Navigation path

Left navigation

Additional tools


Europejski Trybunał Obrachunkowy Komunikat prasowy

ECA/12/14

Luksemburg, 30 października 2012 r.

Niewystarczająca skuteczność pomocy w budowaniu praworządności w Kosowie

Kosowo jest największym na świecie beneficjentem pomocy finansowej UE w przeliczeniu na mieszkańca i jest jednocześnie miejscem największej jak dotąd cywilnej operacji zarządzania kryzysowego uruchomionej przez UE (EULEX). Europejski Trybunał Obrachunkowy skontrolował działania pomocowe UE w Kosowie w zakresie praworządności.

Trybunał ustalił, że pomoc ta nie jest wystarczająco skuteczna. Chociaż UE pomogła w tworzeniu zdolności zwłaszcza w zakresie służby celnej, to jednak pomoc dla policji i sądownictwa zakończyła się jedynie umiarkowanym powodzeniem. Poziom przestępczości zorganizowanej i korupcji w Kosowie pozostaje wysoki. W sądownictwie w dalszym ciągu występują naciski polityczne, niewydolność oraz brak przejrzystości i egzekwowania prawa. Istotny problem stanowią ograniczone zdolności Kosowa do zapewnienia ochrony najważniejszym świadkom oraz trudności w przewozie świadków za granicę. Na północy Kosowa nie osiągnięto prawie żadnych postępów w zakresie ustanawiania praworządności.

– Władze Kosowa przywiązują niewystarczającą wagę do praworządności – powiedział Gijs de Vries, członek ETO kierujący pracami nad sprawozdaniem – a wsparcie EU powinno być skuteczniejsze.

W odróżnieniu od pozostałej części Bałkanów Zachodnich, w przypadku Kosowa zachęta, którą jest perspektywa przystąpienia do UE, jest osłabiona przez brak wspólnego stanowiska UE w sprawie jego niepodległości.

Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych zgodziły się z wnioskami i zaleceniami ETO.

Video / EbS News clip

Informacje dla redaktorów:

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.

Niniejsze sprawozdanie specjalne dotyczy kwestii skuteczności pomocy UE w Kosowie w zakresie praworządności. Trybunał ocenił, czy pomoc osiąga zamierzone wyniki i jaki wpływ wywiera ona na postępy w różnych obszarach praworządności (policja, wymiar sprawiedliwości, służba celna, przeciwdziałanie korupcji). Trybunał zbadał również zarządzanie pomocą, zwłaszcza w odniesieniu do koordynacji i zarządzania misją EULEX. Kontrola objęła próbę siedemnastu działań w Kosowie.

latach 1999‑2007 Kosowo otrzymało od darczyńców pomoc w kwocie 3,5 mld euro, z czego dwie trzecie od Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE. W latach 2007‑2011 w ramach IPA i EULEX UE przeznaczyła na rozwój praworządności ogółem około 0,7 mld euro.

Ograniczoną skuteczność pomocy UE można tłumaczyć szczególną sytuacją Kosowa, między innymi niewielkim potencjałem budowania praworządności w momencie ogłoszenia niepodległości. W ramach kontroli ustalono jednak istnienie znaczących obszarów, w których lepsze zarządzanie przez ESDZ i Komisję mogło zwiększyć skuteczność pomocy UE. Jest to niezależne od ulepszeń, które instytucje te wprowadziły w okresie objętym kontrolą.

Na przykład państwa członkowskie oddelegowały do EULEX niewystarczającą liczbę pracowników lub też pracownicy ci nie posiadali wystarczających kwalifikacji. Także okresy oddelegowania były zbyt krótkie. Współpraca pomiędzy Europolem i EULEX podlega prawnym ograniczeniom.

Mechanizmy koordynacji stosowane przez UE wymagają dalszego udoskonalenia, w tym uwzględnienia udziału społeczności międzynarodowej. Instytucje UE podjęły znaczne wysiłki w celu koordynacji działań ze Stanami Zjednoczonymi, które są największym dwustronnym darczyńcą w Kosowie. Osiągnięcie pełnej koordynacji z USA pozostaje jednak trudne.

Działania UE wywarły ograniczone skutki pod względem rozwiązania problemu korupcji, który jest nadal poważny. Trzy kosowskie organy do walki z korupcją posiadają niewielkie uprawnienia, a ch kompetencje się pokrywają. Podobnie złożony jest nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych. Co więcej, w Kosowie jest ponad 150 instytucji zamawiających. Choć ta złożoność i rozdrobnienie zwiększają ryzyko korupcji, to UE nie poruszyła tego problemu na szczeblu politycznym.

Trybunał zaleca między innymi, aby ESDZ i Komisja w większym stopniu wykorzystywały dialog i warunki polityczne. Zachętą w procesie poprawy praworządności w Kosowie może być możliwość liberalizacji reżimu wizowego. Warunkiem takiej liberalizacji jest jednak spełnienie 95 wymogów postawionych przez UE, co może osłabiać efekt zachęty. Dialog polityczny powinien koncentrować się na priorytetowych warunkach. Trybunał zaleca, aby wsparcie UE dla Kosowa powiązane zostało z konkretnymi punktami odniesienia oraz aby uwzględniało cele UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Kontakt:

Pan Aidas Palubinskas

Urzędnik ds. kontaktów z prasą

Tel.: +352 4398 45410 Tel. kom.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar