Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/12/41

Liuksemburgas, 2012 m. spalio 30 d.

Parama teisinei valstybei Kosove nebuvo pakankamai veiksminga

Kosovas gauna didžiausią pasaulyje ES finansinę pagalbą vienam gyventojui ir jame Sąjunga vykdo pačią didžiausią iš kada nors jos vykdytų civilinių krizių valdymo misijų (EULEX). Europos Audito Rūmai auditavo ES pagalbą Kosovui teisinės valstybės kūrimo srityje.

Audito Rūmai nustatė, kad ši pagalba nebuvo pakankami veiksminga. Nors ES padėjo sustiprinti gebėjimus, pavyzdžiui, muitinės srityje, pagalba policijai ir teisminėms institucijoms buvo nelabai sėkminga. Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos lygis Kosove išlieka didelis. Teisminėms institucijoms vis dar kenkia politinis kišimasis, nenašus darbas, skaidrumo trūkumas ir nepakankamas teismo sprendimų vykdymas. Tai, kad Kosovas sunkiai geba užtikrinti pagrindinių liudytojų apsaugą, ir tai, kad liudytojus yra sunku perkelti iš Kosovo į užsienį, yra rimti trūkumai. Beveik jokios pažangos nepadaryta diegiant teisinės valstybės principus Kosovo šiaurėje.

Pasak už šią ataskaitą atsakingo Audito Rūmų nario Gijs de Vries, „Kosovo valdžios institucijos teisinės valstybės klausimams skiria nepakankamai dėmesio ir ES pagalba turėtų būti veiksmingesnė.“

Skirtingai nei kitas Vakarų Balkanų šalis, Kosovą skatinti galima naryste ES trukdo tai, kad ES neturi bendros pozicijos dėl jo nepriklausomybės.

Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba priėmė Audito Rūmų išvadas ir rekomendacijas.

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Video / EbS News clip

Šioje specialiojoje ataskaitoje nagrinėjama, ar ES pagalba Kosovui teisinės valstybės kūrimo srityje yra veiksminga. Audito Rūmai įvertino, ar pagalba duoda norimų rezultatų ir kokį poveikį ji daro bendrai pažangai įvairiose teisinės valstybės (policijos, teisingumo, muitinės, kovos su korupcija) srityse. Jie taip pat nagrinėjo, kaip pagalba valdoma, ypač tai, kaip koordinuojama ir valdoma EULEX. Buvo audituota septyniolikos ES Kosove vykdytų intervencijų imtis.

1999–2007 m. donorai skyrė Kosovui 3,5 milijardo eurų paramos sumą, kurios du trečdalius sudarė Europos Komisijos ir ES valstybių narių lėšos. Nuo 2007 iki 2011 m. ES pagalba teisinės valstybės kūrimui per PNPP ir EULEX sudarė apie 0,7 milijardo eurų.

Nepakankamą ES pagalbos veiksmingumą galima paaiškinti ypatingomis Kosovo aplinkybėmis, pavyzdžiui, tuo, kad teisinę valstybę tenka pradėti kurti beveik iš nieko. Nepaisant to, auditoriai nustatė, kad ES pagalba kai kuriose svarbiose srityse galėjo būti veiksmingesnė, jei EIVT ir Komisijos valdymas būtų buvęs geresnis. Taip yra nepaisant šių institucijų pastangomis per auditorių tikrintą laikotarpį padarytos pažangos.

Pavyzdžiui, ES valstybės narės komandiravo į EULEX nepakankamą skaičių ir tinkamai neparengtų darbuotojų pernelyg trumpiems laikotarpiams. Bendradarbiavimą tarp Europolo ir EULEX veikia teisinės kliūtys.

Būtina tobulinti ES koordinavimo mechanizmus, taip pat ir su tarptautine bendruomene. ES institucijos labai stengiasi koordinuoti veiksmus su JAV, kuri yra daugiausia pagalbos Kosovui teikianti dvišalė donorė. Vis dėlto visapusiškai koordinuoti veiksmus su JAV tebėra sunku.

ES intervencijos nedavė geresnių rezultatų kovojant su korupcija, kuri tebėra didelė problema. Kosovo trims kovos su korupcija tarnyboms trūksta įgaliojimų, o jų atsakomybės sritys iš dalies sutampa. Viešųjų pirkimų priežiūros procesas taip pat yra sudėtingas; be to, Kosove veikia daugiau kaip 150 perkančiųjų organizacijų. Nors ši sudėtinga sistema ir susiskaidymas didina korupcijos riziką, ES politiniu lygmeniu šio klausimo nesvarstė.

Audito Rūmai, be kita ko, rekomenduoja EIVT ir Komisijai geriau išnaudoti politinį dialogą ir sąlygas. Vizų režimo liberalizavimo perspektyva gali būti Kosovui paskata tobulinti teisinės valstybės principus. Tačiau ES iškėlė net 95 vizų režimo liberalizavimo sąlygas ir tai gali panaikinti skatinamąjį poveikį. Politinis dialogas turėtų būti visų pirma grindžiamas pagrindinėmis sąlygomis. Audito Rūmai rekomenduoja, kad parama Kosovui būtų siejama su konkrečiais kriterijais ir kad būtų atsižvelgiama į ES vidaus saugumo tikslus.

Ryšių pareigūnas:

Aidas Palubinskas

Europos Audito Rūmų atstovas spaudai

Tel. +352 4398 45410 Mob. tel. +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris @EUAuditorsECA


Side Bar