Navigation path

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA PRESES RELĪZE

ECA/12/40

Luksemburgā, 2012. gada 25. oktobrī

ES revidenti: “Higiēna “jauno” dalībvalstu kautuvēs tuvinās ES standartiem

Dalībvalstīm, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gadā, bija jānodrošina kautuvju atbilstība ES higiēnas prasībām. Tā kā šīs prasības parasti bija daudz stingrākas nekā dalībvalstu prasības, kautuvju modernizēšanai piešķīra ES finansējumu, kuram vajadzēja sekmēt higiēnas prasību ievērošanu. Eiropas Savienība no Sapard programmas 241 kautuvei piešķīra apmēram 117 miljonus EUR.

Revīzijā pārbaudīja šā un cita finansējuma izlietojumu, kā arī to, vai bija ieviestas pienācīgas sistēmas higiēnas standartu īstenošanai. Revidenti apmeklēja ES finansētas kautuves Čehijas Republikā, Ungārijā, Polijā, Rumānijā un Slovēnijā.

Revidenti konstatēja, ka kopumā Komisija un revidēto dalībvalstu kompetentās iestādes bija izstrādājušas pienācīgas sistēmas higiēnas prasību pārraudzībai.

Tomēr revīzijā konstatēja arī vairākas nepilnības šo sistēmu praktiskajā piemērošanā. Nepilnības saistītas gan ar pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu pārraudzību, gan ar to, kā šie uzņēmumi ieviesa higiēnas prasības.

Atklātās nepilnības liecina, ka pienācīgai riska mazināšanai higiēnas prasības jāīsteno stingrāk visos līmeņos. Ziņojumā doti vispārēji ieteikumi, kuru izpilde palīdzētu ievērot prasības uz vietas, kā arī ieteikumi attiecībā uz vadlīnijām un mācībām.

Piezīmes izdevējiem

Eiropas Revīzijas palāta publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti. Šajā īpašajā ziņojumā Nr. 14/2012 “ES higiēnas tiesību aktu īstenošana to valstu kautuvēs, kas pievienojušās ES kopš 2004. gada” analizēts, vai Komisija un revidētās dalībvalstis veica vajadzīgos pasākumus ar mērķi ieviest kautuvēs ES higiēnas standartus. Revīzijā pārbaudīja ar higiēnas prasībām saistīto pasākumu pārraudzību, īstenošanu un finansēšanu, kā arī vadošo norādījumu sniegšanu.

Turpmāk īsi aprakstīti revidentu konstatētie trūkumi noteikumu un procedūru piemērošanā apmeklētajās dalībvalstīs. Šie trūkumi neliek apšaubīt sistēmu vispārējo koncepciju, bet atklāj stingrāku pārbaužu nepieciešamību visos līmeņos, lai tādējādi mazinātu risku un izvairītos no iespējamām nopietnām problēmām saistībā ar pārtikas nekaitīgumu.

Piemērojamās higiēnas regulas īstenošanu dalībvalstīs daļēji pārbaudīja Komisijas Pārtikas un veterinārais birojs, kurš secināja, ka dalībvalstis nepilnīgi īsteno daudzgadu valsts kontroles plānus. Lai gan valstu kompetentās iestādes pildīja savus uzraudzības pienākumus, tām neizdevās pilnībā novērst pārtikas apritē iesaistīto uzņēmēju pieļautās nepilnības higiēnas prasību īstenošanā.

Komisija publicēja norādījumus, kuru mērķis bija sekmēt higiēnas prasību īstenošanu, bet dažas dalībvalstis neizstrādāja savas vadlīnijas.

Komisija un Veselības un patērētāju izpildaģentūra nerīkoja regulāras apspriedes par iniciatīvu “Labākas mācības, lai nodrošinātu pārtikas nekaitīgumu”, un dalībvalstīs trūka piemērotu procedūru iniciatīvas rezultātu izplatīšanai.

ES finansējumam, kas bija paredzēts, lai sekmētu higiēnas prasību īstenošanu kautuvēs, bija raksturīgi ar projektu atlasi un ilgtspēju saistīti trūkumi.

Palāta iesaka Komisijai uzlabot nesen pievienojušos dalībvalstu higiēnas prasību īstenošanas pārraudzību un vadošos norādījumus. Ņemot vērā ES finansējuma izmantošanu higiēnas prasību īstenošanai šajās dalībvalstīs, Palāta iesaka Komisijai efektīvi pārraudzīt ar higiēnu saistītu programmu īstenošanu un novērtēt ES finansējuma ietekmi.

Palātas preses sekretāra kontaktinformācija:

Aidas Palubinskas

Press Officer

European Court of Auditors

Tālr.: +352 4398 45410 Mobilais tālr.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar