Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/12/41

Люксембург, 30 октомври  2012 г.

Помощта за установяване на върховенство на закона в Косово не е достатъчно ефективна

Косово е най-големият получател в света на финансова помощ от ЕС на глава от населението и в него се намира най-голямата мисия за управление на граждански кризи (EULEX), предприемана досега от Европейския съюз. Европейската сметна палата извърши одит на помощта на ЕС за Косово в областта на върховенството на закона.

ЕСП констатира, че помощта не е достатъчно ефективна. Въпреки че ЕС е подпомогнал изграждането на капацитет, особено в областта на митниците, предоставената помощ за полицията и съдебната власт има скромен успех. Нивата на организираната престъпност и на корупцията в Косово остават високи. В съдебната система продължава да съществува политическа намеса, неефективност, липса на прозрачност и неприлагане на законодателството. Ограниченият капацитет на Косово за защита на ключови свидетели и трудностите по преместване на свидетелите в друга държава са значителни недостатъци. В северната част на Косово почти липсва напредък в установяването на върховенство на закона.

Косовските власти отдават недостатъчно значение на върховенството на закона“, счита Gijs de Vries — членът на ЕСП, отговарящ за този доклад, „и помощта на ЕС трябва да бъде по-ефективна.“

За разлика от останалата част на Западните Балкани, стимулът за потенциално присъединяване на Косово към ЕС е застрашен от липсата на обща позиция на ЕС относно неговата независимост.Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност приемат заключенията и препоръките на ЕСП.

Video / EbS News clip

Бележки към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата (ЕСП) се публикуват през цялата година. Те представят резултатите от избрани одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението.

Настоящият специален доклад разглежда въпроса дали помощта на ЕС за Косово в областта на върховенството на закона е ефективна. Палатата провери дали помощта постига планираните резултати и какъв е ефектът върху общия напредък в различни области на върховенството на закона (полиция, правосъдие, митници, борба с корупцията). В него също така се обръща внимание на управлението на помощта, по-конкретно по отношение на координацията и управлението на EULEX. Одитът разглежда извадка от седемнайсет интервенции в Косово.

През периода 1999—2007 г. Косово получава 3,5 милиарда евро донорска помощ, две трети от които са от Европейската комисия и държавите членки на ЕС. От 2007 до 2011 г. помощта на ЕС в областта на върховенството на закона чрез ИПП (IPA) и EULEX възлиза приблизително на 0,7 милиарда евро.

Ограничената ефективност на помощта на ЕС може да се обясни със специфичните обстоятелства в Косово, в това число ниското начално ниво за изграждане на върховенство на закона. Одитът установи редица области, в които по-доброто управление от страна на Комисията и ЕСВД би могло да увеличи ефективността на предоставяната от ЕС помощ. Това е така въпреки въведените през одитирания период подобрения.

Например държавите членки са командировали в EULEX недостатъчен персонал и без необходимите умения, при това за много кратки периоди. Съществуват правни ограничения за сътрудничеството между Европол и EULEX.

Механизмите за координация на ЕС трябва да бъдат допълнително усъвършенствани, включително координацията с международната общност. Институциите на ЕС са положили значителни усилия за координация със САЩ, които са най-големият двустранен донор в Косово. Въпреки това продължават трудностите с координацията със САЩ.

Интервенциите на ЕС са имали ограничен успех при борбата с корупцията, която остава сериозен повод за безпокойство. Трите органа на Косово за борба с корупцията имат слаби правомощия и припокриващи се отговорности. Надзорът на обществените поръчки също така е сложен въпрос, подсилван от факта, че съществуват над 150 органа за възлагане на поръчки. Тази сложна уредба и фрагментарността увеличават риска от корупция, но въпреки това ЕС не търси решение на този проблем на политическо ниво.

ЕСП препоръчва, наред с другото, ЕСВД и Комисията да използват по-добре възможностите за провеждане на диалог по политиките. Възможността за либерализация на визите може да бъде стимул за засилване на върховенството на закона в Косово. ЕС обаче е поставил 95 изисквания за либерализация на визите, което застрашава да подкопае стимулиращия ефект. Диалогът по политиките трябва да е насочен към приоритетните условия. ЕСП препоръчва помощта на ЕС за Косово да бъде обвързана с конкретни референтни критерии и да отчита целите на ЕС, свързани с вътрешната сигурност.

За контакти:

Aidas Palubinskas

Служител в пресслужбата на Европейската сметна палата

Служ. Тел. +352 4398 45410 Мобилен тел. +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar