Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/12/41

Luxemburg 30. októbra 2012

Nedostatočne účinná pomoc Kosovu týkajúca sa právneho štátu

Kosovo je najväčším príjemcom finančnej pomoci EÚ na obyvateľa na svete a je domovom najväčšej operácie civilného krízového riadenia, akú kedy Únia (EULEX) začala. Európsky dvor audítorov kontroloval pomoc EÚ Kosovu týkajúcu sa právneho štátu.

Dvor audítorov zistil, že pomoc nebola dostatočne účinná. Hoci EÚ pomohla pri budovaní kapacít, predovšetkým v oblasti colných orgánov, pomoc pre políciu a súdnictvo zaznamenala len mierny úspech. Miera organizovaného zločinu a korupcie v Kosove je naďalej vysoká. Súdnictvo stále čelí politickým zásahom, neefektívnosti a nedostatočnej transparentnosti a nedostatočnému presadzovaniu práva. Obmedzené kapacity Kosova na ochranu kľúčových svedkov a problémy s presídlením svedkov do zahraničia sú podstatnými nedostatkami. Pri budovaní právneho štátu na severe Kosova sa nedosiahol takmer žiadny pokrok.

„Kosovské orgány prisudzujú nedostatočnú prioritu právnemu štátu“, uviedol Gijs de Vries, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu, „a podpora EÚ by mala byť účinnejšia“.

Na rozdiel od ostatných krajín západného Balkánu stimul potenciálneho pristúpenia Kosova do EÚ ohrozuje chýbajúci jednotný postoj EÚ k jeho nezávislosti.

Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť prijali závery a odporúčania Dvora audítorov.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

Video / EbS News clip

Táto osobitná správa sa zaoberala otázkou, či je pomoc EÚ Kosovu týkajúca sa právneho štátu účinná. Dvor audítorov posudzoval, či sa prostredníctvom pomoci dosahujú zamýšľané výsledky a aký bol jej dosah na celkový pokrok v rôznych oblastiach právneho štátu (polícia, súdnictvo, colná správa, boj proti korupcii). Rovnako preskúmal riadenie pomoci, najmä pokiaľ ide o koordináciu a riadenie misie EULEX. Audit sa týkal vzorky 17 intervenčných opatrení EÚ v Kosove.

V rokoch 1999 až 2007 Kosovo prijalo darcovskú pomoc vo výške 3,5 mld. EUR, z ktorých dve tretiny poskytla Európska komisia a členské štáty EÚ. V rokoch 2007 až 2011 dosiahla pomoc EÚ týkajúca sa právneho štátu prostredníctvom IPA a misie EULEX celkovú výšku približne 0,7 mld. EUR.

Obmedzenú účinnosť pomoci EÚ možno vysvetliť špecifickými okolnosťami v Kosove vrátane zlej východiskovej situácie v čase získania nezávislosti pre budovanie právneho štátu. Pri audite sa však zistilo, že existovali významné oblasti, v ktorých EEAS a Komisia mohli lepším riadením zabezpečiť väčšiu účinnosť pomoci EÚ, a to bez ohľadu na zlepšenia zavedené počas kontrolovaného obdobia.

Členské štáty EÚ napríklad nezabezpečili dostatočný počet dočasne pridelených kvalifikovaných zamestnancov k misii EULEX a zamestnanci sa vysielajú na príliš krátku dobu. Spolupráca medzi Europolom a misiou EULEX podlieha právnym obmedzeniam.

Koordinačné mechanizmy EÚ je potrebné ďalej zlepšovať i spolu s medzinárodným spoločenstvom. Inštitúcie EÚ vyvinuli značnú snahu o koordináciu so Spojenými štátmi americkými, ktoré sú najväčším bilaterálnym darcom v Kosove. Napriek tomu je stále ťažké dosiahnuť plnú koordináciu so Spojenými štátmi americkými.

Intervenčné opatrenia EÚ dosiahli obmedzené výsledky pri riešení korupcie, ktorá naďalej ostáva zásadným problémom. Tri kosovské protikorupčné orgány majú slabé právomoci a prekrývajúce sa povinnosti. Dohľad nad verejným obstarávaním je podobne zložitý; v Kosove okrem toho existuje vyše 150 verejných obstarávateľov. Napriek tomu, že táto zložitosť a rozptýlenosť zvyšujú riziko korupcie, EÚ túto záležitosť na politickej úrovni nerieši.

Dvor audítorov okrem iného odporúča, aby EEAS a Komisia lepšie využívali politický dialóg a podmienky. Možnosť uvoľnenia vízového režimu môže pôsobiť ako stimul na zlepšenie právneho štátu v Kosove. EÚ však stanovila 95 požiadaviek na uvoľnenie vízového režimu, čo môže oslabiť motivačný účinok. Politický dialóg by sa mal zameriavať na prioritné podmienky. Dvor audítorov odporúča, aby bola podpora pre Kosovo prepojená s konkrétnymi porovnávacími štandardmi a zohľadňovala ciele pre vnútornú bezpečnosť EÚ.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

pracovník tlačového oddelenia Európskeho dvora audítorov

Tel.: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar