Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/12/43

Liuksemburgas, 2012 m. lapkričio 6 d.

Audito Rūmai mano, kad valstybės narės ir Komisija turi geriau valdyti Europos Sąjungos išlaidas

2011 m. finansinėse ataskaitose Europos Sąjungos finansinė būklė ir metų operacijų bei pinigų srautų rezultatai yra atspindėti teisingai. Pajamose ir įsipareigojimuose nebuvo reikšmingo klaidų lygio. Tačiau mokėjimai paveikti reikšmingo klaidų lygio: viso ES biudžeto įvertintas klaidų lygis siekia 3,9 %. Klaidų lygis panašus kaip 2010 m. (3,7 %).

2011 m. ES išleido 129,4 milijardo eurų. Apie 80 % šios sumos skirta žemės ūkio ir sanglaudos politikos sritims, kai ES biudžetą kartu vykdo Komisija ir ES valstybės narės. Audito Rūmai nustatė labai daug atvejų, kai panaudojus ES lėšas nebuvo pasiekti tikslai arba šios lėšos nebuvo efektyviai panaudotos. Tikrintos valstybių narių ir Komisijos kontrolės sistemos buvo tik iš dalies veiksmingos užtikrinant mokėjimų tvarkingumą. Jos nėra pakankamai efektyvios užkertant kelią klaidoms arba jas aptinkant ir ištaisant. Reikia didesnio nacionalinių institucijų įsipareigojimo atliekant ES lėšų valdymą ir kontrolę.

Audito Rūmų įvertintas kaimo plėtros, aplinkos, žuvininkystės ir sveikatos politikos grupės (labiausiai klaidų veikiamos išlaidų srities) klaidų lygis siekė 7,7 %. Regioninės politikos, energetikos ir transporto politikos grupės įvertintas klaidų lygis vis dar aukštas ir siekė 6,0 %.

Jau daug metų Audito Rūmai siūlo taikyti paprastesnes išlaidų schemas su aiškesniais tikslais, paprastesniu rezultatų vertinimu ir ekonomiškesnėmis kontrolės priemonėmis. Audito Rūmų rekomendacijos pateiktos tuo metu, kai aptariami geresnio ES lėšų valdymo teisiniai pasiūlymai.

Šios metinės ataskaitos pagrindinės mintys atitinka ankstesnių metų ataskaitų mintis, tačiau šiemet jos svarbesnės negu bet kada iki šiol. Dabar, kai Europos Sąjungos viešieji finansai patiria didžiulį spaudimą, vis dar yra galimybių panaudoti ES lėšas efektyviau ir geriau pasirenkant tikslus“, – sakė Europos Audito Rūmų Pirmininkas Vítor Caldeira. „Valstybės narės turi susitarti dėl geresnių ES lėšų naudojimo taisyklių, o valstybės narės ir Komisija turi užtikrinti tinkamą jų vykdymą. Tai padarius, ES biudžetas galėtų būti naudojamas efektyviau ir veiksmingiau, o jo pridėtinė vertė piliečiams galėtų išaugti.“

Pastabos leidėjams:

Metinių ataskaitų (ES biudžeto vykdymo ataskaitos ir ataskaitos dėl Europos plėtros fondų (EPF) tikslas – pateikti nustatytus faktus ir išvadas, kurios Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos Sąjungos piliečiams padėtų įvertinti ES finansų valdymo kokybę ir kuriose būtų nurodytos naudingos rekomendacijos dėl patobulinimų. Pagrindinis 2011 m. metinių ataskaitų dokumentas yra 18-asis metinis patikinimo pareiškimas dėl ES finansinių ataskaitų patikimumo ir jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo.

Audito Rūmai atlieka operacijų imčių testus, kad galėtų pateikti statistiškai pagrįstus įvertinimus, kaip pajamos, visos išlaidos ir skirtingos išlaidų sritys yra paveiktos klaidų. Audito Rūmai pateikia audito išvadas, kurios yra pagrįstos šiais rezultatais ir kitais įrodymais, pavyzdžiui, sistemų vertinimu, Komisijos vadovybės pareiškimais ir kitų auditorių darbu.

ES išlaidų sričių 2010 ir 2011 m. įvertinto labiausiai tikėtino klaidų lygio palyginimas

Išsamesnę informaciją apie nustatytus faktus, išvadas ir rekomendacijas dėl konkrečių biudžeto sričių galima rasti Informaciniame pranešime dėl 2011 m. metinių finansinių ataskaitų arba perskaičius visą metinių ataskaitų tekstą. Visas jas galima rasti elektronine forma

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackAR11

Ryšių pareigūnas:

Aidas Palubinskas

Atstovas spaudai

Europos Audito Rūmai

Tel. (+352) 4398 45410 Mob. tel. (+352) 621 55 22 24

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu, Tviteris @EUAuditorsECA


Side Bar