Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/12/40

Luxemburg 25. októbra 2012

„Nové členské štáty EÚ dobiehajú hygienu v bitúnkoch“ – Dvor audítorov EÚ

Členské štáty, ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004, museli zabezpečiť, aby ich bitúnky spĺňali požiadavky EÚ v oblasti hygieny. Keďže všetky tieto požiadavky boli vo všeobecnosti oveľa vyššie než existujúce vnútroštátne požiadavky, EÚ poskytla finančné prostriedky na modernizáciu bitúnkov, aby podporila splnenie týchto hygienických požiadaviek. EÚ poskytla približne 117 mil. EUR na 241 bitúnkov v rámci programu Sapard.

Počas tohto auditu sa preskúmalo využívanie týchto a iných finančných prostriedkov a či existovali primerané systémy na zavedenie noriem v oblasti hygieny. Súčasťou auditu boli kontroly bitúnkov v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Slovinsku, ktoré dostali finančné prostriedky z EÚ.

Hlavným záverom auditu je, že celková koncepcia systémov dohľadu nad požiadavkami v oblasti hygieny zo strany Komisie a zodpovedných orgánov v príslušných členských štátoch bola primeraná.

Pri audite sa však zistilo niekoľko nedostatkov pri uplatňovaní týchto systémov (ktoré sa týkali dohľadu nad prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov aj toho, ako zavádzajú požiadavky v oblasti hygieny).

Zo zistených nedostatkov vyplýva potreba dôslednejšie uplatňovať kontroly na všetkých úrovniach, aby sa obmedzili riziká. V správe sú vyjadrené všeobecné odporúčania, ktorých cieľom je zlepšiť implementáciu priamo na mieste, ako aj usmernenia a školenia.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia. V osobitnej správe č. 14/2012 „Zavedenie právnych predpisov EÚ v oblasti hygieny v bitúnkoch v krajinách, ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004“ Dvor audítorov preskúmal, či Komisia a príslušné členské štáty prijali potrebné kroky, aby zabezpečili, že sú bitúnky v súlade s hygienickými normami EÚ. Súčasťou auditu bolo preskúmanie dohľadu, usmernení, vykonávania a financovania opatrení súvisiacich s požiadavkami v oblasti hygieny.

V kontrolovaných členských štátoch sa pri audite zistili nedostatky pri uplatňovaní pravidiel a postupov, ktoré sú zhrnuté nižšie. Tieto nedostatky nespochybňujú celkovú koncepciu systémov, ale sú dôkazom o potrebe dôslednejšie uplatňovať kontroly na všetkých úrovniach, aby sa obmedzili riziká a predišlo potenciálnym závažným problémom s bezpečnosťou potravín.

Potravinový a veterinárny úrad Komisie (FVO) čiastočne preskúmal zavedenie požiadaviek príslušných nariadení v oblasti hygieny v členských štátoch. Zistili sa nedostatky vo vykonávaní viacročných národných plánov kontroly (VNPK) členskými štátmi. Dohľad zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov nezabránil výskytu problémov pri zavádzaní požiadaviek v oblasti hygieny PPP.

Hoci Komisia uverejnila usmernenia s cieľom podporiť zavádzanie požiadaviek v oblasti hygieny, niektoré členské štáty nevypracovali vnútroštátne usmernenia.

Komisia a Výkonná agentúra pre zdravie spotrebiteľov systematicky nekonzultovali iniciatívu BTSF a v členských štátoch chýbali primerané postupy na šírenie výsledkov tejto iniciatívy.

Finančné prostriedky EÚ na podporu zavádzania požiadaviek v oblasti hygieny v bitúnkoch boli ovplyvnené nedostatkami súvisiacimi s udržateľnosťou a výberom projektov.

Dvor audítorov odporúča Komisii zlepšiť dohľad a usmernenia v oblasti hygieny v novopristupujúcich členských štátoch. Pokiaľ ide o využitie finančných prostriedkov EÚ na podporu zavádzania požiadaviek v oblasti hygieny v týchto členských štátoch, Dvor audítorov odporúča Komisii účinne dohliadať nad realizáciou príslušných programov a hodnotiť dosah finančných prostriedkov EÚ.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Press Officer

European Court of Auditors

Desk: +352 4398 45410 Mobile: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar