Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/12/40

Luxemburg, 25. lokakuuta 2012

”Uusimmat EU-jäsenvaltiot saattavat teurastamoidensa hygieniatasoa ajan tasolle” – EU:n tarkastajat

EU:hun vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneiden jäsenvaltioiden oli varmistettava, että maiden teurastamot olivat EU:n hygieniavaatimusten mukaisia. EU:n vaatimustaso oli yleisesti ottaen huomattavasti korkeampi kuin olemassa oleva kansallinen vaatimustaso, joten teurastamoiden nykyaikaistamiseen myönnettiin EU:n rahoitusta, jonka tarkoituksena oli helpottaa teurastamoiden saattamista hygieniavaatimusten mukaisiksi. EU maksoi Sapard-ohjelman avulla yhteensä noin 117 miljoonaa euroa rahoitusta 241 teurastamolle.

Tarkastuksessa perehdyttiin mainittujen sekä muiden tarkoitukseen varattujen varojen käyttöön ja arvioitiin, oliko hygieniavaatimusten täytäntöönpanoa varten olemassa asianmukaiset järjestelmät. Tarkastuskäyntejä tehtiin Tšekin tasavallassa, Unkarissa, Puolassa, Romaniassa ja Sloveniassa sijaitseviin teurastamoihin, jotka saivat EU-rahoitusta.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen pääasiallisena havaintona oli, että järjestelmät, jotka oli tarkoitettu komission sekä asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suorittamaan hygieniavaatimusten noudattamisen valvontaan, olivat perusrakenteeltaan kaiken kaikkiaan asianmukaisia.

Tarkastuksessa havaittiin kuitenkin lukuisia puutteita järjestelmien täytäntöönpanossa (puutteet liittyivät sekä elintarvikealan toimijoiden valvontaan että näiden suorittamaan hygieniavaatimusten täytäntöönpanoon).

Havaitut puutteet osoittavat, että tarkastustoimintaa on tehostettava kaikilla tasoilla, jotta riskejä kyetään lieventämään. Kertomuksessa esitetään yleisiä suosituksia, jotka kohdistuvat käytännön täytäntöönpanon parantamiseen sekä ohjeistukseen ja koulutukseen.

Toimittajille tiedoksi:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Erityiskertomuksissa esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset. Erityiskertomuksessa nro 14/2012 ”EU:n hygienialainsäädännön täytäntöönpano teurastamoissa EU:hun vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneissä jäsenvaltioissa” tutkittiin, toteuttivatko komissio ja asianomaiset jäsenvaltiot tarvittavat toimet varmistaakseen, että teurastamot saatettiin EU:n hygieniastandardien mukaisiksi. Tässä yhteydessä perehdyttiin hygieniavaatimuksiin liittyvien toimenpiteiden valvontaan, täytäntöönpanoon ja rahoitukseen sekä alalla annettavaan ohjeistukseen.

Tarkastuskäynnin kohteena olleissa jäsenvaltioissa havaittiin sääntöjen ja menettelyiden soveltamiseen liittyviä puutteita, jotka esitetään jäljempänä. Puutteet eivät aseta kyseenalaiseksi järjestelmien kokonaisrakennetta. Ne kuitenkin osoittavat, että tarkastusten toimittamista on tehostettava kaikilla tasoilla, jotta riskejä kyetään lieventämään ja elintarvikkeiden turvallisuuteen mahdollisesti liittyvät vakavat ongelmat voidaan välttää.

Komission elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto tarkasti osittain hygienia-asetuksen vaatimusten täytäntöönpanon jäsenvaltioissa. Puutteita havaittiin monivuotisten kansallisten valvontasuunnitelmien täytäntöönpanossa jäsenvaltioissa. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten suorittama valvonta ei ehkäissyt ongelmia, joita ilmeni hygieniavaatimusten täytäntöönpanossa elintarvikealan toimijoiden keskuudessa.

Komissio julkaisi ohjeita, joiden tarkoituksena oli helpottaa hygieniavaatimusten täytäntöönpanoa, mutta jotkin asianomaisista jäsenvaltioista eivät laatineet kansallisia ohjeita.

Komission ja terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston välillä ei ollut systemaattista tiedonvaihtoa aloitteesta eikä jäsenvaltioissa ollut asianmukaisia menettelyitä elintarviketurvallisuutta painottavan koulutusohjelman tulosten levittämiseen.

Hankkeiden kestävyyteen ja valintaan liittyvät puutteet heikensivät vaikutusta, joka EU-varoilla pyrittiin saamaan aikaan hygieniavaatimusten täytäntöönpanon helpottamiseksi teurastamoissa.

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio parantaa hygieniavaatimusten täytäntöönpanoon liittyvää valvontaa ja ohjeistusta uusissa jäsenvaltioissa. Lisäksi se suosittaa hygieniavaatimusten täytäntöönpanoon asianomaisissa jäsenvaltioissa tarkoitettujen EU-varojen käytön osalta, että komissio valvoo vaikuttavalla tavalla kyseisten ohjelmien täytäntöönpanoa ja arvioi niihin suunnattujen EU-varojen vaikutusta.

Yhteyshenkilö:

Aidas Palubinskas

Lehdistösihteeri

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Puhelin: +352 4398 45410 Matkapuhelin: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar