Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/12/40

Luxemburg, 25 octombrie 2012

„Recuperarea decalajului în materie de standarde de igienă în abatoarele din «noile» state membre ale UE” - raport al auditorului extern al UE

Statele membre care au aderat la UE începând cu 2004 au trebuit să ia măsuri pentru a se asigura că abatoarele de pe teritoriul lor îndeplinesc cerinţele UE în materie de igienă. Întrucât aceste cerinţe erau, de regulă, la un standard mult mai ridicat decât cerinţele aplicabile la nivel naţional, UE a acordat fonduri pentru modernizarea abatoarelor, astfel încât să se faciliteze respectarea de către acestea a cerinţelor în materie de igienă. UE a acordat aproximativ 117 milioane de euro pentru 241 de abatoare în cadrul programului SAPARD.

În cadrul auditului s-a examinat modul în care au fost utilizate fondurile menționate și nu numai, precum şi dacă s-au instituit sisteme adecvate pentru punerea în aplicare a standardelor de igienă. Auditul a inclus vizite la abatoare din Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România și Slovenia care au beneficiat de finanțare din partea UE.

Principalul mesaj care se desprinde în urma auditului este că, pe ansamblu, sistemele destinate supravegherii cerinţelor de igienă de către Comisie şi de către autorităţile competente ale statelor membre vizate erau bine concepute.

Au fost identificate însă o serie de deficiențe în ceea ce privește implementarea acestor sisteme (referitoare atât la supravegherea operatorilor din sectorul alimentar, cât și la aplicarea de către aceștia a cerințelor de igienă).

Deficiențele identificate arată că, pentru a se atenua riscurile, este nevoie de o mai mare rigoare la toate nivelurile. Raportul conține recomandări generale care vizează îmbunătățirea implementării pe teren și ameliorări în ceea ce privește orientările și formarea.

Note către editori:

Rapoartele speciale ale Curţii de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului şi prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune. Acest raport special, nr. 14/2012, intitulat „Punerea în aplicare a legislației UE privind igiena în abatoarele din ţările care au aderat la Uniunea Europeană începând cu 2004”, a examinat dacă serviciile Comisiei și statele membre care au beneficiat de finanţare au adoptat măsurile necesare pentru a asigura aducerea în conformitate a abatoarelor cu standardele de igienă ale UE. În acest sens, au fost examinate supravegherea punerii în aplicare a cerinţelor în materie de igienă, aplicarea acestor cerințe și orientările furnizate în acest sens, precum şi finanţarea măsurilor legate de aceste cerinţe.

Auditul a evidenţiat existenţa unor deficienţe în aplicarea normelor şi a procedurilor în statele membre vizitate, deficienţe care sunt descrise succint în continuare. Ele nu pun sub semnul întrebării concepţia globală a sistemelor, însă demonstrează că este nevoie de o mai mare rigoare în aplicarea controalelor la toate nivelurile pentru a putea combate riscurile şi a preveni apariţia unor probleme potenţial grave în materie de siguranţă alimentară.

Oficiul Alimentar și Veterinar (OAV) din cadrul Comisiei a procedat la verificarea, nefinalizată încă, a punerii în aplicare, în statele membre, a cerinţelor în materie de igienă din regulamentele aplicabile. S-au identificat deficiențe la nivelul implementării de către statele membre a planurilor de control naţionale multianuale. Supravegherea exercitată de autorităţile naţionale competente nu a reuşit să împiedice apariţia problemelor legate de punerea în aplicare de către operatorii din sectorul alimentar a cerinţelor în materie de igienă.

În timp ce Comisia a publicat documente de orientare în vederea facilitării punerii în aplicare a cerinţelor în materie de igienă, nu toate statele membre implicate au elaborat linii directoare aplicabile la nivel naţional.

Nu a avut loc o consultare sistematică între Comisie şi Agenţia Executivă pentru Sănătate şi Consumatori cu privire la iniţiativa BTSF, iar la nivelul statelor membre nu existau proceduri corespunzătoare pentru diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul acestei iniţiative.

Contribuţia fondurilor acordate de UE în vederea facilitării punerii în aplicare în cadrul abatoarelor a cerinţelor în materie de igienă a fost afectată de deficienţe în ceea ce priveşte sustenabilitatea proiectelor şi selecţia acestora.

Curtea recomandă Comisiei să îmbunătăţească supravegherea pe care o asigură cu privire la punerea în aplicare a cerinţelor în materie de igienă în statele membre care au aderat recent, precum şi orientările în acest sens pe care le pune la dispoziţia acestor state. În ceea ce priveşte modul în care sunt utilizate fondurile UE pentru punerea în aplicare a cerinţelor în materie de igienă în statele membre respective, Comisiei i se recomandă să asigure o supraveghere eficace a implementării programelor în cauză şi să evalueze impactul pe care îl au aceste fonduri acordate de UE.

Persoană de contact:

Aidas Palubinskas

Ofițer de presă

Curtea de Conturi Europeană

Birou: +352 4398 45410 Tel. mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar