Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA

PRESSITEADE

ECA/12/41

Luxembourg, 30. oktoober 2012

Kosovole õigusriigi valdkonnas antud abi ei ole piisavalt mõjus

Kosovo on suurim ELi finantsabi saaja elaniku kohta maailmas ning seal viiakse läbi Euroopa Liidu seni suurimat kriisiohje tsiviilmissiooni EULEX. Euroopa Kontrollikoda auditeeris ELi poolt Kosovole õigusriigi valdkonnas antud abi.

Kontrollikoda leidis, et abi ei ole olnud piisavalt mõjus. Ehkki EL on aidanud kaasa suutlikkuse suurendamisele, eriti tolli valdkonnas, on politseile ja kohtusüsteemile antud abi vaid vähest mõju avaldanud. Organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni tase püsib Kosovos jätkuvalt kõrge. Kohtute tegevust pärsib endiselt poliitiline sekkumine, ebatõhusus ning ebapiisav läbipaistvus ja otsuste jõustamine. Tõsisteks puudusteks on Kosovo piiratud suutlikkus kaitsta peamisi tunnistajaid ning probleemid tunnistajate välisriiki toimetamisel. Õigusriigi kehtestamisel Kosovo põhjaosas pole olnud pea mingeid edusamme.

    „Kosovo ametivõimud ei tähtsusta õigusriiki piisavalt“, ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Gijs de Vries, „ja ELi toetus peaks olema mõjusam”.

Erinevalt teistest Lääne-Balkani riikidest on Kosovo puhul võimaliku ELiga liitumise kasutamine stiimulina problemaatiline, kuna ELil puudub Kosovo iseseisvuse suhtes ühine seisukoht.

Euroopa Komisjon ja Euroopa välisteenistus on kontrollikoja järeldused ning soovitused heaks kiitnud.

Video / EbS News clip

Toimetajatele:

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse konkreetsete ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused.

Kõnealuses eriaruandes otsiti vastust küsimusele, kas ELi poolt Kosovole õigusriigi valdkonnas antud abi on mõjus. Kontrollikoda hindas, kas abi saavutab soovitud tulemused ja millist mõju on see avaldanud üldisele arengule õigusriigi eri valdkondades (politsei, õigussüsteem, toll, korruptsioonivastane võitlus). Samuti uuris kontrollikoda abi haldamist, eriti koordineerimise ja EULEXi juhtimise seisukohast. Auditeeriti valimit, mis koosnes 17-st ELi sekkumisest Kosovos.

Ajavahemikul 1999–2007 sai Kosovo rahastajatelt abi summas 3,5 miljardit eurot, millest kaks kolmandikku tuli Euroopa Komisjonilt ja ELi liikmesriikidelt. Aastail 2007–2011 andis EL IPA ja EULEXi kaudu õigusriigi valdkonnale abi summas ligikaudu 0,7 miljardit eurot.

ELi abi piiratud mõjusust võib seletada Kosovo eritingimustega, sealhulgas kehva stardipositsiooniga õigusriigi ülesehitamiseks pärast iseseisvuse saavutamist. Siiski leiti auditiga, et mitmes olulises valdkonnas oleks ELi abi parem haldamine Euroopa välisteenistuse ja komisjoni poolt abi mõjusust suurendanud. Seda vaatamata edusammudele, mis auditeeritud ajavahemikul tänu neile tehti.

Näiteks on liikmesriigid EULEXisse lähetusse saatnud ebapiisaval hulgal ja ebapiisavate oskustega töötajaid, samuti on lähetuste kestus liiga lühike. Europoli ja EULEXi vahelist koostööd takistavad õiguslikud piirangud.

ELi kooskõlastusmehhanisme tuleb parandada ning see puudutab ka rahvusvahelise kogukonnaga kooskõlastamist. ELi institutsioonid on teinud märkimisväärseid jõupingutusi, et koordineerida abi andmist USAga, mis on suurim kahepoolne rahastaja Kosovos. Sellest hoolimata on täielikku kooskõlastamist USAga keeruline saavutada.

ELi sekkumised on andnud piiratud tulemusi võitlusel korruptsiooniga, mis on endiselt tõsine probleem. Kosovo kolme korruptsioonivastase võitluse ameti tegevusvolitused on piiratud ja nende ülesanded kattuvad omavahel. Sarnase keeruka ülesehitusega on ka riigihangete järelevalve; lisaks tegutseb Kosovos üle 150 hankija. Ehkki süsteemi keerukus ja killustatus suurendab korruptsiooni ohtu, ei ole EL seda probleemi poliitilisel tasemel käsitlenud.

Kontrollikoda soovitab Euroopa välisteenistusel ja komisjonil muu hulgas paremini ära kasutada poliitilist dialoogi ja tingimuslikkust. Viisanõude kaotamise võimalus võib õigusriigi arendamisele Kosovos stimuleerivat toimet avaldada. Viisanõude kaotamiseks on EL aga kehtestanud 95 tingimust, mis võib stimuleerivat mõju pärssida. Poliitiline dialoog peaks keskenduma esmatähtsatele tingimustele. Kontrollikoda soovitab Kosovole antava ELi toetuse siduda konkreetsete võrdlusnäitajatega ning arvesse võtta ELi sisejulgeoleku eesmärke.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Euroopa Kontrollikoja pressiametnik

Lauatelefon: +352 4398 45410 Mobiil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar