Navigation path

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

PRESSEMEDDELELSE

ECA/12/43

Luxembourg, den 6. november 2012

Medlemsstaterne og Kommissionen skal forvalte udgifterne bedre – siger EU’s revisorer

Regnskabet for 2011 giver et retvisende billede af Den Europæiske Unions finansielle stilling og af resultaterne af regnskabsårets transaktioner og pengestrømme. Indtægterne og forpligtelserne var uden væsentlig fejlforekomst. Men betalingerne var væsentlig fejlbehæftede med en anslået fejlforekomst på 3,9 % for EU-budgettet som helhed. Fejlprocenten er stort set den samme som i 2010, hvor den var på 3,7 %.

I 2011 brugte EU 129,4 milliarder euro, og heraf gik de 80 % til landbrugs- og samhørighedspolitikerne, hvor ansvaret for gennemførelsen af EU-budgettet er delt mellem Kommissionen og EU’s medlemsstater. Revisionsretten konstaterede for mange tilfælde, hvor EU’s midler ramte forbi målet eller ikke blev anvendt optimalt. De undersøgte kontrolsystemer i medlemsstaterne og i Kommissionen var kun delvist effektive med hensyn til at sikre betalingernes formelle rigtighed. Kontrolsystemernes potentiale til at forhindre eller afsløre og korrigere fejl udnyttes ikke fuldt ud. De nationale myndigheder bør engagere sig stærkere i forvaltningen af og kontrollen med EU’s midler.

Revisionsretten anslog, at fejlforekomsten for udgifterne i gruppen af politikområder udvikling af landdistrikter, miljø, fiskeri og sundhed (det udgiftsområde, hvor der er flest fejl) var 7,7 %. Den anslåede fejlforekomst for gruppen regionalpolitik, energi og transport var endnu en gang høj – 6,0 %.

I mange år har Revisionsretten opfordret til, at der indføres mere enkle udgiftsordninger med klarere mål, resultater, som er nemmere at måle, og mere omkostningseffektiv kontrol. Revisionsrettens anbefalinger kommer på et tidspunkt, hvor forslag til lovgivning, der skal sikre en bedre forvaltning af EU’s midler, er under drøftelse.

Budskabet i denne årsberetning er i overensstemmelse med budskabet fra de foregående år, men i år har dette større betydning end nogensinde tidligere. Europas finanser er under stærkt pres, og EU-midlerne bør derfor anvendes mere produktivt, og de bør målrettes bedre”, sagde Vítor Caldeira, formand for Revisionsretten. “Medlemsstaterne er nødt til at blive enige om bedre regler for, hvordan EU’s midler anvendes, og medlemsstaterne og Kommissionen er nødt til at håndhæve dem korrekt. På den måde vil EU-budgettet mere produktivt og effektivt kunne anvendes til at give borgerne større merværdi”.

Bemærkninger til redaktører:

Formålet med årsberetningerne – om gennemførelsen af EU’s budget og om EUF (De Europæiske Udviklingsfonde) – er at fremlægge revisionsresultater og konklusioner, som gør det muligt for Europa-Parlamentet, Rådet og borgerne at vurdere kvaliteten af EU’s økonomiske forvaltning, samt at fremsætte nyttige anbefalinger til forbedringer. Et centralt element i årsberetningerne for 2011 er Revisionsrettens 18. erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners formelle rigtighed.

Revisionsretten tester stikprøver af transaktioner for at give statistisk baserede skøn over, i hvilken udstrækning indtægterne og udgifterne som helhed samt de forskellige udgiftsområder er behæftet med fejl. Revisionskonklusionerne drages på grundlag af disse resultater og andet bevis, f.eks. en vurdering af systemerne, Kommissionens ledelsesudtalelser og arbejde udført af andre revisorer.

Den anslåede mest sandsynlige fejlprocent for EU’s forskellige udgiftsområder
– sammenligning mellem 2010 og 2011

Bemærk: For 2011 er der af sammenligningshensyn anført en samlet procent for hvert af områderne landbrug og samhørighed.

Nærmere oplysninger om revisionsresultater, konklusioner og anbefalinger vedrørende specifikke budgetområder fås i meddelelsen om årsberetningerne for 2011 og den fulde tekst i selve årsberetningerne. Begge dokumenter foreligger i elektronisk form på http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackAR11

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressesekretær

Den Europæiske revisionsret

Tlf. +352 4398 45410 Mobil +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar