Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/12/40

Luxembourg, 25. oktober 2012

Nove države članice EU se bližajo izpolnjevanju higienskih zahtev za klavnice“ – revizorji EU

Države članice, ki so se pridružile EU od leta 2004, so morale zagotoviti izpolnjevanje higienskih zahtev EU za klavnice. Te so na splošno določale veliko višji standard kot obstoječe nacionalne zahteve, zato je EU zagotovila sredstva za posodobitev klavnic, da bi olajšala skladnost s higienskimi zahtevami. EU je 241 klavnicam zagotovila približno 117 milijonov EUR iz programa SAPARD.

Pri reviziji je bilo preučeno, kako so bila porabljena ta in druga sredstva ter ali obstajajo ustrezni sistemi za izvajanje higienskih standardov. Zajemala je obiske klavnic, ki so prejele sredstva EU, na Češkem, Madžarskem, Poljskem, v Romuniji in Sloveniji.

Glavno sporočilo revizije je, da so Komisija in pristojni organi v zadevnih državah članicah na splošno ustrezno zasnovali sisteme za nadzor higienskih zahtev.

Kljub temu pa je revizija pokazala številne slabosti pri izvajanju teh sistemov (tako pri nadzoru nosilcev živilske dejavnosti kot pri njihovem izvajanju higienskih zahtev).

Ugotovljene slabosti kažejo, da je zaradi ublažitve tveganja na vseh ravneh potrebna večja strogost. V poročilu so navedena splošna priporočila za izboljšanje izvajanja na terenu ter za usmerjanje in usposabljanje.

Opombe urednikom:

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča se objavljajo vse leto, v njih pa so predstavljeni rezultati izbranih revizij specifičnih proračunskih področij ali upravljavskih tem EU. V Posebnem poročilu št. 14/2012 – Izvajanje higienske zakonodaje EU v klavnicah držav, ki so se pridružile EU od leta 2004 je preučeno, ali so Komisija in zadevne države članice sprejele potrebne ukrepe za prilagoditev klavnic higienskim standardom EU. Pri tem so bili pregledani spremljanje, usmerjanje, izvajanje in financiranje ukrepov, povezanih s higienskimi zahtevami.

Revizija je v obiskanih državah članicah pokazala slabosti pri uporabi pravil in postopkov, ki so povzete v nadaljevanju. Te slabosti ne vzbujajo dvoma o splošni zasnovi sistemov, vendar pa kažejo, da je treba zaradi ublažitve tveganja in preprečitve potencialno resnih težav z varnostjo hrane postrožiti preglede na vseh ravneh.

Izvajanje zahtev veljavne uredbe o higieni je v državah članicah deloma pregledal Urad Komisije za prehrano in veterinarstvo in ugotovil slabosti pri izvajanju večletnih nacionalnih načrtov nadzora v državah članicah. Spremljanje, ki so ga opravljali nacionalni pristojni organi, ni preprečilo težav, ki so jih imeli nosilci živilske dejavnosti pri izvajanju higienskih zahtev.

Čeprav je Komisija objavila dokumente s smernicami za lajšanje izvajanja higienskih zahtev, pa nekatere države članice niso pripravile nacionalnih smernic.

Sistematičnega posvetovanja med Komisijo in Izvajalsko agencijo za zdravje in potrošnike o pobudi boljše usposabljanje za varnejšo hrano je bilo premalo, v državah članicah pa ni bilo dovolj ustreznih postopkov za razširjanje rezultatov te pobude.

Na prispevek sredstev EU k lajšanju izvajanja higienskih zahtev v klavnicah so vplivale slabosti, povezane s trajnostjo in izborom projektov.

Sodišče priporoča, naj Komisija izboljša spremljanje in usmerjanje izvajanja higienskih zahtev v novih državah pristopnicah. Glede uporabe sredstev EU za izvajanje higienskih zahtev v teh državah članicah Komisiji priporoča, naj uspešno spremlja izvajanje s tem povezanih programov in ovrednoti učinek teh sredstev EU.

Oseba za stike:

Aidas Palubinskas

Tiskovni predstavnik

Evropsko računsko sodišče

Službeni telefon: +352 4398 45410 Prenosni telefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar