Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN PRESSMEDDELANDE

ECA/12/41

Luxemburg den 30 oktober 2012

Stödet till Kosovo på rättstatsområdet är inte tillräckligt ändamålsenligt

Kosovo är världens största mottagare av EU-stöd per capita och den plats där unionen genomför sin största krishanteringsinsats någonsin (EU:s rättsstatsuppdrag i Kosovo, Eulex). Europeiska revisionsrätten har granskat EU:s stöd till Kosovo på rättstatsområdet.

Revisionsrätten konstaterade att stödet inte har varit tillräckligt ändamålsenligt. EU har visserligen bidragit till att bygga upp kapaciteten, särskilt på tullområdet, men stödet till polis- och domstolsväsendet har endast gett blygsamma resultat. Den organiserade brottsligheten och korruptionen i Kosovo är fortfarande omfattande. Rättsväsendet lider fortfarande av politisk inblandning, ineffektivitet och brist på insyn och verkställighet. Kosovos begränsade kapacitet att skydda nyckelvittnen och svårigheterna att flytta vittnen utomlands är stora brister. Det har nästan inte gjorts några framsteg när det gäller att inrätta rättsstatsprincipen i norra Kosovo.

“Kosovos myndigheter prioriterar inte rättsstaten tillräckligt”, sade Gijs de Vries, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten, "och EU:s stöd måste bli mer ändamålsenligt.”

Till skillnad från resten av västra Balkan äventyras incitamentet om en eventuell EU-anslutning i Kosovos fall av att det inte finns en gemensam ståndpunkt i EU om Kosovos självständighet.

Europeiska kommissionen och Europeiska utrikestjänsten har godtagit revisionsrättens slutsatser och rekommendationer.

Video / EbS News Clip

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

I denna särskilda rapport granskade revisionsrätten om EU:s stöd till Kosovo på rättsstatsområdet är ändamålsenligt. Revisionsrätten bedömde om stödet uppnår de avsedda resultaten och vilken inverkan det har haft på den samlade utvecklingen på olika rättsstatsområden (polisväsen, domstolsväsen, tullväsen och korruptionsbekämpning). Den undersökte också förvaltningen av stödet, särskilt när det gällde samordningen och förvaltningen av Eulex. I revisionen ingick ett urval av 17 EU-insatser i Kosovo.

Under perioden 1999–2007 tog Kosovo emot 3,5 miljarder euro i givarstöd, av vilka två tredjedelar kom från Europeiska kommissionen och EU:s medlemsstater. Mellan 2007 och 2011 uppgick EU:s stöd till rättsstaten via instrumentet för stöd inför anslutningen och Eulex till cirka 0.7 miljarder euro.

EU-stödets begränsade ändamålsenlighet kan förklaras av de särskilda förhållanden som råder i Kosovo, bland annat att utgångsläget för att bygga upp en rättsstat vid självständigheten var dåligt. Vid revisionen konstaterade dock revisionsrätten att det fanns viktiga områden där en bättre förvaltning från Europeiska utrikestjänstens och kommissionens sida kunde ha gjort EU-stödet mer ändamålsenligt. Detta trots de förbättringar som de har infört under den granskade perioden.

Till exempel har EU:s medlemsstater utstationerat för lite och okvalificerad personal under för korta perioder till Eulex. Samarbetet mellan Europol och Eulex är underkastat rättsliga begränsningar.

EU:s samordningsmekanismer måste stärkas ytterligare, bland annat med det internationella samfundet. EU-institutionerna har gjort stora ansträngningar för att samordna sin verksamhet med USA som är den största bilaterala givaren i Kosovo. Ändå är det fortfarande svårt att uppnå full samverkan.

EU:s insatser har lett till begränsade resultat när det gäller att bekämpa korruptionen, som fortfarande är ett stort problem. Kosovos tre antikorruptionsorgan har svaga befogenheter och överlappande ansvarsområden. Övervakningen av den offentliga upphandlingen är också komplex; dessutom finns det mer än 150 upphandlande myndigheter i Kosovo. Trots att denna komplexitet och fragmentering ökar risken för korruption har EU inte tagit itu med problemet på politisk nivå.

Revisionsrätten rekommenderar bland annat att Europeiska utrikestjänsten och kommissionen bättre använder sig av politisk dialog och villkor. Möjligheten till viseringsliberalisering kan fungera som ett incitament för att stärka rättsstaten i Kosovo. Men EU har fastställt 95 krav för viseringsliberalisering, vilket riskerar att undergräva incitamentseffekten. Den politiska dialogen bör vara inriktad på prioriterade villkor. Revisionsrätten rekommenderar att rådet och kommissionen ser till att EU:s stöd till Kosovo kopplas till konkreta riktmärken och tar hänsyn EU:s mål för inre säkerhet.

Kontaktperson:

Aidas Palubinskas

Pressekreterare

Europeiska revisionsrätten

Tfn kontor +352 4398-45410 Mobil +352 621552224

mailto:press@eca.europa.eu http://www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar