Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/12/43

Luxembourg, 6. november 2012

Po mnenju revizorjev EU bi morale države članice in Komisija bolje upravljati porabo

Računovodski izkazi za leto 2011 pošteno predstavljajo finančno stanje Evropske unije, rezultate njenega poslovanja in denarne tokove za to leto. Prihodki in obveznosti so brez pomembnih napak, vendar so pomembne napake vplivale na plačila. Ocenjena stopnja napake je za proračun EU kot celoto znašala 3,9 %. Stopnja napake je bila torej podobna kot leta 2010, ko je znašala 3,7 %.

EU je leta 2011 porabila 129,4 milijarde EUR, od tega približno 80 % za kmetijsko in kohezijsko politiko, pri katerih so za izvrševanje proračuna EU zadolžene Komisija in države članice EU. Sodišče je odkrilo preveč primerov, kjer sredstva EU niso bila ciljno usmerjena ali njihova poraba ni bila optimalna. Pregledani kontrolni sistemi držav članic in Komisije so bili le delno uspešni pri zagotavljanju pravilnosti plačil in niso izkoriščali svoje zmožnosti za preprečevanje ali odkrivanje in popravljanje napak. Nacionalni organi morajo pokazati večjo zavezanost pri upravljanju in kontroliranju sredstev EU.

Po oceni Evropskega računskega sodišča je bila stopnja napake za porabo v skupini politik Razvoj podeželja, okolje, ribištvo in zdravje (področje porabe, na katerem so napake najpogostejše) 7,7-odstotna. Ocenjena stopnja napake za skupino politik Regionalna politika, energetika in promet je ostala visoka, in sicer 6,0-odstotna.

Evropsko računsko sodišče že mnoga leta poziva k preprostejšim shemam porabe z jasnejšimi cilji, lažje merljivimi rezultati in stroškovno učinkovitejšimi kontrolnimi ureditvami. Svoja priporočila izreka v času, ko se razpravlja o zakonodajnih predlogih za boljše upravljanje sredstev EU.

Sporočilo tega letnega poročila je podobno kot v prejšnjih letih, vendar je letos pomembnejše kot kdajkoli doslej. Ob hudem pritisku na evropske javne finance so še možnosti za učinkovitejšo in bolje ciljno usmerjeno porabo sredstev EU,“ je povedal Vítor Caldeira, predsednik Evropskega računskega Sodišča. Dodal je: „Države članice se morajo dogovoriti o boljših pravilih za porabo sredstev EU in skupaj s Komisijo poskrbeti, da se bodo pravilno izvajala. Tako bi se lahko proračun EU učinkoviteje in uspešneje uporabljal za zagotavljanje večje dodane vrednosti za državljane.

Opombe urednikom:

Cilj letnih poročil o izvrševanju proračuna EU in Evropskih razvojnih skladih (ERS) je priti do ugotovitev in zaključkov, ki Evropskemu parlamentu, Svetu in državljanom pomagajo oceniti kakovost finančnega poslovodenja EU, ter koristnih priporočil za izboljšave. V letnih poročilih za leto 2011 sta najpomembnejši 18. letni izjavi o zanesljivosti računovodskih izkazov EU in pravilnosti z njimi povezanih transakcij.

Evropsko računsko sodišče preizkuša vzorce transakcij, da zagotovi statistično utemeljene ocene, koliko napake vplivajo na prihodke, porabo v celoti in različna področja odhodkov. Sodišče pripravlja revizijske zaključke na podlagi teh rezultatov in drugih dokazov, kot so ocene sistemov, poslovodske predstavitve Komisije in delo drugih revizorjev.

Primerjava med ocenjenimi najverjetnejšimi stopnjami napake na področjih porabe EU v letih 2010 in 2011

Dodatne podrobnosti o ugotovitvah, zaključkih in priporočilih za posamezna proračunska področja so v Informativni noti o letnih poročilih za proračunsko leto 2011 in v letnih poročilih. Besedila so na voljo v elektronski obliki na naslednji povezavi: http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackAR11.

Stik:

Aidas Palubinskas

Uradnik za stike z javnostmi

Evropsko računsko sodišče

Telefon: +352 4398 45410 Prenosni telefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar