Navigation path

Left navigation

Additional tools


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ECA/12/43

Λουξεμβούργο 6 Νοεμβρίου 2012

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή οφείλουν να βελτιώσουν τη διαχείριση των δαπανών, σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΕΕ

Οι λογαριασμοί του 2011 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα τόσο της οικονομικής κατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των αποτελεσμάτων των πράξεων και των ταμειακών ροών της για το εν λόγω οικονομικό έτος. Τα έσοδα και οι αναλήψεις υποχρεώσεων δεν περιείχαν ουσιώδη σφάλματα. Αντιθέτως, οι πληρωμές περιείχαν ουσιώδη σφάλματα και το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος ανέρχεται σε 3,9 % για το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το ποσοστό σφάλματος προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό το αντίστοιχο του 2010, το οποίο ήταν 3,7 %.

Το 2011 η ΕΕ δαπάνησε 129,4 δισεκατομμύρια ευρώ, το 80 % περίπου των οποίων για τις πολιτικές στους τομείς της γεωργίας και της συνοχής, στο πλαίσιο των οποίων η ευθύνη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ επιμερίζεται μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Το ΕΕΣ διαπίστωσε υπερβολικά πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κονδύλια της ΕΕ είτε δεν πέτυχαν τον στόχο τους είτε δεν χρησιμοποιήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα εξετασθέντα συστήματα ελέγχου των κρατών μελών και της Επιτροπής υπήρξαν μόνον μερικώς αποτελεσματικά όσον αφορά τη διασφάλιση της κανονικότητας των πληρωμών, ενώ δεν αξιοποιήθηκε πλήρως η δυνατότητά τους να αποτρέπουν ή να εντοπίζουν και να διορθώνουν τα σφάλματα. Οι εθνικές αρχές πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη δέσμευση όσον αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο των κονδυλίων της ΕΕ.

Κατά την εκτίμηση του ΕΕΣ, το ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες στην ομάδα πολιτικής Αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον, αλιεία και υγεία, τον τομέα δαπανών που ενέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σφάλματος, ήταν 7,7 %. Το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για την ομάδα πολιτικής Περιφερειακή πολιτική, ενέργεια και μεταφορές παρέμεινε υψηλό, ήτοι 6,0 %.

Επί σειρά ετών το ΕΕΣ ζητεί απλούστερα καθεστώτα δαπανών με σαφέστερους στόχους, ευκολότερα μετρήσιμα αποτελέσματα και αποτελεσματικότερους από οικονομική άποψη μηχανισμούς ελέγχου. Η διατύπωση των συστάσεων του ΕΕΣ συμπίπτει χρονικά με τη συζήτηση των νομοθετικών προτάσεων για τη βελτίωση της διαχείρισης των κονδυλίων της ΕΕ.

«Το μήνυμα της φετινής ετήσιας έκθεσης είναι ανάλογο με αυτό των προηγούμενων ετών, φέτος ωστόσο έχει περισσότερη σημασία από ποτέ. Καθώς τα δημόσια οικονομικά της Ευρώπης δέχονται σοβαρές πιέσεις, εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο οι πόροι της ΕΕ να δαπανηθούν αποδοτικότερα και κατά τρόπο που να εστιάζει καλύτερα στους επιδιωκόμενους στόχους», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΕΣ, κύριος Vítor Caldeira. «Τα κράτη μέλη πρέπει να συμφωνήσουν στη θέσπιση αποτελεσματικότερων κανόνων σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των κονδυλίων της ΕΕ, τους οποίους πρέπει να εφαρμόζουν ορθά τόσο τα ίδια όσο και η Επιτροπή. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα μπορούσε να χρησιμοποιείται αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα, προκειμένου να παρέχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία προς όφελος των πολιτών.»

Σημείωμα προς τους συντάκτες:

Στόχος των ετήσιων εκθέσεων, οι οποίες αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ και τα ΕΤΑ (Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης), είναι, αφενός, η παρουσίαση διαπιστώσεων και συμπερασμάτων που σκοπό έχουν να διευκολύνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τους πολίτες στην αξιολόγηση της ποιότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ και, αφετέρου, η διατύπωση χρήσιμων συστάσεων βελτίωσης. Επίκεντρο των ετήσιων εκθέσεων για το οικονομικό έτος 2011 είναι οι 18ες ετήσιες δηλώσεις σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών της ΕΕ και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται.

Το ΕΕΣ υποβάλλει σε έλεγχο δείγματα πράξεων προκειμένου να διατυπώσει εκτιμήσεις βάσει στατιστικών στοιχείων σχετικά με το ποσοστό σφάλματος που περιέχουν, αφενός, τα έσοδα συνολικά και, αφετέρου, οι επιμέρους τομείς δαπανών. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών, καθώς και άλλων αποδεικτικών στοιχείων, όπως οι αξιολογήσεις συστημάτων, οι θέσεις της Επιτροπής και οι εργασίες άλλων ελεγκτών, το ΕΕΣ εξάγει συμπεράσματα ελέγχου.

Σύγκριση των εκτιμώμενων πιθανότερων ποσοστών σφάλματος των οικονομικών ετών 2010 και 2011 για τους τομείς δαπανών της ΕΕ

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις για τους επιμέρους τομείς του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις για το οικονομικό έτος 2011, καθώς και στο πλήρες κείμενο των ίδιων των ετήσιων εκθέσεων. Τα εν λόγω έγγραφα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackAR11

Επικοινωνία:

Aidas Palubinskas

Υπεύθυνος Τύπου

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Τηλ. γραφείου: +352 4398 45410 Κινητό τηλ.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar