Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPESE REKENKAMER

PERSBERICHT

ECA/12/43

Luxemburg, 6 november 2012

De lidstaten en de Commissie moeten de uitgaven beter beheren – aldus de controleurs van de EU

De rekeningen over 2011 geven een getrouw beeld van de financiële situatie van de Europese Unie en van de resultaten van haar verrichtingen en kasstromen over het jaar. De ontvangsten en vastleggingen vertoonden geen fouten van materieel belang. Daarentegen vertoonden de betalingen wel materiële fouten, met een geschat foutenpercentage van 3,9 % voor de algehele EU‑begroting. Het foutenpercentage bleef nagenoeg gelijk aan 2010, toen het 3,7 % beliep.

In 2011 heeft de EU 129,4 miljard euro uitgegeven, waarvan ongeveer 80 % aan landbouw- en cohesiebeleid, terreinen waarop de taak om de EU-begroting uit te voeren wordt gedeeld door de Commissie en de lidstaten van de EU. De ERK trof te veel gevallen aan waarin EU-geld niet op de beoogde plaats terechtkwam of niet optimaal werd besteed. De controlesystemen van de lidstaten en de Commissie waren slechts gedeeltelijk doeltreffend in het waarborgen van de regelmatigheid van verrichtingen. De controlesystemen realiseren niet hun volledige potentieel om fouten te voorkomen, of op te sporen en te corrigeren. Een grotere mate van betrokkenheid is vereist van de kant van de nationale instanties wat betreft het beheer en de controle van EU‑geld.

Het door de ERK geschatte foutenpercentage voor uitgaven binnen de beleidsgroep Plattelandsontwikkeling, milieu, visserij en gezondheid (het meest foutgevoelige uitgaventerrein) beliep 7,7 %. Het geschatte foutenpercentage voor de beleidsgroep Regionaal beleid, energie en vervoer bleef hoog met 6,0 %.

Sinds vele jaren roept de ERK op tot de vereenvoudiging van uitgavenregelingen met duidelijker doelstellingen, eenvoudiger meetbare resultaten en kosteneffectievere controleregelingen. De aanbevelingen van de ERK komen op een moment dat er wetgevingsvoorstellen worden besproken voor een beter beheer van EU-geld.

“De boodschap van dit Jaarverslag sluit aan bij die van voorgaande jaren, maar is dit jaar belangrijker dan ooit. Nu de overheidsfinanciën in Europa sterk onder druk staan, is er ruimte om EU-geld nog doelmatiger en doelgerichter te besteden”, aldus Vítor Caldeira, president van de ERK. “De lidstaten moeten het eens worden over betere regelgeving voor de wijze waarop EU-geld wordt besteed, en de lidstaten en de Commissie moeten deze naar behoren handhaven. Op die manier kan de EU‑begroting doelmatiger en doeltreffender worden aangewend om zo een grotere meerwaarde voor de burgers te realiseren.”

Noot voor de redactie:

De jaarverslagen – over de uitvoering van de EU-begroting en over de EOF’s (Europese Ontwikkelingsfondsen) – moeten bevindingen en conclusies opleveren die het Europees Parlement, de Raad en de burgers helpen de kwaliteit van het financieel beheer van de EU te beoordelen en moeten ook nuttige aanbevelingen doen voor verbeteringen. Centraal in de jaarverslagen over 2011 staat de 18e jaarlijkse betrouwbaarheidsverklaring over de betrouwbaarheid van de EU-rekeningen en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen daarbij.

De ERK toetst steekproeven van verrichtingen teneinde statistisch onderbouwde schattingen te geven van de mate waarin de ontvangsten, het geheel van de uitgaven, alsmede de verschillende uitgaventerreinen fouten vertonen. De controleconclusies worden getrokken op basis van deze resultaten en andere controle‑informatie, zoals de beoordeling van systemen, de ‘management representations’ van de Commissie en het werk van andere controleurs.

Vergelijking van de geschatte meest waarschijnlijke foutenpercentages voor de uitgaventerreinen van de EU in 2010 en 2011

NB: Ter vergelijking worden voor de terreinen landbouw en cohesie de gecombineerde foutenpercentages voor 2011 vermeld.

Meer informatie over de bevindingen, conclusies en aanbevelingen voor de specifieke begrotingsterreinen is te vinden in het uitgebreide persbericht over de Jaarverslagen 2011 en in de volledige tekst van die jaarverslagen.

Beide zijn in elektronische vorm beschikbaar op:

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackAR11

Contact:

Aidas Palubinskas

Persvoorlichter

Europese Rekenkamer

Kantoor: +352 4398 45410 GSM: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar