Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDDELANDE

ECA/12/40

Luxemburg den 25 oktober 2012

'Nya' EU-medlemsstater i kapp när det gäller hygienen i slakterier” – EU:s revisorer

De medlemsstater som anslöt sig till EU 2004 eller senare var tvungna att se till att deras slakterier uppfyllde EU:s hygienkrav. Eftersom dessa krav i allmänhet höll en mycket högre standard än de befintliga nationella kraven fördelades EU-medel som skulle göra det lättare för länderna att leva upp till hygienkraven. EU tillhandahöll ungefär 117 miljoner euro till 241 slakterier inom Sapardprogrammet.

Vid revisionen undersökte revisionsrätten hur dessa och andra medel hade använts och om det fanns lämpliga system för tillämpning av hygienstandarderna. Revisionsrätten besökte slakterier i Tjeckien, Ungern, Polen, Rumänien och Slovenien som hade fått EU-finansiering.

Huvudbudskapet från revisionen är att utformningen av systemen för övervakning av hygienkraven, som utförs av kommissionen och de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna, generellt sett är tillfredsställande.

Vid revisionen upptäcktes dock ett antal brister i genomförandet av systemen (både när det gällde övervakningen av livsmedelsföretagare och deras tillämpning av hygienkraven).

De brister som upptäcktes visar att det behövs striktare kontroller på alla nivåer för att minska riskerna. I rapporten ger revisionsrätten allmänna rekommendationer som är tänkta att förbättra genomförandet på fältet och även vägledningen och utbildningen.

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU. I särskild rapport nr 14/2012 Tillämpning av EU:s hygienlagstiftning i slakterier i de länder som har anslutit sig till EU sedan 2004 undersökte revisionsrätten huruvida kommissionen och berörda medlemsstater hade vidtagit de åtgärder som krävs för att se till att slakterierna lever upp till EU:s hygienstandarder. Detta omfattade en granskning av övervakningen av, vägledningen för, genomförandet och finansieringen av åtgärder som gällde hygienkraven.

Vid revisionen upptäcktes brister i tillämpningen av regler och förfaranden i de besökta medlemsstaterna vilka sammanfattas nedan. Bristerna gör visserligen inte att den övergripande utformningen av systemen kan ifrågasättas men visar att det behövs striktare kontroller på alla nivåer så att riskerna minskar och potentiellt allvarliga problem med livsmedelssäkerheten undviks.

Kommissionens kontor för livsmedels- och veterinärfrågor granskade delvis tillämpningen av kraven i den gällande hygienförordningen i medlemsstaterna. Brister konstaterades i medlemsstaternas genomförande av de fleråriga nationella kontrollplanerna. Behöriga nationella myndigheters övervakning förhindrade inte att problem uppstod med livsmedelsföretagarnas tillämpning av hygienkraven.

Kommissionen offentliggjorde vägledningsdokument för att det skulle bli lättare att tillämpa hygienkraven, men en del av de berörda medlemsstaterna utfärdade inte några nationella riktlinjer.

Det förekom inget systematiskt samråd mellan kommissionen och genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor om initiativet ”Bättre utbildning för säkrare livsmedel” och det saknades lämpliga förfaranden i medlemsstaterna när det gällde att sprida resultatet av initiativet.

EU-medlens bidrag till att göra det lättare att tillämpa hygienkraven i slakterier påverkades av brister som gällde hållbarheten i och urvalet av projekt.

Revisionsrätten rekommenderar kommissionen att förbättra övervakningen och vägledningen när det gäller nyligen anslutna medlemsstaters tillämpning av hygienkraven. Med tanke på att EU-medel används till tillämpning av hygienkrav i dessa medlemsstater rekommenderar den kommissionen att på ett ändamålsenligt sätt övervaka genomförandet av berörda program och utvärdera vilken effekt dessa EU-medel får.

Kontaktperson:

Aidas Palubinskas

Pressekreterare

Europeiska revisionsrätten

Tfn kontor +352 4398-45410 Mobil +352 621552224

mailto:press@eca.europa.eu, http://www.eca.europa.euTwitter: @EUAuditorsECA


Side Bar