Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

KOMUNIKAT PRASOWY

ECA/12/43

Luksemburg, 6 listopada 2012 r.

„Państwa członkowskie i Komisja muszą lepiej zarządzać wydatkami”, twierdzą kontrolerzy UE.

Roczne sprawozdanie finansowe za 2011 r. rzetelnie przedstawia sytuację finansową Unii Europejskiej oraz wyniki jej transakcji i przepływy pieniężne za badany rok. W dochodach i zobowiązaniach nie wystąpił istotny poziom błędu. Natomiast w płatnościach występuje istotny poziom błędu, szacowany na 3,9% dla budżetu UE jako całości. Poziom błędu pozostawał na podobnej wysokości, co w 2010 r., kiedy wyniósł 3,7%.

W 2011 r. wydatki UE wyniosły 129,4 mld euro, z czego około 80% przeznaczono na politykę rolną i politykę spójności, w przypadku których zadanie wykonywania budżetu Unii jest dzielone między Komisję i państwa członkowskie UE. Trybunał wykrył zbyt wiele przypadków, gdzie fundusze unijne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów lub nie są wykorzystywane optymalnie. Zbadane systemy kontroli państw członkowskich i Komisji były jedynie częściowo skuteczne w zapewnianiu prawidłowości płatności. Systemy te nie realizują w pełni swojego potencjału jako instrumenty zapobiegania błędom lub ich wykrywania i korygowania. Jeśli chodzi o zarządzanie środkami UE i kontrolę nad nimi, organy krajowe powinny wykazać się większym zaangażowaniem.

Szacowany przez Trybunał poziom błędu w wydatkach w grupie polityk „Rozwój obszarów wiejskich, środowisko naturalne, rybołówstwo i zdrowie” (najbardziej narażony na błędy obszar wydatków) wyniósł 7,7%. Szacowany poziom błędu w grupie polityk „Polityka regionalna, energia i transport” pozostał wysoki i wyniósł 6,0%.

Od wielu lat Trybunał wzywa do przyjmowania prostszych programów wydatkowania o bardziej przejrzystych celach, z łatwiejszymi do zmierzenia wynikami i bardziej efektywnymi pod względem kosztów mechanizmami kontroli. Trybunał wydaje swe zalecenia w chwili, gdy trwają dyskusje nad wnioskami ustawodawczymi mającymi na celu lepsze zarządzanie funduszami UE.

Wnioski przedstawione w tegorocznym sprawozdaniu są zgodne z wnioskami z poprzednich lat, ale w tym roku mają one szczególne znaczenie. Wciąż istnieje bowiem możliwość bardziej wydajnego i lepiej ukierunkowanego wydatkowania środków UE, tym bardziej że finanse publiczne w Europie znajdują się pod ogromną presją”, powiedział Vítor Caldeira, prezes Trybunału. „Państwa członkowskie muszą uzgodnić lepsze zasady wydatkowania funduszy unijnych oraz – wespół z Komisją – odpowiednio je egzekwować. Dzięki temu budżet UE będzie można wykorzystać bardziej skutecznie i wydajnie, z większą korzyścią dla obywateli.”

Informacje dla redaktorów:

Celem sprawozdań rocznych na temat wykonania budżetu UE oraz na temat EFR (Europejskich Funduszy Rozwoju) jest przedstawienie ustaleń i wniosków, które będą pomocne Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i opinii publicznej w ocenie jakości zarządzania finansami UE, a także sformułowanie zaleceń mających służyć poprawie sytuacji. Centralnym punktem sprawozdań rocznych za 2011 r. są – wydane po raz osiemnasty – poświadczenia wiarygodności rozliczeń UE oraz prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw.

Trybunał bada próby transakcji w celu statystycznego oszacowania stopnia, w jakim dochody, wydatki jako całość, jak i różne obszary wydatkowania są obciążone błędem. Wnioski z kontroli są wyciągane na podstawie tych wyników i innych dowodów, takich jak ocena systemów, oświadczenia kierownictwa Komisji oraz prace innych kontrolerów.

Porównanie szacowanego najbardziej prawdopodobnego poziomu błędu w obszarach wydatkowania UE w latach 2010 i 2011

Więcej informacji na temat ustaleń, wniosków i zaleceń odnoszących się do poszczególnych obszarów budżetowych można znaleźć w nocie informacyjnej dotyczącej sprawozdań rocznych za 2011 r. oraz w samych sprawozdaniach. Są one dostępne w formie elektronicznej pod adresem

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackAR11

Kontakt:

Pan Aidas Palubinskas

Urzędnik ds. kontaktów z prasą

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Tel.: +352 4398 45410 Tel. kom.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar