Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/12/41

Lucemburk 30. října 2012

Pomoc Kosovu na podporu právního státu není dostatečně účelná

Kosovo je největším příjemcem finanční podpory EU na obyvatele na světě. Probíhá zde také největší operace krizového řízení, kterou kdy EU zahájila (EULEX). Evropský účetní dvůr provedl audit pomoci EU Kosovu v oblasti právního státu.

Účetní dvůr zjistil, že tato pomoc není dostatečně účelná. Ačkoli EU pomohlo vybudovat kapacitu, a to zejména v oblasti celních orgánů, vedla pomoc určená policii a soudním orgánům jen k mírnému úspěchu. Úroveň organizovaného zločinu a korupce v Kosovu je i nadále vysoká. Soudnictví stále trpí politickým vměšováním, neúčinností a nedostatečnou transparentností a málo úspěšným vymáháním práva. Omezená schopnost Kosova chránit klíčové svědky a obtíže při přemisťování svědků do zahraničí představují významné nedostatky. Na severu Kosova nedošlo v budování státu téměř k žádnému pokroku.

Kosovské orgány přisuzují právnímu státu nedostatečnou prioritu,“ uvedl Gijs de Vries, člen Účetního dvora odpovědný za tuto zprávu, „a podpora EU by měla být účelnější.“

Na rozdíl od zbytku západního Balkánu je v případě Kosova motivace případným přistoupením k EU ohrožena tím, že neexistuje společný postoj EU k jeho nezávislosti.

Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost závěry a doporučení Účetního dvora přijaly.

Video / EbS News clip

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a obsahují výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti řízení a správy.

Tato zvláštní zpráva se zabývá otázkou, zda je pomoc EU Kosovu v oblasti právního státu účelná. Účetní dvůr posuzoval, zda pomoc přináší zamýšlené výsledky a jaký byl její dopad na celkový pokrok v jednotlivých oblastech právního státu (policie, justice, celní orgány, boj proti korupci). Zkoumal i řízení pomoci, zejména pokud jde o koordinaci a řízení mise EULEX. Audit zahrnul vzorek sedmnácti intervencí EU v Kosovu.

V období let 1999 až 2007 Kosovo obdrželo 3,5 miliardy EUR v podobě dárcovské pomoci, z toho dvě třetiny pocházely od Evropské komise a členských států EU. V letech 2007 až 2011 činila pomoc EU v oblasti právního státu prostřednictvím nástroje předvstupní pomoci IPA a mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX) přibližně celkem 0,7 miliardy EUR.

Omezenou účinnost pomoci EU lze vysvětlit zvláštními okolnostmi panujícími v Kosovu, včetně špatných výchozích podmínek z hlediska nezávislosti pro budování právního státu. Audit nicméně zjistil, že existují významné oblasti, v nichž by lepší řízení ze strany ESVČ a Komise mohlo účinnost pomoci EU zvýšit, nehledě na zlepšení, která byla v auditovaném období zavedena.

Například členské státy nevyslaly do mise EULEX dostatečný počet dostatečně kvalifikovaných pracovníků a pracovníci byly navíc vysíláni na příliš krátkou dobu. Spolupráce mezi Europolem a misí EULEX také podléhá právním omezením.

Je zapotřebí zkvalitnit mechanismy koordinace EU, včetně koordinace s mezinárodním společenstvím. Orgány EU vynaložily značné úsilí na koordinaci se Spojenými státy americkými, které jsou v Kosovu největším bilaterálním dárcem. Přesto je stále složité s USA dosáhnout plné koordinace.

Intervence EU měly při zvládání korupce jen omezené výsledky a korupce zůstává závažným problémem. Tři kosovské orgány pro boj proti korupci mají slabé pravomoci a překrývající se odpovědnosti. Podobně složitý je i dohled nad veřejnými zakázkami; v Kosovu navíc existuje více než 150 zadavatelů. Ačkoli tato složitost a roztříštěnost zvyšuje riziko korupce, EU tuto otázku na politické úrovni neřešila.

Účetní dvůr mezi jiným doporučuje, aby ESVČ a Komise lépe využívaly politický dialog a podmíněnost. Možnost liberalizace vízového režimu může fungovat jako pobídka k zavádění právního státu v Kosovu. EU však tuto liberalizaci podmínila splněním 95 požadavků, což může motivační účinek narušit. Politický dialog by se měl zaměřit na prioritní podmínky. Účetní dvůr doporučuje, aby podpora EU pro Kosovo byla propojena s konkrétními srovnávacími měřítky a zohledňovala cíle v oblasti vnitřní bezpečnosti EU.

Kontaktní osoba:

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí

Evropský účetní dvůr

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar