Navigation path

Left navigation

Additional tools


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ECA/12/41

Λουξεμβούργο 30 Οκτωβρίου 2012

Η βοήθεια προς το Κοσσυφοπέδιο για την εγκαθίδρυση κράτους δικαίου δεν είναι επαρκώς αποτελεσματική

Το Κοσσυφοπέδιο είναι ο μεγαλύτερος κατά κεφαλήν αποδέκτης χρηματοδοτικής βοήθειας από την ΕΕ παγκοσμίως και φιλοξενεί τη μεγαλύτερη μη στρατιωτική αποστολή διαχείρισης κρίσης που απέστειλε ποτέ η Ένωση (EULEX). Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενήργησε έλεγχο με αντικείμενο τη βοήθεια της ΕΕ προς το Κοσσυφοπέδιο για την εγκαθίδρυση κράτους δικαίου.

Το ΕΕΣ διαπίστωσε ότι η εν λόγω βοήθεια δεν ήταν επαρκώς αποτελεσματική. Μολονότι η ΕΕ συνέβαλε στην ανάπτυξη των ικανοτήτων, ιδίως στον τελωνειακό τομέα, η επιτυχία της βοήθειας στους τομείς της αστυνομίας και της δικαιοσύνης είναι περιορισμένη. Η οργανωμένη εγκληματικότητα και η διαφθορά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στο Κοσσυφοπέδιο. Το δικαστικό σύστημα εξακολουθεί να ταλανίζεται από τις πολιτικές παρεμβάσεις, την αναποτελεσματικότητα και την έλλειψη διαφάνειας, καθώς και από την αδυναμία εκτέλεσης των αποφάσεων. Σημαντικές αδυναμίες συνιστούν επίσης η περιορισμένη ικανότητα των αρχών του Κοσσυφοπεδίου να διασφαλίσουν την προστασία των βασικών μαρτύρων, καθώς και οι δυσχέρειες σε σχέση με τη μετεγκατάσταση μαρτύρων στο εξωτερικό. Η πρόοδος προς την κατεύθυνση της εγκαθίδρυσης κράτους δικαίου στο βόρειο Κοσσυφοπέδιο είναι σχεδόν μηδενική.

«Οι αρχές του Κοσσυφοπεδίου δεν τοποθετούν την εγκαθίδρυση κράτους δικαίου αρκετά υψηλά στην κατάσταση των προτεραιοτήτων τους», δήλωσε ο κ. Gijs de Vries, Μέλος του ΕΕΣ και υπεύθυνος για την εν λόγω έκθεση, «και η βοήθεια της ΕΕ θα έπρεπε να είναι αποτελεσματικότερη.»

Video / EbS News clip

Στην περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα Δυτικά Βαλκάνια, το κίνητρο της πιθανής προσχώρησης στην ΕΕ υπονομεύεται από την απουσία κοινής θέσης της ΕΕ όσον αφορά την ανεξαρτησία του.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αποδέχθηκαν τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του ΕΕΣ.

Σημείωμα προς τους συντάκτες:

Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων.

Η παρούσα ειδική έκθεση εξετάζει την αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ προς το Κοσσυφοπέδιο για την εγκαθίδρυση κράτους δικαίου. Το Συνέδριο εξέτασε εάν η παρεχόμενη βοήθεια αποφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά της, καθώς και τον αντίκτυπό της στη συνολική πρόοδο που σημειώνεται στους επιμέρους τομείς ενός κράτους δικαίου (αστυνομία, δικαιοσύνη, τελωνεία, καταπολέμηση της διαφθοράς). Ανέλυσε επίσης τη διαχείριση της βοήθειας, ιδίως όσον αφορά τον συντονισμό και τη διαχείριση της EULEX. Ο έλεγχος κάλυψε δείγμα δεκαεπτά παρεμβάσεων της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο.

Την περίοδο 1999‑2007, το Κοσσυφοπέδιο έλαβε ως βοήθεια από διάφορους χορηγούς 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα δύο τρίτα των οποίων προήλθαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ. Από το 2007 έως το 2011, η βοήθεια που χορήγησε συνολικά η ΕΕ, μέσω του ΜΠΒ και της EULEX, για την εγκαθίδρυση κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο ανήλθε περίπου σε 0,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η περιορισμένη αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ μπορεί να αποδοθεί στις ειδικές περιστάσεις του Κοσσυφοπεδίου και, ιδίως, στις άσχημες συνθήκες που επικρατούσαν όσον αφορά τηνεγκαθίδρυση κράτους δικαίου κατά τον χρόνο κήρυξης της ανεξαρτησίας. Εντούτοις, με τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότιη καλύτερη διαχείριση εκ μέρους της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής θα είχε συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας της ΕΕ σε διάφορους σημαντικούς τομείς.

Παραδείγματος χάριν, τα κράτη μέλη της ΕΕ απέσπασαν στη EULEX ανεπαρκή αριθμό υπαλλήλων, οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα, και μάλιστα για εξαιρετικά σύντομες περιόδους. Η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπόλ και της EULEX προσκρούει σε νομικά κωλύματα.

Οι μηχανισμοί συντονισμού της ΕΕ, μεταξύ άλλων και με τη διεθνή κοινότητα, χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να επιτύχουν συντονισμό με τις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο διμερή χορηγό βοήθειας στο Κοσσυφοπέδιο, ο οποίος, παρ’ όλα αυτά, είναι δύσκολο να επιτευχθεί πλήρως.

Οι παρεμβάσεις της ΕΕ είχαν περιορισμένα αποτελέσματα όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Τα τρία όργανα που συγκροτήθηκαν στο Κοσσυφοπέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς δεν έχουν ουσιαστική εξουσία και οι αρμοδιότητές τους αλληλεπικαλύπτονται. Εξίσου πολύπλοκο είναι το ζήτημα της εποπτείας των δημόσιων συμβάσεων. Επιπλέον, στο Κοσσυφοπέδιο υπάρχουν περισσότερες από 150 αναθέτουσες αρχές. Μολονότι η πολυπλοκότητα αυτή και ο κατακερματισμός αυξάνουν τον κίνδυνο διαφθοράς, η ΕΕ δεν έχει ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό σε πολιτικό επίπεδο.

Το ΕΕΣ συνιστά, μεταξύ άλλων, στην ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να αξιοποιήσουν καλύτερα τον διάλογο πολιτικής και την επιβολή προϋποθέσεων. Η πιθανότητα απελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για τη βελτίωση του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο. Ωστόσο, η ΕΕ έχει θέσει ως προϋπόθεση την πλήρωση 95 κριτηρίων, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η ουσία του κινήτρου. Ο διάλογος πολιτικής πρέπει να επικεντρωθεί στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρωθούν κατά προτεραιότητα. Το ΕΕΣ συνιστά, επίσης, η βοήθεια της ΕΕ προς το Κοσσυφοπέδιο να συνδέεται με συγκεκριμένα κριτήρια για τη συγκριτική αξιολόγηση της προόδου και να λαμβάνει υπόψη τους στόχους της ΕΕ στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας.

Επικοινωνία:

Aidas Palubinskas

Υπεύθυνος Τύπου

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Τηλ. γραφείου: +352 4398 45410 Κινητό τηλέφωνο: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar