Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/12/43

Luxemburg 6. novembra 2012

Členské štáty a Komisia musia lepšie hospodáriť s výdavkami – vravia audítori EÚ

Účtovná závierka za rok 2011 vyjadruje verne finančnú situáciu Európskej únie a výsledky jej transakcií a tokov hotovosti za príslušný rok. Príjmy a záväzky neobsahovali významné chyby. Platby však boli ovplyvnené významnými chybami, pričom odhadovaná chybovosť predstavovala 3,9 % za rozpočet EÚ ako celok. Chybovosť zostala na podobnej úrovni ako v roku 2010, keď predstavovala 3,7 %.

EÚ mala v roku 2011 výdavky vo výške 129,4 mld. EUR, z toho približne 80 % tvorili výdavky na poľnohospodársku politiku a politiku súdržnosti, oblasti, pri ktorých je úlohou plnenia rozpočtu EÚ poverená Komisia spoločne s členskými štátmi EÚ. Dvor audítorov našiel príliš veľa prípadov, keď sa pomocou peňazí EÚ nedosiahol stanovený cieľ alebo sa peniaze nepoužívali optimálnym spôsobom. Preskúmané systémy kontroly členských štátov a Komisie boli len čiastočne účinné pri zabezpečovaní správnosti platieb. Systémy kontroly nenapĺňajú svoj potenciál, pokiaľ ide o predchádzanie chybám alebo ich zisťovanie a nápravu. Je potrebné, aby vnútroštátne orgány prevzali vyšší stupeň záväzku k riadeniu a kontrole peňazí EÚ.

Dvor audítorov odhaduje chybovosť výdavkov v skupine politík Rozvoj vidieka, životné prostredie, rybné hospodárstvo a zdravie (oblasť výdavkov, ktorá je najviac náchylná na chyby) na 7,7 %. Odhadovaná chybovosť za skupinu politík Regionálna politika, energetika a doprava zostala vysoká na úrovni 6,0 %.

Už mnoho rokov sa Dvor audítorov domáha jednoduchších výdavkových systémov s jasnejšími cieľmi, ľahším meraním výsledkov a nákladovo efektívnejšími kontrolnými opatreniami. Odporúčania Dvora audítorov prichádzajú v čase, keď prebieha diskusia o legislatívnych návrhoch na lepšie riadenie prostriedkov EÚ.

Odkaz tohtoročnej výročnej správy je zhodný s predchádzajúcimi rokmi, ale tento rok má ešte väčší význam ako kedykoľvek predtým. Keďže európske verejné financie sú pod obrovským tlakom, zostáva tu priestor na efektívnejšie vynakladanie prostriedkov EÚ a na ich lepšie zameranie“, uviedol Vítor Caldeira, predseda Dvora audítorov. „Členské štáty sa musia dohodnúť na lepších pravidlách vynakladania peňazí EÚ a členské štáty a Komisia ich musia správne presadzovať. Takto by rozpočet EÚ mohol byť efektívnejšie a účinnejšie využívaný, aby priniesol občanom väčšiu pridanú hodnotu.“

Poznámky pre vydavateľov:

Cieľom výročných správ – o plnení rozpočtu EÚ a Európskych rozvojových fondoch (ERF) – je predložiť zistenia a závery, ktoré Európskemu parlamentu, Rade a občanom pomôžu posúdiť kvalitu finančného hospodárenia EÚ a sformulovať užitočné odporúčania na zlepšenie. Hlavnú časť výročných správ za rok 2011 tvoria 18. výročné vyhlásenia o vierohodnosti účtovnej závierky EÚ a správnosť príslušných transakcií.

Dvor audítorov testuje vzorky transakcií s cieľom získať štatistické odhady o miere, do akej sú príjmy, výdavky ako celok a rozličné výdavkové oblasti ovplyvnené chybami. Dvor audítorov vyvodzuje svoje závery auditu na základe týchto výsledkov a ďalších dôkazov, akými sú hodnotenie systémov, vyhlásenia vedenia Komisie a práca iných audítorov.

Porovnanie medzi odhadovanou mierou najpravdepodobnejšej chybovosti v roku 2010 a 2011 vo výdavkových oblastiach EÚ

Ďalšie podrobnosti ohľadom zistení, záverov a odporúčaní pre konkrétne oblasti rozpočtu sa nachádzajú v informatívnej správe o výročných správach za rok 2011 a v úplnom znení samotných výročných správ. Obidve sú k dispozícii v elektronickej forme na adrese: http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackAR11

Kontakt:

Aidas Palubinskas

pracovník tlačového oddelenia

Európsky dvor audítorov

Tel: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar