Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/12/43

Люксембург, 06 ноември 2012 г.

Държавите членки и Комисията трябва да подобрят управлението на разходите —считат одиторите на ЕС

Отчетите на Европейския съюз за 2011 г. дават вярна представа за финансовото му състояние и за резултатите от неговите операции и паричните потоци за годината. Приходите и задълженията не са засегнати от съществени грешки. Плащанията, свързани с тези отчети обаче са засегнати от съществени грешки, като вероятният процент грешки е 3,9 % общо за бюджета на ЕС. Нивото грешки остава сходно с това от 2010 г., което е 3,7 %.

През 2011 г. ЕС е изразходвал 129,4 милиарда евро, от които 80% за политиките в областта на земеделието и сближаването, където функциите по изпълнение на бюджета на ЕС са споделени между Комисията и държавите членки. ЕСП установи твърде много случаи, при които средствата на ЕС не постигат целта си или не се използват оптимално. Проверените системи за контрол на държавите членки и на Комисията са само частично ефективни при осигуряване на редовността на плащанията. Системите за контрол не реализират пълния си потенциал за предотвратяване или откриване и коригиране на грешки. Националните органи следва да покажат по-сериозна ангажираност с управлението и контрола на средствата на ЕС.

Изчисленият от ЕСП процент грешки при разходите за групата политики „Развитие на селските райони, околна среда, рибарство и здравеопазване“ (най-податливата на грешки разходна област) е 7,7 %. Изчисленият процент грешки за групата политики „Регионална политика, енергетика и транспорт“ остава висок — 6,0 %.

От много години ЕСП призовава за опростени схеми с по-ясни цели за изразходване на средствата, по-лесни за измерване резултати и по-икономични механизми за контрол. Препоръките на ЕСП се правят в момент, когато се обсъждат законодателни предложения за по-добро управление на средствата на ЕС.

„Посланието на настоящия годишен доклад е в духа на посланията от предходните години, но тази година то има още по-голямо значение. Предвид сериозните предизвикателства пред публичните финанси на Европа, важно е средствата на ЕС да бъдат използвани по-ефективно и по-целенасочено“, счита Vítor Caldeira — председател на ЕСП. „ Държавите членки следва да приемат усъвършенствани правила за разходването на средствата на ЕС, и заедно с Комисията да ги прилагат подходящо. По този начин бюджетът на ЕС може да се използва по-ефективно и по-ефикасно и да постига по-добри резултати за гражданите.“

Бележки към издателите:

Целта на годишните доклади — относно изпълнението на бюджета на ЕС и относно ЕФР (Европейските фондове за развитие), е да се оповестят констатации и заключения, които помагат на Европейския парламент, на Съвета и на гражданите да се информират за качеството на финансовото управление на ЕС, както и да се отправят препоръки за неговото усъвършенстване. Основно място в годишните доклади за 2011 г. заемат 18-тите поред годишни декларации за достоверност относно надеждността на отчетите на ЕС и редовността на свързаните с тях операции.

ЕСП тества извадки от операции, за да достигне до статистически обоснована оценка на степента, в която приходите и различните разходни области са засегнати от грешки. ЕСП формулира своите одитни заключения въз основа на тези резултати и други доказателства, като например оценката на системите, изявленията на ръководството в Комисията и работата на други одитори.

Сравнение на вероятния процент грешки за 2010 и 2011 г. по разходни области на бюджета на ЕС

Бележка: За целите на сравнението за областите „Земеделие“ и „Сближаване“ са представени комбинирани проценти грешки за 2011 г.

Повече информация относно констатациите, заключенията и препоръките по конкретни области на бюджета може да се намери в Информационната бележка към годишните доклади за 2011 г., както и в пълния текст на самите годишни доклади. Тези документи съществуват в електронен формат и могат да се намерят на адрес:

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/pressroom/PresspackAR11

За контакти:

Aidas Palubinskas

Служител в пресслужбата

Европейска сметна палата

Служ. Тел.: +352 4398 45410 Мобилен тел.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar