Navigation path

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

PRESSEMEDDELELSE

ECA/12/41

Luxembourg, den 30. oktober 2012

Bistanden til Kosovo på retsstatsområdet har ikke været tilstrækkelig effektiv

Kosovo er verdens største modtager af EU-bistand pr. indbygger og hjemsted for den største civile krisestyringsoperation, Unionen nogensinde har iværksat (EULEX). Den Europæiske Revisionsret har revideret EU’s bistand til Kosovo på retsstatsområdet.

Revisionsretten konstaterede, at bistanden ikke har været tilstrækkelig effektiv. Selv om EU har hjulpet med at opbygge kapacitet, navnlig på toldområdet, har bistanden til politi og retsvæsen kun ført til små fremskridt. Der er stadig meget organiseret kriminalitet og korruption i Kosovo. Retsvæsenet lider stadig under politisk indblanden, ineffektivitet og manglende gennemsigtighed og retshåndhævelse. Kosovos begrænsede kapacitet til at beskytte hovedvidner og vanskeligheder med at flytte vidner til udlandet er væsentlige svagheder. Der er næsten ikke sket fremskridt med hensyn til at indføre retsstatsforhold i det nordlige Kosovo.

    "Kosovos myndigheder prioriterer ikke retsstatsprincippet tilstrækkeligt højt", udtaler Gijs de Vries, det medlem af Revisionsretten, som er ansvarligt for beretningen, og tilføjer, at "EU-støtten bør være mere effektiv."

I modsætning til resten af det vestlige Balkan svækkes incitamentet med potentiel EU-tiltrædelse i Kosovos tilfælde ved, at der ikke er en fælles EU-holdning om Kosovos uafhængighed.

Europa-Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil har accepteret Revisionsrettens konklusioner og anbefalinger.

Video / EbS News clip

Bemærkninger til redaktører:

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres i årets løb og redegør for resultaterne af udvalgte revisioner om specifikke områder af EU's budget eller om forvaltningsspørgsmål.

Retten søgte svar på, om EU's bistand til Kosovo på retsstatsområdet er effektiv. Til det formål vurderede Retten, om bistanden giver de ønskede resultater, og hvordan den har bidraget til de fremskridt, der er gjort inden for de forskellige dele af retsstatsområdet (politi, retsvæsen, toldvæsen og korruptionsbekæmpelse). Retten undersøgte også bistandsforvaltningen med særlig fokus på koordinering og EULEX' forvaltning. Revisionen omfattede en stikprøve på sytten EU-interventioner i Kosovo.

I perioden 1999-2007 modtog Kosovo 3,5 milliarder euro i donorbistand, hvoraf to tredjedele kom fra Europa-Kommissionen og EU's medlemsstater. Mellem 2007 og 2011 androg den EU-bistand til retsstatsområdet, der blev ydet via instrumentet til førtiltrædelsesbistand og EULEX, i alt ca. 0,7 milliarder euro.

EU-bistandens begrænsede effektivitet kan forklares med de særlige forhold, der kendetegner Kosovo, herunder det lave udgangspunkt ved uafhængigheden for opbygningen af en retsstat. Ikke desto mindre konstaterede revisorerne, at der var væsentlige områder, hvor EU's bistand kunne have været mere effektiv, hvis Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens forvaltning havde været bedre. Dette til trods for de forbedringer, som de har gennemført i den periode, revisionen dækkede.

For eksempel har EU-medlemsstaterne ikke udstationeret tilstrækkeligt personale og tilstrækkeligt kvalificeret personale til EULEX, og udstationeringsperioderne har været for korte. Samarbejdet mellem Europol og EULEX lider under juridiske begrænsninger.

EU’s koordineringsmekanismer skal forbedres yderligere, herunder koordineringen med det internationale samfund. EU-institutionerne har gjort en stor indsats for at koordinere deres aktioner med USA, som er den største bilaterale donor i Kosovo. Ikke desto mindre er det vanskeligt at sikre fuldstændig koordinering med USA.

EU's interventioner har kun i begrænset omfang bidraget til at modvirke korruptionen, som stadig giver anledning til stor bekymring. Kosovos tre korruptionsbekæmpelsesorganer har begrænsede beføjelser og overlappende ansvarsområder. Overvågningen af offentlige indkøb finder sted inden for en tilsvarende kompleks ramme. Hertil kommer, at der er over 150 ordregivende myndigheder i Kosovo. Til trods for, at denne kompleksitet og fragmentering øger risikoen for korruption, har EU ikke sat fokus på dette på politisk plan.

Revisionsretten anbefaler blandt andet, at EU-udenrigstjenesten og Kommissionen i højere grad gør brug af politisk dialog og fastsætter betingelser. Muligheden for visumliberalisering kan være et incitament til at forbedre retsstatsforholdene i Kosovo. EU har imidlertid fastsat 95 krav, der skal opfyldes for at opnå visumliberalisering, hvilket risikerer at underminere incitamentvirkningen. Den politiske dialog bør have fokus på prioriterede betingelser. Revisionsretten anbefaler, at EU's støtte til Kosovo knyttes til konkrete benchmarks, og at der tages hensyn til målene for EU's indre sikkerhed.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressesekretær

Den Europæiske Revisionsret

Kontor +352 4398 45410 Mobil +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar