Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/12/43

Lucemburk 6. listopadu 2012

Členské státy a Komise musí lépe řídit výdaje, tvrdí auditoři EU

Účetní závěrka za rok 2011 věrně zobrazuje finanční situaci Evropské unie a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za daný rok. V příjmech a závazcích nebyl zjištěn významný (materiální) rozsah chyb. Naopak platby byly ve významném (materiálním) rozsahu zatíženy chybami, přičemž odhadovaná míra chyb činila 3,9 % rozpočtu EU jako celku. Míra chyb byla podobná jako v roce 2010, kdy dosáhla 3,7 %.

V roce 2011 činily výdaje EU 129,4 miliardy EUR, z čehož zhruba 80 % připadalo na oblast zemědělské politiky a oblast politiky soudržnosti, v nichž plnění rozpočtu EU sdílí Komise spolu s členskými státy EU. Účetní dvůr zjistil příliš mnoho případů, kdy se finanční prostředky EU minuly cílem nebo nebyly použity optimálně. Zkoumané kontrolní systémy členských států a Komise byly z hlediska zajišťování správnosti plateb jen částečně účelné. Tyto systémy nevyužívají plně svého potenciálu, pokud jde o prevenci či zjišťování a nápravu chyb. Je zapotřebí, aby se vnitrostátní orgány při řízení a kontrole prostředků EU více angažovaly.

Podle odhadu Účetního dvora míra chyb u výdajů ve skupině politik „rozvoj venkova, životní prostředí, rybolov a ochrana zdraví“ (oblast výdajů EU, jež je nejvíce náchylná k chybám) činila 7,7 %. Odhadovaná míra chyb ve skupině politik „regionální politika, energetika a doprava“ zůstala na vysoké úrovni 6,0 %.

Účetní dvůr se již řadu let zasazuje za jednodušší výdajové režimy, které by měly jasnější cíle, snadněji měřitelné výsledky a nákladově efektivnější kontrolní mechanismy. Doporučení Účetního dvora přicházejí v době, kdy se projednávají legislativní návrhy, jež usilují o lepší řízení prostředků EU.

Tato výroční zpráva potvrzuje hlavní sdělení z předchozích let, význam této skutečnosti je však v letošním roce větší než kdykoli předtím. Za situace, kdy jsou veřejné finance v Evropě pod značným tlakem, zůstává nicméně prostor na to, aby se finanční prostředky EU vynakládaly efektivněji a aby byly lépe zacíleny,“ říká Vítor Caldeira, předseda Účetního dvora. „Členské státy se musí dohodnout na lepších pravidlech pro vynakládání finančních prostředků EU a členské státy a Komise musí tato pravidla řádně vynucovat. Tímto způsobem bude možné rozpočtové prostředky EU využívat efektivněji a účelněji, a občanům tedy budou přinášet vyšší přidanou hodnotu“.

Poznámka pro redaktory:

Cílem výročních zpráv o plnění rozpočtu EU i o ERF (evropských rozvojových fondech) je předložit zjištění a závěry, jež pomohou Evropskému parlamentu, Radě a občanům posoudit kvalitu finančního řízení EU, a zároveň poskytnout užitečná doporučení ke zlepšení. Základem výročních zpráv za rok 2011 jsou roční prohlášení o věrohodnosti, letos vydávaná již po osmnácté, která se týkají spolehlivosti účetní závěrky EU a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá.

Účetní dvůr testuje vzorky operací, aby získal statisticky podložené odhady toho, do jaké míry jsou příjmy, výdaje jako celek a také jednotlivé výdajové oblasti zatíženy chybami. Na základě těchto výsledků a dalších důkazních informací, mezi něž patří například posouzení systémů, prohlášení vedoucích pracovníků Komise k auditu a práce jiných auditorů, dospívá Účetní dvůr ke kontrolním závěrům.

Srovnání odhadů nejpravděpodobnější míry chyb pro jednotlivé výdajové oblasti EU za roky 2010 a 2011

Další podrobnosti týkající se zjištění, závěrů a doporučení pro konkrétní oblasti rozpočtu obsahuje informativní zpráva k výročním zprávám za rok 2011 a úplné znění vlastních výročních zpráv. Všechny jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackAR11.

Kontaktní osoba:

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí

Evropský účetní dvůr

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar