Navigation path

Left navigation

Additional tools

FI


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/12/43

Luxembourg, 6. marraskuuta 2012

Jäsenvaltioiden ja komission on parannettava menojen hallinnointia, toteavat EU:n tarkastajat

Varainhoitovuoden 2011 tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot Euroopan unionin taloudellisesta asemasta ja varainhoitovuoden toimien tuloksista ja rahavirroista. Tulojen ja sitoumusten virhetaso ei ollut olennainen. Sen sijaan maksujen virhetaso oli olennainen: EU:n koko talousarvion osalta niiden arvioitu virhetaso oli 3,9 prosenttia. Virhetaso oli samaa suuruusluokkaa kuin varainhoitovuonna 2010, jolloin se oli 3,7 prosenttia.

Vuonna 2011 EU:n menot olivat 129,4 miljardia euroa. Noin 80 prosenttia menoista liittyi maatalouteen ja koheesiopolitiikkaan, joiden yhteydessä komissio ja EU:n jäsenvaltiot toteuttavat EU:n talousarviota yhdessä. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi liikaa tapauksia, joissa EU-varojen avulla ei saavutettu tavoitetta tai joissa varoja ei hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla. Tarkastetuilla jäsenvaltioiden ja komission valvontajärjestelmillä kyettiin varmistamaan maksujen sääntöjenmukaisuus ainoastaan osittain vaikuttavasti. Järjestelmät eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla virheiden ehkäisemisessä tai havaitsemisessa ja korjaamisessa. Kansallisten viranomaisten on sitouduttava tiiviimmin EU‑varojen hallinnointiin ja valvontaan.

Tilintarkastustuomioistuin arvioi maaseudun kehittämisen, ympäristöasioiden, kalastuksen ja terveysasioiden toimintalohkoryhmän (riskialttein menoala) menojen virhetasoksi 7,7 prosenttia. Aluepolitiikan, energian ja liikenteen toimintalohkoryhmän arvioitu virhetaso oli yhä korkea, kuusi prosenttia.

Tilintarkastustuomioistuin on useana vuonna kehottanut laatimaan yksinkertaisempia meno-ohjelmia, joiden tavoitteet ovat selkeät, joiden tuloksia voidaan mitata helpommin ja joiden valvontajärjestelyissä on otettu paremmin huomioon kustannusvaikuttavuus. Tilintarkastustuomioistuin antaa suosituksensa ajankohtana, jolloin EU:n varainhoidon parantamista koskevista lainsäädäntöehdotuksista parhaillaan keskustellaan.

Tämän vuosikertomuksen viesti on yhteneväinen aiempien vuosien viesteihin nähden. Tänä vuonna viesti on kuitenkin merkityksellisempi kuin koskaan aiemmin. Euroopan julkinen talous on tiukassa pinteessä, joten EU-varojen käytössä on tehostamisen varaa. EU-varat voidaan myös kohdentaa paremmin.”, totesi tilintarkastustuomioistuimen presidentti Vítor Caldeira, ”Jäsenvaltioiden on sovittava paremmista säännöistä, joiden avulla säännellään EU-varojen käyttöä. Jäsenvaltioiden ja komission on myös pantava nämä säännöt täytäntöön asianmukaisesti. Näin EU:n talousarviota voidaan käyttää tehokkaammin ja vaikuttavammin, jolloin lisäarvo paranee myös kansalaisten kannalta.”

Toimittajille tiedoksi:

EU:n talousarvion toteuttamisesta ja EKR:sta (Euroopan kehitysrahastoista) annettavien vuosikertomusten tarkoituksena on esittää havaintoja ja päätelmiä, joiden avulla Euroopan parlamentti, neuvosto ja kansalaiset voivat arvioida EU:n varainhoidon laatua. Lisäksi vuosikertomuksissa pyritään antamaan käyttökelpoisia suosituksia parannuksia varten. Keskeisellä sijalla varainhoitovuotta 2011 koskevissa vuosikertomuksissa ovat – nyt 18:ta kertaa annettavat – tarkastuslausumat EU:n tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien sääntöjenmukaisuudesta.

Tilintarkastustuomioistuin testaa tapahtumaotoksia esittääkseen tilastollisia arvioita siitä, kuinka paljon tuloissa, kokonaismenoissa ja eri menoaloilla on virheitä. Tarkastuspäätelmät perustuvat näihin tuloksiin sekä muuhun aineistoon, kuten järjestelmien arviointiin, komission johdon antamiin tietoihin ja muiden tarkastajien tekemään työhön.

Varainhoitovuosien 2010 ja 2011 arvioidun todennäköisimmän virhetason vertailu EU:n menoaloittain

Tarkemmat tiedot talousarvion eri aloihin liittyvistä havainnoista, päätelmistä ja suosituksista esitetään varainhoitovuotta 2011 koskevia vuosikertomuksia käsittelevässä tiedotteessa sekä itse vuosikertomuksissa. Tiedote ja vuosikertomukset ovat saatavissa sähköisessä muodossa osoitteesta http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackAR11

Yhteyshenkilö:

Aidas Palubinskas

Lehdistösihteeri

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Puhelin: +352 4398 45410 – Matkapuhelin: +352 621 552224

press@eca.europa.euwww.eca.europa.eu – Twitter: @EUauditorsECA


Side Bar