Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/12/40

Liuksemburgas, 2012 m. spalio 25 d.

„Naujos“ ES valstybės narės pagerino padėtį skerdyklų higienos srityje“, – teigia ES auditoriai

Valstybės narės, į ES įstojusios nuo 2004 m., turėjo užtikrinti, kad jų skerdyklos atitiktų ES higienos reikalavimus. Kadangi šie reikalavimai apskritai buvo daug griežtesni nei taikomi nacionaliniai reikalavimai, buvo skirta ES lėšų skerdykloms atnaujinti, kad joms būtų lengviau laikytis higienos reikalavimų. Pagal Sapard programą ES suteikė apie 117 milijonų eurų paramą 241 skerdyklai.

Audito metu buvo nagrinėjama, kaip buvo panaudotos šios ir kitos lėšos ir ar buvo taikomos tinkamos sistemos siekiant įgyvendinti higienos standartus. Buvo atlikti audito vizitai į ES finansavimą gavusias skerdyklas Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovėnijoje.

Pagrindinė audito išvada yra tai, kad iš esmės Komisijos ir kompetentingų institucijų higienos reikalavimų priežiūros sistemų koncepcija lankytose ES valstybėse narėse yra tinkama.

Tačiau audito metu nustatyta nemažai šių sistemų įgyvendinimo trūkumų (susijusių su maisto ūkio subjektų priežiūra ir jiems taikomų higienos reikalavimų laikymusi).

Nustatyti trūkumai rodo, kad siekiant sumažinti riziką būtina griežčiau atlikti patikras visuose lygmenyse. Ataskaitoje pateiktos bendros rekomendacijos, skirtos pagerinti įgyvendinimą vietose bei gairių teikimą ir mokymą.

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus. Šioje specialiojoje ataskaitoje Nr. 14/2012 „ES higienos teisės aktų įgyvendinimas į ES nuo 2004 m. įstojusių šalių skerdyklose“ buvo nagrinėjama, ar Komisija ir susijusios valstybės narės ėmėsi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad skerdyklos atitiktų ES higienos standartus. Šiuo tikslu buvo nagrinėjama su higienos reikalavimais susijusių priemonių priežiūra, gairių teikimas, įgyvendinimas ir finansavimas.

Audito metu buvo nustatyti toliau apibendrinti taisyklių ir procedūrų taikymo tikrintose valstybėse narėse trūkumai. Šie trūkumai neduoda pagrindo suabejoti bendra sistemų koncepcija, bet parodo, kad visais lygmenimis reikalingos griežtesnės patikros, siekiant sumažinti riziką ir išvengti galimų didelių su maisto sauga susijusių problemų.

Komisijos Maisto ir veterinarijos tarnyba (MVT) iš dalies peržiūrėjo, kaip valstybėse narėse įgyvendinami taikomo higienos reglamento reikalavimai. Nustatyta valstybių narių vykdomo daugiamečių nacionalinės kontrolės planų (DNKP) įgyvendinimo trūkumų. Nacionalinių kompetentingų institucijų priežiūra nepadėjo išvengti problemų, kurių kilo maisto tvarkymo subjektams įgyvendinant higienos reikalavimus.

Siekdama sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti higienos reikalavimus Komisija paskelbė rekomendacinius dokumentus, tačiau kai kurios valstybės narės neparengė nacionalinių gairių.

Komisija ir Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra nepakankamai sistemingai konsultavosi dėl iniciatyvos, o valstybėse narėse trūko tinkamų procedūrų Geresnio mokymo rūpinantis maisto sauga (GMRMS) iniciatyvos rezultatams skleisti.

ES finansiniam įnašui, kuris buvo skirtas sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinant higienos reikalavimus skerdyklose, poveikio turėjo trūkumai, susiję su projektų tvarumu ir atranka.

Auditų Rūmai rekomenduoja Komisijai tobulinti higienos reikalavimų įgyvendinimo naujai įstojusiose valstybėse narėse priežiūrą ir gairių teikimą. Atsižvelgiant į tai, kad higienos reikalavimams įgyvendinti tose valstybėse narėse yra naudojamos ES lėšos, Komisijai rekomenduojama veiksmingai prižiūrėti, kaip įgyvendinamos susijusios programos, ir įvertinti šių ES lėšų poveikį.

Ryšių pareigūnas:

Europos Audito Rūmų
Atstovas spaudai

Aidas Palubinskas

Tel. +352 4398 45410 Mob. tel. +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris @EUAuditorsECA


Side Bar