Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA PRESES RELĪZE

ECA/12/41

Luksemburgā, 2012. gada 30. oktobrī

Palīdzība Kosovai tiesiskuma jomā nav pietiekami efektīva

Kosova ir lielākā ES finansiālās palīdzības saņēmēja pasaulē, rēķinot uz vienu iedzīvotāju, un tur darbojas lielākā krīzes pārvaldības misija (EULEX), ko jebkad īstenojusi Eiropas Savienība. Eiropas Revīzijas palāta (ERP) revidēja ES palīdzību Kosovai tiesiskuma jomā.

Palāta konstatēja, ka šī palīdzība nav bijusi pietiekami efektīva. Lai gan ES palīdzēja stiprināt spējas, īpaši muitas jomā, policijai un tiesu varai sniegtās palīdzības panākumi bija pieticīgi. Organizētās noziedzības un korupcijas līmenis Kosovā joprojām ir augsts. Tiesu sistēmu vēl arvien negatīvi ietekmē politiska iejaukšanās, neproduktivitāte un pārredzamības un nolēmumu izpildes trūkums. Kosovas ierobežotās spējas aizsargāt galvenos lieciniekus un grūtības pārvietot lieciniekus uz ārvalstīm ir nozīmīgas nepilnības. Gandrīz nekādas attīstības nav bijis tiesiskuma izveidē Kosovas ziemeļu daļā.

“Kosovas augstākās amatpersonas nepiešķir pietiekamu prioritāti tiesiskumam,” sacīja par šo ziņojumu atbildīgais ERP loceklis Gijs de Vries, “un ES atbalstam jābūt efektīvākam.”

Pretēji pārējiem Rietumbalkāniem Kosovas gadījumā stimulu kādreiz pievienoties Eiropas Savienībai apdraud ES kopējas nostājas trūkums jautājumā par Kosovas neatkarību.

Eiropas Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) ir piekrituši ERP formulētajiem secinājumiem un ieteikumiem.

Video / EbS News clip

Piezīmes izdevējiem

Eiropas Revīzijas palāta publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti.

Šajā īpašajā ziņojumā ir izskatīts jautājums, vai ES palīdzība Kosovai tiesiskuma jomā ir efektīva. Palāta izvērtēja, vai ar palīdzību sasniegti iecerētie rezultāti un kāda ir bijusi tās ietekme uz panākto progresu kopumā dažādās tiesiskuma jomās (policija, tiesa, muita, korupcijas novēršana). Tā pārbaudīja arī palīdzības vadību, īpaši saistībā ar saskaņošanu un EULEX vadību. Revīzijas paraugā iekļāva septiņpadsmit ES intervences pasākumus Kosovā.

No 1999. gada līdz 2007. gadam Kosova saņēma 3,5 miljardus EUR kā līdzekļu devēju palīdzību, no kuriem divas trešdaļas piešķīra Eiropas Komisija un ES dalībvalstis. No 2007. līdz 2011. gadam ES palīdzība tiesiskumam ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA) un EULEX starpniecību rēķināma aptuveni 0,7 miljardu EUR apmērā.

ES palīdzības ierobežoto efektivitāti var skaidrot ar konkrētajiem apstākļiem Kosovā, tostarp ar zemo tiesiskuma izveides sākotnējo līmeni uzreiz pēc neatkarības iegūšanas. Tomēr Palāta konstatēja, ka ir svarīgas jomas, kurās ES palīdzība varēja būt efektīvāka, ja EĀDD un Komisija būtu to labāk pārvaldījusi. Tomēr jāatzīst, ka revidētajā periodā EĀDD un Komisija ir ieviesušas uzlabojumus.

Piemēram, ES dalībvalstis nenosūtīja EULEX pietiekamu skaitu darbinieku, turklāt tie bija mazkvalificēti un norīkoti uz pārāk īsu laiku. Eiropola un EULEX sadarbību kavē juridiski ierobežojumi.

Ir turpmāk jāuzlabo ES koordinācijas mehānisms, tostarp ar starptautisko sabiedrību. ES iestādes ir ieguldījušas lielus pūliņus darbības koordinēšanai ar ASV, kas ir lielākais divpusējais līdzekļu devējs Kosovā. Tomēr vēl arvien ir grūti panākt pilnīgu saskaņotību ar ASV.

ES intervences pasākumiem ir bijuši ierobežoti rezultāti korupcijas novēršanā, kas joprojām rada nopietnas bažas. Kosovā korupcijas novēršana ir uzticēta trim struktūrām, kurām pilnvaras ir vājas un atbildība pārklājas. Arī publiskā iepirkuma uzraudzības sistēma ir sarežģīta, turklāt Kosovā ir vairāk nekā 150 līgumslēdzēju iestāžu. Lai gan šī sarežģītība un sadrumstalotība palielina korupcijas risku, ES šo jautājumu nerisināja politiskā līmenī.

ERP cita starpā ierosina EĀDD un Komisijai labāk izmantot politikas dialogu un nosacījumu kopumu. Vīzu režīma atvieglošanas iespējamība var darboties kā stimuls, lai uzlabotu tiesiskumu Kosovā. Tomēr attiecībā uz vīzu režīma atvieglošanu ES ir formulējusi 95 prasības, kas stimulējošo efektu varētu vājināt. Politiskajam dialogam jābūt vērstam uz prioritāriem nosacījumiem. ERP iesaka ES atbalstu Kosovai saistīt ar konkrētiem kritērijiem un ņemt vērā ES iekšējās drošības mērķus.

Palātas preses sekretāra kontaktinformācija:

Aidas Palubinskas

Press Officer European Court of Auditors

Tālr.: +352 4398 45410 Mobilais tālr.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu http://www.eca.europa.eu/ Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar