Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPESE REKENKAMER PERSBERICHT

ECA/12/40

Luxemburg, 25 oktober 2012

“De ‘nieuwe’ EU-lidstaten maken een inhaalslag op het gebied van slachthuishygiëne” – Controleurs van de EU

De lidstaten die sinds 2004 tot de EU zijn toegetreden, moesten ervoor zorgen dat hun slachthuizen voldeden aan de hygiënevoorschriften van de EU. Aangezien deze vereisten in het algemeen veel strikter waren dan de bestaande nationale vereisten, werden EU-middelen verstrekt om de slachthuizen te moderniseren en zo hun conformiteit met de hygiënevoorschriften te bevorderen. De EU verstrekte ongeveer 117 miljoen euro aan 241 slachthuizen in het kader van het Sapard‑programma.

Bij de controle werd de gebruikmaking van deze en andere middelen onderzocht, en werd gekeken of er adequate systemen bestonden voor de tenuitvoerlegging van de hygiënenormen. De controle behelsde bezoeken aan slachthuizen die EU-financiering ontvingen in de Tsjechische Republiek, Hongarije, Polen, Roemenië en Slovenië.

De belangrijkste conclusie van de controle is dat de algemene opzet van de systemen voor toezicht op de hygiënevoorschriften door de Commissie en de bevoegde autoriteiten in de lidstaten adequaat was.

De controle bracht echter een aantal zwakke punten aan het licht in de toepassing van deze systemen (zowel qua toezicht op de exploitanten van levensmiddelenbedrijven als qua uitvoering van de hygiënevoorschriften door laatstgenoemden).

De ontdekte zwakke punten tonen aan dat op alle niveaus meer nauwgezetheid nodig is teneinde risico's te beperken. Het verslag bevat algemene aanbevelingen gericht op verbetering in de uitvoering ter plaatse, alsmede in de begeleiding en opleiding.

Noot voor de redactie:

De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s. In dit Speciaal verslag nr. 14/2012 “Tenuitvoerlegging van EU-hygiënewetgeving in slachthuizen van sinds 2004 tot de EU toegetreden lidstaten” wordt bekeken of de Commissie en de betrokken lidstaten de nodige stappen namen om ervoor te zorgen dat slachthuizen op het niveau van de Europese hygiënenormen werden gebracht. Dit bracht een onderzoek mee van het toezicht op en de begeleiding, uitvoering en financiering van maatregelen inzake hygiënevoorschriften.

De controle bracht zwakke punten in de toepassing van de voorschriften en procedures in de bezochte lidstaten aan het licht, die verderop worden samengevat. Deze zwakke punten doen geen twijfel rijzen over de algemene opzet van de systemen, maar tonen wel aan dat controles op alle niveaus nauwgezetter moeten worden uitgevoerd teneinde risico's te beperken en potentieel ernstige problemen voor de voedselveiligheid te vermijden.

De uitvoering van de voorschriften van de toepasselijke hygiëneverordening werd door het Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB) van de Commissie in de lidstaten deels geëvalueerd. Zwakke punten werden aangetroffen in de uitvoering van de meerjarige nationale controleplannen (MNCP's) door de lidstaten. Het toezicht door nationale bevoegde autoriteiten voorkwam niet dat zich problemen voordeden rond de uitvoering van hygiënevoorschriften door exploitanten van levensmiddelenbedrijven.

Hoewel de Commissie leidraden heeft gepubliceerd ter vergemakkelijking van de uitvoering van hygiënevoorschriften, hebben sommige van de betrokken lidstaten geen nationale richtsnoeren opgesteld.

Er vond te weinig stelselmatig overleg plaats tussen de Commissie en het Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en consumenten ten aanzien van het initiatief en er bestonden te weinig passende procedures in de lidstaten om de resultaten van het BOVV-initiatief te verspreiden.

Aan de bijdrage van EU-middelen ter bevordering van de uitvoering van hygiënevoorschriften in slachthuizen werd afbreuk gedaan door zwakke punten ten aanzien van de duurzaamheid en de selectie van projecten.

De Rekenkamer beveelt aan dat de Commissie het toezicht op en de begeleiding van de tenuitvoerlegging van hygiënevoorschriften door de nieuwe lidstaten verbetert. Wat betreft de aanwending van EU-middelen voor de uitvoering van de hygiënevoorschriften in die lidstaten wordt de Commissie aanbevolen doeltreffend toezicht te houden op de uitvoering van de desbetreffende programma's en de impact van deze EU-middelen te evalueren.

Contact:

Aidas Palubinskas

Persvoorlichter

Europese Rekenkamer

Kantoor: +352 4398 45410 GSM: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar