Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TIEDOTE

ECA/12/41

Luxemburg, 30. lokakuuta 2012

Kosovolle oikeusvaltioperiaatteen edistämistä varten annettu tuki ei ole riittävän vaikuttavaa

Kosovo saa eniten maailmassa EU:n taloudellista tukea asukasta kohti, ja siellä on toteutettu Euroopan unionin kaikkien aikojen laaja-alaisin siviilikriisinhallintaoperaatio (EULEX). Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa tutkittiin Kosovolle oikeusvaltioperiaatteen edistämisen alalla suunnattua EU-tukea.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että tuki ei ole ollut riittävän vaikuttavaa. EU tuki valmiuksien kehittämistä etenkin tullin alalla, mutta poliisille ja oikeuslaitokselle suunnattavan tuen osalta tässä on onnistuttu vain vaatimattomasti. Järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption määrät ovat pysyneet Kosovossa korkealla. Oikeuslaitos kärsii yhä poliittisesta ohjailusta, tehottomuudesta sekä avoimuuden ja lainvalvonnan puutteesta. Kosovossa keskeisinä puutteina ovat rajalliset avaintodistajien suojeluvalmiudet ja vaikeudet sijoittaa todistajia ulkomaille. Kosovon pohjoisosassa oikeusvaltioperiaatteen vakiinnuttamisessa ei ole edistytty juuri lainkaan.

    Kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Gijs de Vries totesi, että Kosovon viranomaiset eivät anna oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiselle riittävää painoarvoa, ja että EU:n tuen vaikuttavuutta olisi lisättävä.

Toisin kuin muissa Länsi-Balkanin maissa, mahdollisen EU-jäsenyyden luomaa kannustinvaikutusta heikentää Kosovon tapauksessa se, että EU:lla ei ole yhteistä kantaa Kosovon itsenäisyydestä.

Euroopan komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto ovat hyväksyneet tilintarkastustuomioistuimen päätelmät ja suositukset.

Video / EbS News clip

Toimittajille tiedoksi:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Erityiskertomuksissa esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset.

Tässä erityiskertomuksessa arvioitiin, onko Kosovolle oikeusvaltioperiaatteen edistämisen alalla suunnattava EU-tuki vaikuttavaa. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, saavutetaanko tuen avulla tavoitellut tulokset ja miten sen avulla on yleisesti edistetty oikeusvaltioperiaatetta eri aloilla (poliisi, oikeuslaitos, tulli, korruption torjunta). Tilintarkastustuomioistuin tutki myös tuen hallinnointia erityisesti EULEXin koordinoinnin ja hallinnoinnin osalta. Tarkastuksessa perehdyttiin Kosovossa toteutetuista EU:n tukitoimenpiteistä poimittuun 17 tukitoimenpiteen otokseen.

Kaudella 1999–2007 Kosovo sai avunantajilta 3,5 miljardia euroa, josta kaksi kolmasosaa oli peräisin Euroopan komissiolta ja EU:n jäsenvaltioilta. Vuosina 2007–2011 EU tuki oikeusvaltioperiaatteen edistämistä IPA-tukivälineen ja EULEXin avulla yhteensä noin 0,7 miljardilla eurolla.

EU-tuen vaikuttavuuden vähäisyyttä selittävät ensinnäkin Kosovossa vallitsevat olosuhteet, muun muassa se, että itsenäisyyden taso oli lähtökohtaisesti heikko oikeusvaltioperiaatteen vakiinnuttamisen kannalta. Tarkastuksessa havaittiin kuitenkin, että Euroopan ulkosuhdehallinto ja komissio olisivat keskeisillä aloilla voineet hallinnointia parantamalla lisätä EU‑tuen vaikuttavuutta. Tämä siitä huolimatta, että ne saivat aikaan parannuksia tarkastuksen kattamalla ajanjaksolla.

EU:n jäsenvaltiot eivät esimerkiksi ole siirtäneet EULEXiin työkomennukselle riittävästi henkilöstöä, eikä työkomennuksella oleva henkilöstö ole riittävän pätevää. Lisäksi siirrot ovat liian lyhytkestoisia. Europolin ja EULEXin väliseen yhteistyöhön liittyy oikeudellisia rajoitteita.

EU:n koordinointimekanismeja on yhä parannettava – myös suhteessa kansainväliseen yhteisöön. EU:n toimielimet ovat pyrkineet tehokkaasti koordinoimaan toimiaan USA:n kanssa, joka on suurin kahdenvälinen avunantaja Kosovossa. Täysimääräinen koordinointi USA:n kanssa on kuitenkin edelleen vaikeaa.

EU:n tukitoimenpiteiden avulla ei ole juurikaan kyetty puuttumaan korruptioon, joka on yhä keskeinen ongelma. Kosovon kolmen korruptionturjuntaelimen toimivaltuudet ovat heikot ja vastuualueet päällekkäisiä. Julkisten hankintamenettelyiden valvonta on yhtä lailla mutkikasta, minkä lisäksi Kosovossa on yli 150 hankintaviranomaista. Mutkikkuus ja hajautuneisuus lisäävät korruption riskiä, mutta EU ei ole puuttunut tilanteeseen poliittisella tasolla.

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa esimerkiksi, että Euroopan ulkosuhdehallinto ja komissio hyödyntäisivät paremmin poliittista vuoropuhelua sekä ehtoja. Viisumivapaus saattaa toimia kannustimena oikeusvaltioperiaatteen edistämiseen Kosovossa. EU on kuitenkin asettanut viisumivapaudelle 95 vaatimusta, mikä saattaa heikentää kannustinvaikutusta. Poliittisessa vuoropuhelussa olisi keskityttävä etusijalle asetettuihin ehtoihin. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että EU:n tuki Kosovolle nivellettäisiin konkreettisiin viitearvoihin ja sen yhteydessä otettaisiin huomioon EU:n sisäisen turvallisuuden tavoitteet.

Yhteyshenkilö:

Aidas Palubinskas

Lehdistösihteeri

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Puhelin: +352 4398 45410 – Matkapuhelin: +352 621 552224

press@eca.europa.euwww.eca.europa.eu – Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar