Navigation path

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

PRESES RELĪZE

ECA/12/43

Luksemburgā, 2012. gada 6. novembrī

ES revidenti: “Dalībvalstīm un Komisijai labāk jāpārvalda izdevumi”

2011. gada pārskati patiesi atspoguļo Eiropas Savienības finanšu stāvokli, darbības rezultātus un naudas plūsmu. Ieņēmumos un saistībās kļūdu līmenis nebija būtisks, bet tas bija būtisks maksājumos, un aplēstais kļūdu īpatsvars ES budžetam kopumā ir 3,9 %. Kļūdu līmenis saglabājies līdzīgs 2010. gada līmenim, kad tas bija 3,7 %.

Eiropas Savienības tēriņi 2011. gadā bija 129,4 miljardi EUR, no kuriem apmēram 80 % tika izdoti lauksaimniecības un kohēzijas politikas jomās, kur ES budžeta izpildi dalīti pārvalda Komisija un dalībvalstis. Palāta konstatēja pārāk daudz gadījumu, kad ar ES naudu nebija sasniegts iecerētais mērķis vai naudu neizmantoja optimāli. Revidētās dalībvalstu un Komisijas kontroles sistēmas tikai daļēji efektīvi nodrošināja maksājumu pareizību. Šo sistēmu iespējas netiek pilnībā izmantotas, lai novērstu vai atklātu un izlabotu kļūdas. Valsts iestādēm apņēmīgāk jāpārvalda un jākontrolē ES līdzekļi.

Palātas aplēstais kļūdu īpatsvars izdevumiem lauku attīstības, vides, zivsaimniecības un veselības politikas grupā (tā ir izdevumu joma, kurā gadās visvairāk kļūdu) ir 7,7 %. Aplēstais kļūdu īpatsvars reģionālās politikas, enerģētikas un transporta politikas grupā joprojām ir augsts — 6 %.

Jau daudzus gadus Palāta aicina vienkāršot izdevumu shēmas un noteikt tām skaidrākus mērķus, vieglāk izvērtējamus rezultātus un rentablāku kontroles kārtību. Palātas ieteikumi ir formulēti laikā, kad tiek apspriesti likumdošanas priekšlikumi ES finanšu labākai pārvaldībai.

Šā gada pārskata vēstījums ir līdzīgs iepriekšējiem gadiem, bet šogad tam ir lielāks svars. Tagad, kad Eiropas publiskās finanses piedzīvo grūtus laikus, ES naudu ir iespējams tērēt efektīvāk un mērķtiecīgāk,” sacīja Palātas priekšsēdētājs Vítor Caldeira. “Dalībvalstīm jāvienojas par labākiem noteikumiem, ar kuriem saskaņā tērēt ES līdzekļus, un dalībvalstīm un Komisijai tie pienācīgi jāpiemēro. Tādā veidā ES budžetu varētu izmantot produktīvāk un efektīvāk un dot lielāku pievienoto vērtību ES iedzīvotājiem”.

Piezīmes izdevējiem

Gada pārskatu (pārskata par ES budžeta izpildi un pārskata par Eiropas attīstības fondiem) uzdevums ir sniegt konstatējumus un secinājumus, kas palīdzētu Eiropas Parlamentam, Padomei un iedzīvotajiem novērtēt ES finanšu pārvaldības kvalitāti, un formulēt lietderīgus ieteikumus par uzlabojumiem. Svarīga 2011. gada pārskatu daļa ir 18. ikgadējā ticamības deklarācija par ES pārskatu ticamību un pārskatiem pakārtoto darījumu pareizību.

Palāta pārbauda darījumu paraugus, lai sniegtu statistiski pamatotas aplēses par to, kādā apmērā ieņēmumos un izdevumos (gan kopumā, gan katrā izdevumu jomā atsevišķi) ir kļūdas. Revīzijas palāta sagatavo revīzijas secinājumus, balstoties uz šo pārbaužu rezultātiem un citiem pierādījumiem, tādiem kā sistēmu novērtējums, Komisijas vadības apliecinājumi un citu revidentu darbs.

Salīdzinājums starp 2010. un 2011. gadam aplēsto iespējamāko kļūdu īpatsvaru ES izdevumu jomās

Plašāku informāciju par konstatējumiem, secinājumiem un ieteikumiem atsevišķām budžeta jomām var skatīt Informatīvajā izklāstā par 2011. gada pārskatiem un pašu gada pārskatu pilnajās versijās. Abi pārskati elektroniskā formātā atrodami šādā adresē:

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackAR11

Palātas preses sekretāra kontaktinformācija:

Aidas Palubinskas

Press Officer

European Court of Auditors

Tālr.: +352 4398 45410 Mobilais tālr.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar