички случаи при необходимост.

  • Каква е ролята на държавите членки в управлението на средствата на ЕС?

Държавите членки имат важна роля в управлението и контрола на 80 % от разходите на ЕС. Цялостната отговорност за изпълнението на бюджета на ЕС се поема от Комисията. Управлението на разходите в областта на земеделието и сближаването обаче е споделено с държавите членки. Останалите 20% от бюджета се управляват пряко от Комисията. От държавите членки и Комисията се очаква да прилагат ефикасни системи за управление и контрол (включително за откриване и коригиране на грешки). Годишният доклад за 2011 г. съдържа редица примери за открити от ЕСП слабости в системите за управление и контрол както на ниво държави членки, така и на ниво Комисия.

  • Посочени ли са държавите членки с най-лоши резултати в годишния доклад за 2011 г.?

Не се прави сравнение между държавите членки. ЕСП дава своето одитно становище относно изпълнението на бюджета на ЕС, който е организиран по области на политика, а не по национални критерии. Подробните одитни резултати на ЕСП дават възможност за сравнение между отделните разходни области, но не между държавите членки. Въпреки това в годишния доклад се съдържат оценки на качеството на системите в отделните разходни области на извадки от държави членки.

МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕСАТА във връзка с годишния доклад за 2011 г. на 22 езика на ЕС www.eca.europa.eu


Side Bar