Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDDELANDE

ECA/12/43

Luxemburg den 6 november 2012

Medlemsstaterna och kommissionen måste förvalta pengarna bättre – säger EU:s revisorer

Räkenskaperna för 2011 ger en rättvisande bild av Europeiska unionens finansiella ställning och av resultatet av årets transaktioner och kassaflöden. Inkomsterna och åtagandena innehöll inga väsentliga fel. Det gjorde däremot betalningarna. Felprocenten uppskattades till 3,9 % för EU-budgeten som helhet, vilket är ungefär samma felnivå som 2010 (3,7 %).

EU:s utgifter uppgick till 129,4 miljarder euro 2011, varav 80 % gick till jordbruks- och sammanhållnings-politiken, där kommissionen och EU:s medlemsstater delar på uppgiften att genomföra EU-budgeten. Revisionsrätten konstaterade för många fall där EU-pengarna inte ledde till måluppfyllelse eller inte användes optimalt. De kontrollsystem i medlemsstaterna och vid kommissionen som granskades var endast delvis ändamålsenliga när det gällde att garantera att betalningar var korrekta. Kontroll-systemens potential utnyttjas inte fullt ut för att förebygga eller upptäcka och korrigera fel. De nationella myndigheterna måste visa större engagemang i förvaltningen och kontrollen av EU-pengar.

Revisionsrätten uppskattade felprocenten för utgifterna inom verksamhetsområdet landsbygds-utveckling, miljö, fiske och hälsa (det utgiftsområde där fel oftast förekommer) till 7,7 %. Den uppskattade felprocenten för verksamhetsområdet regionalpolitik, energi och transport var alltjämt hög och uppgick till 6,0 %.

Revisionsrätten har i många år efterlyst enklare utgiftsprogram med tydligare mål, enklare resultatmätning och mer kostnadseffektiva kontrollarrangemang. Revisionsrättens rekommendationer kommer vid en tidpunkt när lagförslag om bättre förvaltning av EU-medel diskuteras.

”Budskapet i denna årsrapport är samma som tidigare år, men i år är det viktigare än någonsin tidigare. När trycket på Europas offentliga finanser är hårt går det att använda EU:s pengar effektivare och mer målinriktat” sade Vítor Caldeira, revisionsrättens ordförande. ”Medlemsstaterna måste enas om bättre regler för hur EU:s pengar används och medlemsstaterna och kommissionen måste på vederbörligt sätt se till att de följs. Då skulle EU:s budget kunna användas mer effektivt och ändamålsenligt och följaktligen ge medborgarna ett större mervärde.

Meddelande till redaktörerna:

Syftet med årsrapporterna – om genomförandet av EU:s budget och EUF (Europeiska utvecklings-fonden) – är att leverera resultat och slutsatser som hjälper Europaparlamentet, rådet och medborgarna att bedöma kvaliteten på EU:s ekonomiska förvaltning och att rekommendera lämpliga förbättringar. En central del av årsrapporterna för 2011 är de artonde årliga revisionsförklaringarna (DAS) om EU-räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas korrekthet.

Revisionsrätten granskar ett urval transaktioner för att kunna göra statistiskt baserade uppskattningar av i vilken utsträckning inkomsterna, de totala utgifterna och de olika utgiftsområdena innehåller fel. Revisionsslutsatser dras på grundval av detta resultat och andra bevis, som bedömningen av system, kommissionens skriftliga uttalanden och andra revisorers arbete.

Jämförelse mellan den uppskattade mest sannolika felprocenten 2010 och 2011 inom EU:s utgiftsområden

Anm.: För jordbruks- och sammanhållningsområdena anges kombinerade felprocent för jämförelsens skull.

Närmare information om granskningsresultat, slutsatser och rekommendationer för specifika budgetområden finns i informationsmeddelandet om årsrapporterna för 2011 och i själva årsrapporterna. Båda finns i elektroniskt format på följande adress:

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackAR11

Kontaktperson:

Aidas Palubinskas

Pressekreterare

Europeiska revisionsrätten

Tfn kontor +352 4398-45410 Mobil +352 621552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar