Navigation path

Left navigation

Additional tools


CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/12/43

Luxemburg, 6 noiembrie 2012

Conform Curţii de Conturi Europene, statele membre și Comisia trebuie să gestioneze mai bine cheltuielile

Conturile aferente exercițiului 2011 prezintă în mod fidel situaţia financiară a Uniunii Europene, precum şi rezultatele operaţiunilor acesteia şi fluxurile sale de numerar pentru exercițiul 2011. Veniturile şi angajamentele nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare. În schimb, plățile au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare, indicele de eroare estimat pentru ansamblul bugetului UE fiind de 3,9 %. Indicele de eroare s-a menținut la un nivel similar cu cel pentru 2010, care s-a cifrat la 3,7 %.

Uniunea Europeană a cheltuit, în 2011, 129,4 miliarde de euro, 80 % din această sumă fiind direcționată către domeniul agriculturii şi cel al politicii de coeziune, domenii în care responsabilitatea de execuţie a bugetului UE este partajată între Comisie şi statele membre ale UE. Curtea a identificat prea multe cazuri în care fondurile UE nu își ating ținta sau nu sunt folosite în mod optim. Sistemele de control examinate ale statelor membre și ale Comisiei erau doar parţial eficace în asigurarea regularităţii plăţilor și nu își valorifică pe deplin potențialul de a preveni sau de a detecta și a corecta erorile. Autoritățile naționale trebuie să dea dovadă de un angajament mai mare față de gestionarea și controlul fondurilor UE.

Indicele de eroare estimat de Curte pentru grupul de politici Dezvoltare rurală, mediu, pescuit şi sănătate (domeniul de cheltuieli cel mai susceptibil să conţină erori) s-a cifrat la 7,7 %. Indicele de eroare estimat pentru grupul de politici Politica regională, energie şi transporturi s-a menținut la un nivel ridicat, și anume la 6,0 %.

De mai mulți ani, Curtea a subliniat necesitatea introducerii unor sisteme de cheltuieli mai simple, cu obiective mai clare, cu definirea unor rezultate care să fie mai uşor de măsurat şi cu mecanisme de control mai eficace din punctul de vedere al costurilor. Recomandările Curții intervin într-un moment în care sunt discutate o serie de propuneri legislative ce vizează o mai bună gestionare a fondurilor UE.

„Mesajul care se desprinde din acest raport anual este coerent cu mesajele din anii anteriori, însă relevanța sa din acest an este mai mare ca oricând. În condițiile în care, în prezent, finanțele publice europene sunt supuse unor presiuni puternice, există încă loc de îmbunătățiri pentru ca fondurile UE să fie cheltuite într-un mod mai eficient și mai bine direcționat”, a remarcat Vítor Caldeira, președintele Curții de Conturi Europene. „Statele membre trebuie să convină asupra unor norme îmbunătăţite cu privire la cheltuirea fondurilor UE și să asigure, alături de serviciile Comisiei, punerea lor în aplicare în mod corespunzător. În acest fel, bugetul UE ar putea fi utilizat într-un mod mai eficient şi mai eficace pentru a oferi o valoare adăugată mai mare pentru cetăţeni.”

Note către editori:

Obiectivul rapoartelor anuale (referitoare la execuția bugetului UE și, respectiv, la execuția fondurilor europene de dezvoltare ) este de a enunţa constatări şi concluzii care să vină în ajutorul Parlamentului European, al Consiliului şi al cetăţenilor în demersul de evaluare a calităţii gestiunii financiare a UE, precum şi de a formula recomandări utile pentru ameliorarea acesteia. De importanţă primordială în rapoartele anuale 2011 sunt declaraţiile de asigurare anuale cu privire la fiabilitatea conturilor UE şi la regularitatea operaţiunilor subiacente acestora, anul curent fiind cel de al 18‑lea an în care Curtea publică astfel de declaraţii.

Curtea de Conturi Europeană efectuează teste pe eşantioane de operaţiuni, cu scopul de a obţine estimări calculate statistic cu privire la gradul în care sunt afectate de eroare veniturile, cheltuielile în ansamblul lor, precum şi diferitele domenii de cheltuieli. Concluziile de audit sunt formulate pe baza acestor rezultate, precum şi pe baza unor probe de alt tip, cum ar fi evaluările sistemelor, luările de poziţie ale Comisiei şi activitatea altor auditori.

Comparație între exercițiile 2010 și 2011 din perspectiva indicelui de eroare cel mai probabil estimat pentru domeniile de cheltuieli ale UE

Mai multe detalii privind constatările, concluziile și recomandările referitoare la domeniile bugetare specifice sunt cuprinse în Nota informativă privind rapoartele anuale 2011 și în textul integral al rapoartelor anuale. Aceste documente sunt disponibile în format electronic la adresa http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackAR11.

Persoană de contact:

Aidas Palubinskas

Ofițer de presă

Curtea de Conturi Europeană

Birou: +352 4398 45410 Tel. mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar